Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Test Center for Seaweed Cultivation and Utilization Technologies – RI SEAWEED

Alternativ tittel: Norsk senter for makroalgedyrking - RI SEAWEED

Tildelt: kr 84,0 mill.

Dyrking av våre produktive hav er nødvendig for å dekke behovene for mat, fôr, materialer og energi til en økende global befolkning. Norge, som har en av verdens lengste kystlinjer, kan ta en ledende rolle i en slik utvikling. Norwegian Test Center for Seaweed Cultivation and Utilization Technologies – RI SEAWEED vil bidra til dette gjennom etablering av en unik infrastruktur for forskning og innovasjon langs hele verdikjeden for makroalgedyrking. RI SEAWEED vil tilby moderne utstyr for forskning og innovasjon i en integrert fullskala teknologiplattform som skal drives av tverrfaglige kunnskapsmiljøer ved SINTEF og NTNU i tett samarbeid med industri. Infrastrukturen vil bestå av land- og sjøanlegg for makroalgedyrking på kystnære og eksponerte lokaliteter og i integrert produksjon med laks i integrert multi-trofisk akvakultur (IMTA). Sjøanleggene og arealene rundt vil bli visualisert med matematiske havmodeller koblet til sensornettverk for overvåking av miljøbetingelser, opptak av næringsstoffer og CO2 og produksjon av makroalger i anleggene. Det vil bli etablert et automasjons- og robotikklaboratorium for land- og sjøanlegg, et mobilt system for pre-prosessering, stabilisering og lagringsløsninger for innhøstet råstoff samt forskningsfasiliteter for prosessering, produktutvikling og kvalitet. RI SEAWEED vil bidra til å effektivisere makroalgedyrking og utnyttelse, og demonstrere lønnsomme løsninger for å tette gapet mellom dagens produksjon på et par hundre tusen tonn og et estimert potensial på 4 millioner tonn til en verdi at 8 milliarder kr i 2030. RI SEAWEED er i tråd med nasjonale og internasjonale strategier for marin forskning og ambisjonene til Høynivåpanelet for bærekraftig havøkonomi, som peker på makroalgedyrking som en mulighet for ny blå bioøkonomi som vil bidra til det grønne skifte, flere av FNs bærekraftsmål og oppnåelse av Parisavtalen.

Great expectations are being linked to the emergence of seaweed cultivation as a new bioeconomy in Norway. RI SEAWEED will address this by creating a world-leading research infrastructure for seaweed science and technology. The infrastructure will be an instrumental contribution to a green shift and future value creation through its support to long-term research. Cultivation of the oceans is a key requirement for future sustainable and efficient utilisation of the ocean resources required to meet demands for food, feed, materials, and energy for a growing global population. Norway, with one of the world's longest coastlines, can take a leading role. Recent work in the RCN-funded Knowledge Platform MACROSEA led by SINTEF suggests that Norway has a massive potential to cultivate a wide variety of seaweeds and develop new bioeconomy. The ongoing RCN-funded Knowledge Platform Norwegian Seaweed Biorefinery Platform headed by NTNU will advance research on processing and product development to unlock this potential. RI SEAWEED will contribute to advance basic and applied seaweed research by providing a holistic value-chain approach offering equipment and interdisciplinary knowledge hubs with top engineers and scientific personnel at SINTEF and NTNU. The infrastructure has drawn great interest from more than 30 potential national and international users of its novel technology to streamline seaweed cultivation and utilization and demonstrate profitable solutions with carbon offset routes. RI SEAWEED will be in line with national and European strategies for marine research and the ambitions of the High-level panel for a sustainable ocean economy, which identifies seaweed cultivation as an opportunity for a new blue bioeconomy that supports sustainable growth and movement towards a low-emissions society. Accordingly, RI SEAWEED will contribute to meet several of the UN Sustainable Development Goals and the targets set by the Paris Agreement.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder