Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Use of Automation Processes for Detection of Emergent Behavior during Systems Integration Testing

Alternativ tittel: Bruk av automatiseringsprosesser for å oppdage utilsiktet oppførsel under system integrasjons testing

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektnummer:

321830

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Kongsberg Defence and Aerospace (KDA) er en ledende aktør innen forsvarsindustrien med spesielle utfordringer knyttet til dette segmentet. Lange livsløp, små volum og få tester av det komplett systemet kjennetegner produktene. KDA vil i denne PhD-studien være et forskningslaboratorium for å se på hvordan testing kan forbedres gjennom automatisering. Økning av testkapasiteten i bedriftens testsystem er et mål for PhD-studien, samt å oppdage mer av iboende uventet oppførsel som oppstår når store systemer settes sammen til et komplekst system. Markedet KDA opererer i er i ferd med å endre karakter med tanke på at det blir flere prosjekter gående i parallell, og disse må gjennomføres stadig raskere. For å opprettholde konkurransedyktighet i et skiftende marked, må selskapet produsere mer automatiserte og effektive løsninger. PhD-studien er en essensiell del av arbeidet med å forberede og omskolere bedriften til fremtidens arbeidssituasjon. Forskningen skal finne de oppgaver som er fornuftig å automatisere, altså de oppgaver som maskiner håndterer bedre enn mennesker. Et biprodukt av denne forskningen er identifisering av oppgaver som best utføres av mennesker. Funnene kan generaliseres til andre deler av samfunnet, som opplever lignende automatiseringsproblemstillinger knyttet til best utnyttelse av menneskelig versus maskinell kapasitet. Denne automatiseringsstudien gjennomføres som en 4-årig nærings-PhD, og kandidaten er ansatt i bedriften hvor selve forskningen foregår. Kandidaten er tatt opp ved PhD-programmet Prosess-, Energi- og Automatiseringsteknikk ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), som vil samarbeide tett med kandidaten og bedriften gjennom denne oppgaven. Kandidaten vil ha veiledere fra både bedrift og universitet, og dermed ha tilgang på spisskompetanse både fra aktuell industri og akademia.

Bakgrunnen for prosjektet er et behov bedriften har til å effektivisere system testing. Det er i dag altfor tidkrevende å teste, analysere, finne og rette feil. Fremtidens krav til å kjøre prosjekter raskere, og kjøre flere prosjekter i parallell, vil ytterligere forsterke dette behovet. Bedriften utvikler kompliserte systemer innen forsvarsindustri, og kompliserte systemer har risiko for uønsket oppførsel (emergent behavior). Det søkes i denne oppgaven å detektere emergens på et tidlig stadium, slik at dette i størst mulig grad unngås utover i prosjektene hvor det blir dyrere å rette feil. Formålet med dette PhD arbeidet er å øke forutsigbarheten til et komplisert system sin oppførsel i test gjennomføring ved bruk av metoder for å automatisere test prosesser. Prosjektet søker å forbedre metoder for effektiv høsting av kunnskap fra test gjennomføringer. Prosjektet tar mål av seg å utvikle nye tilnærminger til system testing som gir fornuftig bruk av automatisering og data analyse til å øke effektiviteten og tidlig oppdage uønsket system oppførsel. De mest sentrale FoU utfordringene vil sannsynligvis være: 1. Å finne de mest fornuftige metodene / teknikkenen å bruke på å automatisere test prosessene i bedriften, slik at vi oppnår mest mulig effekt på bedriftens prosjekter. 2. Å sikre nok konfidens på resultatene i løpet av dette prosjektet, slik at det bør jobbes med videre for å kunne konkludere på et bedre og bredere grunnlag. 3. Å finne de mest sentrale miljøene med tanke på automatiseringsprosesser, slik at nyeste kunnskap kan benyttes i dette arbeidet og at dette arbeidet kan bidra til å strekke forskningsfronten enda lenger.

Aktivitet:

NAERINGSPH-Nærings-phd