Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

FORREGION Innlandet: Mobilisering til forskningsbasert innovasjon i regionene

Tildelt: kr 4,2 mill.

Forskningsbasert innovasjon i regionene Innlandet (FORREGION Innlandet) er et regionalt utviklingsprosjekt der fylkeskommunene sammen med FoU-sektoren, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og næringslivet sammen skal stimulere til utvikling innenfor strategiske satsingsområder. I prosjektet har regionen valgt en rettet satsing mot bioøkonomi, en sektor som sysselsetter mange i regionen, og hvor det er lokale, nasjonale og internasjonale målsetninger knyttet til bl.a. bærekraft.

Etter endt prosjektperiode forventes aktivitets- og resultatmål for perioden å være oppnådd. I tillegg forventes det at forskning og samarbeid med forskningsinstitusjoner har blitt bedre kjent og blir vurdert som et relevant virkemiddel for bedrifter i Innlandet i deres innovasjonsarbeid.

Flere prosjektperioder med VRI og FORREGION har lært oss at mobilisering til forskningsbasert innovasjon er en tidkrevende modningsprosess. Dette begynner vi nå å høste resultater av. For å sørge for god kontinuitet i videre arbeid, vil vi gjennom dette ettårige mobiliseringsprosjektet bygge på aktivitetene, nettverkene, kunnskapen og den positive utviklingen prosjektet har hatt i perioden 2017-2020. I 2021 vil hovedaktiviteter fremdeles være kompetansemegling og forprosjekter. Forprosjektmidler har vist seg å være et viktig virkemiddel for å ufarliggjøre samarbeid med forskningspartner for bedriftene og for å gjøre forskning til et kjent og relevant virkemiddel i bedriftenes utviklingsarbeid. I tillegg til å ha fokus på bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring, vil kompetansemeglerne styrke sitt fokus på mer erfarne bedrifter med ambisjoner om større prosjekter, og det vil mobiliseres mer mot klynger og nettverk. Studentmobilitet og FoU-verksteder (nettverksmøter) vil også være sentrale aktiviteter i mobiliseringsarbeidet. I inneværende prosjektperiode har det blitt utviklet målrettede piloter for begge typer aktiviteter som har gitt gode resultater og som vi derfor ønsker å satse videre på. Bioøkonomi vil fremdeles være hovedsatsingsområde i mobiliseringsprosjektet. I tillegg til bioteknologi, næringsmiddelindustri, mat/ressursutnyttelse og skog/tre vil industri, VR/AR (XR) og IKT være strategiske innsatsområder som støtter opp under prosjektets hovedsatsing. Det vil være rom for andre næringer utover hovedsatsingsområdene. Det er sentralt å koble samtlige aktiviteter opp mot klynger og nettverk for å nå prosjektets målsetninger. God koordinering av det helhetlige FoU-arbeidet i Innlandet vil være et sentralt overordnet fokus også for 2021. Mobiliseringsprosjektet vil bidra til dette gjennom aktivt samarbeid med RFF Innlandet, Forskningsrådets regionansvarlig, Innovasjon Norge Innlandet og regionens klynger, nettverk og utdannings- og forskningsmiljø.

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene