Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

INITIATOR - WIdeNIng The ImpAcT Of High Performance Computing for natural HazaRds

Tildelt: kr 0,93 mill.

Formålet med INITIATOR er å få til en bredere anvendelse av tungregning ved hjelp av supercomputere ("High Performance Computing" - HPC) for å kunne beregne større og mer kompliserte problemstillinger innenfor geofarer i Norge. Prosjektet er basert på NGIs deltagelse i EU prosjektet ChEESE, som er et senter for fremragende forskning innenfor tungregning, faste jords fysikk, og geofarer. I INITIATOR har vi brukt resultater fra ChEESE og andre beregningsprosjekter til å formidle og visualisere og synliggjøre hvordan tunge beregninger kan brukes både i forskning og til å løse både forskningsutfordringer og praktiske problemstillinger. En viktig del av dette arbeidet har vært effektiv bruk av GPUer ("Graphical Processing Units"), som er nødvendig for å kunne utnytte supercomputerne som nylig er satt i drift. Formidlingsresultater er tilgjengeliggjort i INITIATOR via NGIs nettsider, og inkluderer populærvitenskapelig formidling til videregående skoler om hvordan fysikk, matematikk og tunge beregninger både kan brukes i forskning og praktisk rådgivning, samt animasjoner og populærvitenskapelig presentasjoner og artikler som viser bredden i modelleringen som er utført. Videre har INITIATOR tilrettelagt for felles publisering på relevante temaer med norske aktører, slik at kunnskapen om dette spres i det norske forskningsmiljøet. Det er videre gjennomført en workshop der ulike relevante norske interessenter innenfor akademia og statlige foretak der vi har formidlet hvordan vår erfaring fra ChEESE kan nyttiggjøres og oppskaleres til å også omfatte andre naturfarer enn tsunamis i Norge. I tillegg har INITIATOR bidratt til at norske miljøer er mer konkurransedyktige i bruk av GPUer og supercomputere for praktiske beregninger, og vi forventer flere framtidige norske regneprosjekter på de største supercomputerne i Europa basert på dette.

INITIATOR er et prosjekt finansiert av forskningsrådet med formål å formidle erfaringer NGI har fra problemstillinger innen naturfare som kun kan løses ved hjelp av supercomputere. Disse erfaringene er i stor grad knyttet til NGIs deltagelse i et Europeisk Senter for Fremragende Forskning, ChEESE (Center of Excellence of Exascale in Solid Earth) der de kraftigste supercomputerne i Europa er benyttet til å løse slike problemstillinger. Beregningene kan for eksempel være raske nok til å kunne brukes i tidlig varsling av naturkatastrofer, til å kvantifisere usikkerhet eller til farekartlegging. INITIATOR har bidratt til å overføre denne kompetansen både til norske geofaglige forskningsmiljøer, til tungregningsmiljøer, og å gi tilgang til denne forskningen til publikum via ulike kanaler. Overføringen av kompetanse har blitt gjennomført ved hjelp av workshops, populærvitenskapelig publisering og produksjon av formidlingsmateriale. NGI har videre deltatt i undervisning på videregående skoler, og bidratt til kursmateriale ved undervisning på norske universiteter. På den måten har elever og studenter som jobber med fysikk, matematikk, og geofag fått konkrete eksempler på praktisk bruk av modeller. INITIATOR har således gjort norske miljøer mer konkurransedyktige og forberedt på hvordan vi mer effektivt kan utnytte GPU (Graphical Processing Units) baserte supercomputere i fremtiden, som for eksempel den finske supercomputeren LUMI. Dette kan igjen knytte flere norske regnemiljøer tettere opp mot mulig internasjonalt forskningssamarbeid. En forventet fremtidig effekt er derfor samarbeidsprosjekter med bruk av LUMI for å løse problemstillinger for jordskjelv- og tsunamiproblematikk ved hjelp av GPUer.

The project will consist of three main activities, 1) provision of visual dissemination material such as tsunami animations 2) national networking activities, and 3) disseminating results to the general public and through eduction. These main activities are summarized below: 1) Production of high quality visualization of hazard maps and tsunami animations. This will utilize results already developed material in ChEESE based on earthquake tsunami hazards in Catania, Italy. Innovative ways of visualising these tsunami hazards will be explored, including animating in detail the tsunami generation, run-up, and inundation, as well as displaying how uncertainties and tsunami sources influence the hazard. Similar animations will be further be adapted to Norwegian settings for landslide induced tsunamis in fjords to convey how supercomputing may help improving hazard analysis for natural hazard applications in Norway yet to be addressed using HPC. 2) Carry out workshops towards stakeholders in Norway to strengthen opportunities to use HPC for better hazard analysis in the future, for hazards such as tsunamis, landslides, and snow avalanches. Target groups include local muncipalities and national stakeholders, as well as relevant geoscientific players in universities and state institutions. Carry out workshops with Norwegian supercomputing expertise, to aim for better participation and exploitation of forthcoming supercomputing infrastructure that will soon be available in Europe. 3) Embed ChEESE results and dissemination material into the relevant undergraduate and graduate level natural hazards courses universities in Norway. Similarly, use already existing collaboration by NGI with high schools in Oslo to popularize science and disseminate how research is used in practice. Use visualization material in public promotion material, and through social media, and write popular science articles.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder