Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

RessursRetur – Ny vanndampteknologi omdanner biologisk forurensede jordmasser og planteavfall til nye ressurser

Alternativ tittel: ResourceReturn – New steam technology converts biologically contaminated soil masses and plant wastes into new resources

Tildelt: kr 7,8 mill.

Ved utbygging av veier, jernbane og eiendommer flyttes store mengder god matjord. Dersom jorda inneholder ugras, plantesjukdommer eller skadedyr som er forbudt å spre, må jorda deponeres som avfall, og går tapt som ressurs for produksjon av mat. Planteavfall fra produksjon og import av grønnsaker er en annen ressurs som ikke utnyttes på grunn av risiko for spredning av planteskadegjørere. I prosjektet "RessursRetur" testes ny norsk teknologi der vanndamp under vakuum brukes til å rense jordmasser og planteavfall for ugras, plantesjukdommer og skadedyr (nematoder). Prosjektet skal finne kombinasjoner av varme og tid som sikrer at alle planteskadegjørere blir uskadeliggjort, med lavest mulig energiforbruk. Dampanlegget vil åpne for at jordmasser og planteavfall som før gikk tapt, kan renses og bli til verdifulle produkter som trygt kan brukes til matproduksjon. Slik muliggjøres en bærekraftig resirkulering av ressursene i det som før var problemavfall. Anlegget skal kunne brukes direkte på anleggsområder, gårder eller pakkerier, dermed vil også behovet for transport av planteavfall og store volum av masser reduseres. "RessursRetur" er et 4-årig prosjekt som eies av Soil Steam International AS. Samarbeidspartnere er NIBIO, Toten Løkpakkeri AS, Larvik Løk AS, Lindum AS, NMBU, Norsk Landbruksrådgiving og Statens vegvesen.

Bærekraftig bruk og vern av naturressurser er et viktig prinsipp i den sirkulære bioøkonomien. Flytting av jord fra utbyggings- og samferdselsprosjekter til nye areal og utnyttelse av planteavfall til gjødsel eller jordforbedring kan bidra til at ressurser gjenbrukes godt. Ved utbygging av veier, jernbane og eiendom går i dag mye dyrkbar jord tapt fordi jorda ofte inneholder uønskede organismer som det er forbudt å spre. Eksempler på uønskede organismer eller "biologisk forurensing" er åkerugress slik som floghavre, fremmede plantearter som kjempespringfrø, sykdomsfremkallende sopp som løkhvitråte, og planteparasittære nematoder som potetcystenematode og rotgallnematode. Planteavfall fra produksjon og import av grønnsaker er også uutnyttede ressurser på grunn av risiko for innhold og spredning av farlige planteskadegjørere. I prosjektet "RessursRetur" testes ny innovativ norsk teknologi hvor vanndamp under vakuum brukes for å sanere jordmasser og planteavfall med biologisk forurensing. Det 4-årige IPN-prosjektet skal finne og dokumentere optimale kombinasjoner av temperatur og varighet av varmebehandlingen som sikrer at uønskede organismer blir uskadeliggjort med minst mulig energiforbruk. Det nye produktet ("stasjonært dampanlegg") vil gjøre det mulig å fjerne biologisk forurensing fra jordmasser og planteavfall rett på anleggsplassen, gården eller pakkeriet. Produktet vil åpne for at store mengder jordmasser og planteavfall infisert med uønskede organismer blir til verdifulle produkter som trygt kan brukes til matproduksjon og landskapsformål. Soil Steam International AS eier og koordinerer prosjekt "RessursRetur". Samarbeidspartnere i prosjektet er Toten Løkpakkeri AS, Larvik Løk AS, Lindum AS, NIBIO Divisjon for bioteknologi og plantehelse, NIBIO Divisjon for miljø og naturressurser, NMBU Institutt for plantevitenskap, Norsk Landbruksrådgiving og Statens vegvesen.

Aktivitet:

BIONÆR-Bionæringsprogram