Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Interagency collaborations between Criminal justice and Welfare services: Maximising the impact of the COLAB project in Norway

Tildelt: kr 0,95 mill.

For vellykket rehabilitering av fanger og reduksjon i antall tilbakefall er det nødvendig med et effektivt samarbeid mellom velferd og kriminalomsorgen. COLAB-prosjektet utviklet en forståelse av dagens samarbeidspraksis mellom tjenester og foreslåtte verktøy som kan fremme samarbeid og innovasjon i strafferettssammenheng. Den presenterte også et rammeverk som beskriver utfordringene til tverrsektorielle og internasjonale forskningskonsortier. COLAB FORSTERK hadde som mål å maksimere effekten av de ovennevnte funnene innenfor norsk praksis, hos fagpersoner og forskere. Det gjør det gjennom å ta for seg fire hovedmål: Mål 1: å utvikle en podkast-serie med COLABs forskningsresultater ved hjelp av den prisbelønte norske nyhetsrapporten "Siw-saken". Mål 2: å spre COLABs funn gjennom distribusjon av podkastserien til norske fagfolk, ledere, fagpersoner under utdanning og forskere. Mål 3: å koble COLAB-forskernes internasjonale, intersektorelle ekspertise innen organisatorisk læring, innovasjon og samarbeid i strafferettssystemet, til eksisterende norske forskernettverk på feltet. Mål 4: å dele erfaringer og strategier for implementering av store EU-forskningskonsortier gjennom levering av et webinar rettet mot norske ledere for store EU-finansierte forskningsprosjekter. Fremskritt frem til september 2021: Til dags dato har prosjektgruppen fokusert på hittil to podkastepisoder med forskningsresultater fra COLAB. Den første fokuserer på de effektive strategiene norske fagpersoner i fengsler bruker for å håndtere tverrprofesjonelt samarbeid. Den første episoden utforsker: Murphy et al. (2021) Living With - Interagency Collaboration- Three Sustaining Practices In Improving Collaboration, Innovation And Organisational Learning In Penal Systems, Sarah Hean, Berit Johnsen, Anu Kajamaa And Laure Kloetzer (Eds) London: Palgrave Den andre podkastepisoden fokuserer på en tilpasning av Forandringslaboratorie-metoden Change laboratory) som et spesielt verktøy for å fremme samarbeid, innovasjon og organisatorisk læring i strafferettslige omgivelser. Denne episoden baseres på: *Hean et al, (2021) A Colab Model Of Workplace Transformation In The Criminal Justice Context In Improving Collaboration, Innovation And Organisational Learning In Penal Systems, Sarah Hean, Berit Johnsen, Anu Kajamaa And Laure Kloetzer (Eds) London: Palgrave Sentrale begreper og forskningsresultater fra disse kapitlene er trukket ut og oversatt til norsk av en kommunikasjonsrådgiver som er utdannet innen mediekommunikasjon og journalistikk. Begrepene er så illustrert ved hjelp av utvalgte utdrag fra kapitlene i Stavanger Aftenblads prisbelønte artikkel kalt "Siw". Videre ble det presentert en oppsummering av sentrale utfordringer i å drive tverrsektorielt samarbeid for Rogaland regionale velferdsnettverk (Nettverk for velferdsforskning) september 2021. Der ble COLAB-koordinatorenes erfaringer rundt det å administrere COLAB-konsortiet og andre spin off-prosjekter presentert. Dette undersøkte spesielt publikasjoner, sett gjennom den teoretiske linse i kontakthypotesen, ledelsen av internasjonale og tverrfaglige forskningskonsortier som COLAB: *Hean S., Skippervik L.J., Heslop R., Stevens C. (2021) Reflecting on Researcher/Practice Relationships in Prison Research: A Contact Hypothesis Lens. In: Hean S., Johnsen B., Kajamaa A., Kloetzer L. (eds) Improving Interagency Collaboration, Innovation and Learning in Criminal Justice Systems. London: Palgrave Seminaret omhandlet også utfordringene ved å administrere globale nord-globale sør-forskningsprosjekter: *Hean, S. (in press) Chapter 10: Interprofessional collaboration and research networking in Global North-Global South Partnerships In Change Agents Editors: Siv E.N. Sæbjørnsen, Mariana Makuu, and Atle Ødegård (Oslo: Universitetsforlaget) Denne seminarpresentasjonen var en pilot for et seminar som avholdes nasjonalt i 2022.

Effective collaboration between welfare and correctional services is needed for successful prisoner rehabilitation and reduced reoffending rates. The COLAB project aimed to improve these collaborations. It delivered frameworks describing current collaborative practices between services and tools with potential in the criminal justice contex to promote collaboration and innovation. It developed frameworks describing how intersectoral and international research consortia can be better managed and challenges facing academic research collaborations in the criminal justice setting. COLAB FORSTERK aims to increase access of Norwegian practice professionals, trainee professionals and researchers to the expertise of the COLAB consortium and the knowledge it has developed. COLAB FORSTERK does this through delivery of four main activities: *podcast series summarising COLAB findings using a Norwegian case history "the SIW case" (Activity 1) *webinar with Norwegian research leaders sharing experiences of implementing EU research consortia (Activity 2) *presentations on COLAB findings to Norwegian centric conferences (Activity 3) *knowledge exchange meetings with key established Norwegian research networks in prison research, organisational development and service design (Activity 4). The activities builds collaboration and innovation competence in Norwegian criminal justice and welfare service professionals. These gives voice to vulnerable people including offenders, improving their wellbeing in the long term. It develops collaboration and innovation competencies in the future workforce. It contributes to Norwegian researchers developing new and lasting research collaborations with international researchers in the field of prison research organisational learning, collaboration and innovation. It builds competence in large-scale EU research consortium implementation and the development of academic practice relationships.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler