Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Framsteg Longyearbyen

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektnummer:

321947

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Geografi:

-

Longyearbysamfunnet trenger omstilling. Samfunnet har gjennomgått en COVID-19 pandemi, samtidig som Europa opplever en vanskelig tid som utløser flere uheldige indirekte konsekvenser også for Longyearbyen samfunnet. Longyearbyen står i en energiomstilling og skal gjennomføre omstilling på flere samfunnsområder (transport & logistikk, "smartere by" mv. Det er nå viktig å opprettholde reiselivsnæringen og det øvrige næringslivets aktivitetsnivå og samtidig, sammen med næringslivet, statlige myndigheter tilrettelegge for fremtidens bærekraftige reiseliv og næringsliv i Longyearbyen. Framsteg Longyearbyen er et viktig virkemiddel som kan stimulere til bærekraftig omstilling og utvikling samt stabilisering av aktivitetsnivået i næringslivet og gjøre løsningene som etterspørres bærekraftige og smarte. Framsteg skal legge til rette for næringslivet og virksomhetene som har konkrete behov for forskning i sin innovative forretningsutvikling. I oppstarte blir det viktig å tilrettelegge for samhandlingsarenaer for læring og deltakelse mellom Framsteg og næringslivet, slik at næringslivet får god innsikt i hvordan Framsteg programmet kan benyttes av næringslivet til egen utvikling. Det er viktig at Framsteg Longyearbyen har en struktur som gjør at LL kan legge best mulig til rette for næringslivet og bedrifter. Det er etablert en struktur som skalk sikre best mulig. Longyearbyen lokalstyre har vår sommer 2022 etablert kompetansemegler som nå skal leveres av Universitetssenteret på Svalbard. Senhøsten 2022 kjørte vi et kick off for næringslivet på Framsteg. Longyearbyen lokalstyre jobber nå tett med Universitetssenteret for å planlegge og gjennomføre ytterligere samhandlingsarenaer videre i programmet. Prosjektet har en tydelig organisatorisk rammebetingelse med lokalpolitisk deltagelse og utforming av prosjektet. Miljø- og næringsutvalget (MNU) er styringsgruppe og besluttende organ for Framsteg Longyearbyen. Framsteg Longyearbyen er bare tilgjengelig for bedrifter i planområdet til Longyearbyen lokalstyre jf lov om Svalbard (Svalbardloven). Den kunnskapsbaserte utviklingen skal være innenfor rammene av FN`s bærekrafts mål, inkludert Longyearbyen lokalstyres egne vedtatte lokalsamfunnsplan (politisk vedtatt 10.5.2022 av lokalstyre) og Svalbardmeldingen. Det er av nasjonal viktighet at Longyearbyen er et levedyktig lokalsamfunn som er attraktivt for familier. Det må da legges til rette for et bærekraftig norsk næringsliv innenfor rammene av norsk Svalbard politikk og regjeringens strategi for innovasjon og næringsutvikling på Svalbard.

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene