Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hvordan lederes intellektuelle ydmykhet påvirker teamprestasjoner og teaminnovasjon gjennom gruppens aktive åpenhetstenking.

Alternativ tittel: How leaders intellectual humility influence team performance and team innovation through group actively open-minded thinking.

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektet skal undersøke hvilken effekt leders intellektuelle ydmykhet har på åpenhet i team og hvordan det påvirker teamets resultater og innovasjon. Leders intellektuelle ydmykhet handler om å erkjenne at egne meninger og vurderinger kan være feil og et ønske om å utforske mer mangfoldig og nyansert informasjon, meninger og kunnskap. I tillegg skal prosjektet undersøke hvilken effekt utviklingstiltak har på leders intellektuelle ydmykhet og effekten det har på åpenhet i teamet. Målet med prosjektet er å frembringe økt kunnskap om hvordan lederes intellektuelle ydmykhet påvirker teamets åpenhet, innovasjon og prestasjoner og hvordan utviklingsintervensjoner kan øke intellektuell åpenhet og åpenhet i gruppen Måten ledere forholder seg til informasjon, meninger og kunnskap har vist seg å ha betydning for teamresultater og innovasjon. Forskning har vist at ledere ofte er overdrevet selvsikre og har stor tillit til nøyaktigheten til egen informasjon og meninger. Det fører til en tilbøyelighet til å konkludere for raskt og å søke ensidig og skjev informasjon, som igjen påvirker gruppens informasjonsutforsking mot en pre-definert konklusjoner. Ettersom organisasjoner blir stadig mer komplekse og endringer skjer hyppigere, er informasjonen ledere og gruppen har tilgjengelig mer tvetydig. Behov for utforsking av meninger og kunnskap og justering av disse blir vesentlig for prestasjon og innovasjon. Tvetydighet fører til at noen ledere fremmer og andre hemmer informasjonsutveksling i grupper. Leders intellektuelle ydmykhet kan være med på å påvirke gruppen til å øke informasjonsutforskningen som igjen kan føre til økt teamprestasjon og innovasjon.

Prosjektet skal utforske hvilken effekt leders intellektuelle ydmykhet har påvirker teamprestasjoner og teaminnovasjon gjennom gruppers aktive åpenhetstenking. Intellektuell ydmykhet innebærer en erkjennelse at egen kunnskap, meninger og forståelse har begrensinger og kan være feil, samtidig med en motivasjon for å søke ny og variert informasjon og kunnskap. Forskning har vist at folk med høy intellektuell ydmykhet søker mer variert informasjon og er åpen for å evaluere og endre egne ideer og meninger i henhold til bevis og argumenter. Dette er en sterk kontrast til mange funn som har vist at ledere ofte er overdrevet sikre på sine meninger. Prosjektet vil være det første forskningsprosjektet som undersøker hvordan lederes intellektuelle ydmykhet påvirker teamresultater. Prosjektet skal også utforske om leder's intellektuelle ydmykhet fører til økt åpenhetstenking i grupper. Gruppens aktive åpenhetstenking er en måte samhandle på hvor gruppen opererer upartisk i søken etter bevis, meninger og informasjon og tar upartiske slutninger fra den informasjonen. Aktiv åpenhetstenkning har vist seg å fremme prestasjoner på individnivå. Prosjektet skal undersøke om det samme gjelder gruppenivå. Mer anvendt, ønsker prosjektet å utvikle intervensjoner og metoder som øker lederes intellektuelle ydmykhet og teste ut hvilken effekt det har på åpenhetstenkning i teamet til lederen. Prosjektet skal sammenligne ledere som får trening og de som ikke får trening i intellektuell ydmykhet og måle effekten på gruppeaktiv åpenhet hos medarbeiderne. Det er spesielt to viktige FoU utfordringer: 1. Selv-skår på intellektuell ydmykhet kan føre til at ikke-ydmyke ledere kan skåre seg høyere enn ydmyke ledere. Prosjektet vil derfor også måle medarbeidernes syn på lederens uttrykte intellektuelle ydmykhet. 2. For å finne ut om intervensjonene som utvikles faktisk utvikler reel intellektuell ydmykhet, vil prosjektet bruke en randomisert studie.

Aktivitet:

NAERINGSPH-Nærings-phd