Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Digital solutions for integrating physical models with sensor data to combat corrosion under insulation

Alternativ tittel: Digitale løsninger som integrerer fysikk-modeller med sensor data for å unngå korrosjon under isolasjon

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

322261

Prosjektperiode:

2021 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Innenfor olje & gass-, kjemisk- og prosessindustri på norsk sokkel og landanlegg finnes det hundrevis av kilometer med isolerte rør, der isolasjonen bla. skal beskytte mot brann, dempe lyd, eller stabilisere prosesstemperaturen. Selv om isolasjonen er innkapslet, er det vanlig at vann trenger inn i systemet, og under visse omstendigheter fører til korrosjon under isolasjon (KUI). KUI kan føre til driftsstans og i verste fall storulykker. Uvissheten om hvor vannet har flyttet seg og hvor korrosjonen oppstår, medfører at isolasjonen og kapslingen må inspiseres manuelt med jevne mellomrom. Dette er svært kostbart og lite effektivt, da kontroll muligens utføres for sent, eller avslører at det undersøkte området ikke har behov for vedlikehold. Inspeksjonen er i dag ikke skreddersydd de underliggende fysiske fenomen. Årlige kostnader knyttet til KUI vedlikehold og inspeksjon i olje & gass industrien i Norge er i milliardklassen. SINTEF Energi utvikler modeller som kan forutsi hvordan fukt oppfører seg i isolasjonsmaterialet under relevante anleggsforhold. Ved hjelp av modellene kan vi forutsi hvor fuktigheten vil samle seg i rørsystemet, og hvilke røravsnitt som dermed står i fare for å utvikle KUI. Basert på denne informasjonen, kan anleggsoperatøren sette opp en målrettet vedlikeholdsplan. Målrettet vedlikehold vil styrke anleggsintegriteten ved å redusere storulykkepotensialet, redusere avfall, forbedre HMS vilkårene for inspeksjonspersonalet. I tillegg vil anleggsoperatørens vedlikeholdsutgifter minskes. I dette prosjektet har vi undersøkt hvordan vår modelleringsprogramvare kan kommersialiseres.

Dette prosjektet har oppnådd sin hovedmålsetting "å forstå det kommersielle potensialet knyttet til vår fuktmigrasjons modell". Forståelsen underbygges av prosjektets milepæler M1 Identifisere resterende tekniske og juridiske spesifikasjoner og M2 Forretningsmodell. Vi har initiert patenteringsprosesser med patentrådgivningsbyrået Bryn Aarflot, som p.t. ikke har avdekket intellektuelt eierskap som hindrer "freedom to operate". Vår første patentsøknad utformes for tiden. Vi har initiert prosessen for ATEX klassifisering av vår trådløs sensorløsning sammen med NEMKO. ATEX godkjenning er en forutsetning for å kunne utplassere sensorer i et ekte driftsmiljø. Vi har diskutert og iterert flere forretningsmodeller med sluttbrukere. CUI Solutions vil kunne tjene penger på sensorsalg, anbefaling for utplassering og data analyse. En preliminær kostnadsanalyse utført i prosjektet, viser at en positiv profittmargin kan oppnås i år 5 av selskapets liv.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020