Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Framsteg Longyearbyen

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektnummer:

321947

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Geografi:

-

Longyearbysamfunnet er veldig omstillingsdyktig, men nå står vi ovenfor en enormt vanskelig tid. Korona har rammet reiselivet ekstremt hardt i Longyearbyen. Det er nå ekstremt viktig at vi klarer å opprettholde reiselivsnæringen, tilrettelegge for fremtidens reiseliv, og sikre et bærekraftig næringsgrunnlag i Longyearbyen. Framsteg Longyearbyen er et viktig virkemiddel i denne sammenheng. Det er viktig at Framsteg Longyearbyen har en struktur som gjør at LL kan legge best mulig til rette for næringslivet og bedrifter. Det er etablert en struktur som skalk sikre best mulig deltagelse og effekt av midlene. Det første året vil det bli satset mye på læringsarenaer og deltagelse fra bedriftene. Longyearbyen lokalstyre vil gjennom anbud sikre tilgang på kompetansemegler som er tilpasset det lokale behovet og som har den nødvendige forståelsen av Longyearbyen. Anbudet settes for et år av gangen for å sikre at Longyearbyen har den riktige kompetansemegler kompetanse til enhver tid. Denne strukturen er valgt for at mest mulig av midlene skal komme næringen til gode og i størst mulig grad stimulere til utvikling samhandling med forskningsbasert innovasjon. Prosjektet har en tydelig organisatorisk rammebetingelse med lokalpolitisk deltagelse og utforming av prosjektet. Miljø- og næringsutvalget (MNU) er styringsgruppe og besluttende organ for Framsteg Longyearbyen. Framsteg Longyearbyen er bare tilgjengelig for bedrifter i planområdet til Longyearbyen lokalstyre jf lov om Svalbard (Svalbardloven). Den kunnskapsbaserte utviklingen skal være innenfor og synliggjøres gjennom?FN`s?bærekraftsmål?og rammebetingelsen i Svalbardmeldingen.??Det er av nasjonal viktighet at Longyearbyen er et levedyktig lokalsamfunn som er attraktivt for familier. Det må da legges til rette for et bærekraftig næringsliv innenfor rammene av Norsk Svalbard politikk og regjeringens strategi for innovasjon og næringsutvikling på Svalbard.

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene