Tilbake til søkeresultatene

FMETEKN-FME - teknologi

Norwegian Research Centre on Wind Energy

Alternativ tittel: Norsk forskningssenter for vindenergi

Tildelt: kr 120,0 mill.

Energikrisen har demonstrert viktigheten av å sikre Norges og Europas tilgang til energi. Vindkraft er en viktig løsning som kan både sikre tilgang til energi og bidra til å oppnå klimamålene. Spesielt havvind har stort potensiale, siden vindressursene til havs er større enn på land. NorthWind er etablert som et kraftfullt senter for forskning på vindkraft. Aktiviteten følger arbeidsplanen med forskning og innovasjon med sikte på å kutte kostnader, sikre en bærekraftig utvikling, skape arbeidsplasser og øke eksporten fra norsk leverandørindustri. Senteret adresserer både vindkraft på land og til havs, med hovedvekt på havvind. NorthWind jobber med flere forskningsutfordringer: · Struktur og integritet: Hvordan sikrer vi storskala produksjon til best mulig pris? · Marine operasjoner og logistikk: Hvordan utfører vi best mulig skipsoperasjonene som kreves både i utbyggings- og driftsfasen? · Elektrisk infrastruktur og systemintegrasjon: Hvordan innpasser vi store mengder med vindkraft i energisystemet uten at det skaper problemer? · Digitale tvillinger og forvaltning av infrastruktur: Hvordan benytter vi best ny teknologi for å blant annet redusere vedlikeholdskostnader? · Bærekraftig utbygging: Hvordan reduserer vi vindkrafts påvirkning på natur og mennesker? Siden NorthWind startet i 2021 har ambisjonsnivået for havvind økt betraktelig i Norge. Det norske målet om utbygging av 30 GW havvind tilsvarer en dobling av kraftsystemet med et samlet investeringsbehov i størrelsesorden 1000 milliarder NOK i løpet av de neste 20-30 årene. Dette vil sikre Norge tilgang til store mengder utslippsfri energi til en rimelig kostnad, grunnlag for å nå klimamål og stor verdiskapning. Satsingen representerer også store forskningsutfordringer. Disse adresseres i NorthWind, men det vil kreve en vesentlig opptrapping av innsatsen innen utdanning, forskning og innovasjon for å lykkes med ambisjonene som ligger i den norske havvindsatsingen. NorthWind er attraktiv og i vekst. Kongsberg Digital, Hydro og Oceaneering ble med som nye industripartnere i 2022. I tillegg har World Wide Wind blitt nettverkspartner. Totalt har senteret nå 50 industri- og nettverkspartnere. I 2022 har vi strukturert arbeidet med innovasjon og samspill mellom forskere og industri. Vi identifiserte 30 innovasjoner hvor vi benytter Technology Readiness Level (TRL) for å beskrive innovasjonens teknologiske modenhet. Resultatene er innen områder som er viktige for den norske havvindsatsingen og hvor vi har ledende industripartnere som kan ta dem i bruk. Dette omfatter understell for havvind, marine operasjoner, elektrisk infrastruktur, digitale løsninger for overvåkning og styring, og bærekraftig utvikling. Ved starten av året var de fleste innovasjonene på TRL 2 (konseptet er beskrevet). De er nå i hovedsak på TRL 3 (verifisert ved simulering) eller 4 (testet i laboratorium). Innovasjonene vil etter hvert som de modnes, føres videre som konkrete "user case", der industri og forskning møtes, eller spin-off prosjekt, der en eller flere industripartnere er engasjert i ledelse og gjennomføring. Senteret har så langt startet opp arbeidet med 12 user case hvor ny kunnskap og teknologi blir utviklet og etter hvert tatt i bruk av industrien. Senteret har også bidratt til etablering av 8 norske spin-off prosjekt og 2 EU prosjekt. De første 12 PhD-studentene i NorthWind er nå i gang. Totalt har senteret planlagt utdanning av 27 PhD-studenter fram til 2029. Ved NTNU i 2022 har 83 studenter utført masteravhandling innen vindkraft/havvind. Dette er en viktig rekrutteringsbase for industriaktører på utkikk etter medarbeidere med høy kompetanse. NorthWind bidrar aktivt med kommunikasjon av forskningsresultat. Et hovedarrangement er den årlige EERA DeepWind konferansen. Den ble arrangert i januar 2022, digitalt, på grunn av pandemien, med 150 vitenskapelige presentasjoner fra hele verden. I 2023 holdes den fysisk i Trondheim, 18-20 januar. I juni besøkte en delegasjon fra NorthWind og Forskningsrådet anlegget på Gulen der Hywind Tampens flytende turbiner var under oppbygging. I sommer bidro senteret til kunnskapsoppsummeringen Nordsjøen som løsning på klima- og energikrisen, som ble presentert på Arendalsuka. NorthWind har i 2022 (til og med november) arrangert eller støttet 22 webinarer/seminarer om relevante temaer. Senterets nettsted northwindresearch.no gir oversikt over aktivitetene i senteret og benyttes for å kommunisere resultat og nyheter. NorthWind deltar i havvindforum, ledet av olje og energiministeren, hvor sentrale aktører deltar med diskusjon, råd og innspill knyttet til den norske havvind satsingen. Senteret samarbeider med flere organisasjoner, inkludert NORWEP om eksportsatsing, Offshore Norge om sameksistens havvind og fiskeri, og Norwegian Offshore Wind og Sustainable Energy Norwegian Catapult Centre om bruk av havvindtestsenter og utvikling av EU prosjekt. Renergy, Energi Norge, NORWEA og Wind Cluster Norway er også samarbeidspartnere.

FME NorthWind, the Norwegian Research Centre on Wind Energy, will progress outstanding research and innovation to facilitate the sustainable development of wind power with respect for nature both on land and offshore. Such development will support the creation of thousands of new green jobs in the Norwegian service and supply industry and spearhead substantial export growth for Norway, particularly for offshore wind development. Focus areas for NorthWind include: - Turbines and support structures, including floating platforms - Marine operations and logistics for offshore wind farms - Electrical systems infrastructure and power grid integration - Digital twin technology for improved asset management - The development of a sustainable wind power industry NorthWind will lay a solid technological foundation to unlock the future market potential through outstanding research to lower the risk and cost of wind farms and through the development of a large number of innovations for widespread implementation. Published scientific results will provide developers and operators with tools and knowledge to optimise the design and operation of wind farms, including the development of cost competitive floating wind farms by 2030, helping to make the necessary green energy transition a reality. On top of the research results, NorthWind will serve as a knowledge-based platform for the much-needed public engagement, informed debate and policy development on wind energy in Norway and beyond. Digital tools will be used where possible to maximize reach and participation in these processes. The NorthWind consortium involves several key actors for wind power research and development, including SINTEF, NTNU, UiO, NGI and NINA, all with experience in FME-level research centres and strong competence on wind energy research. In addition, more than 35 industrial partners that cover the full supply chain from planning to deployment will ensure the highest relevance to industry requirements.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FMETEKN-FME - teknologi