Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Collaboration in MicroBial Fuel Cell Research and Innovation Driven Graduate Education

Alternativ tittel: Samarbeid innen micorbial fuel cell forskning og innovasjonsdrevet utdannelse

Tildelt: kr 10,0 mill.

BRIDGE fokuserer på å utvikle et tverrfaglig utdannings- og forskningsprogram for unge forskere innen det nye feltet mikrobiell brenselcelle-teknologi (MFC). MFC bruker enzymatiske eller mikrobielle biokatalysatorer for å konvertere kjemisk energi direkte til elektrisitet. Teknologien representerer et lovende alternativ til eksisterende teknologi for mange applikasjoner som energiproduksjon fra biomasse, avløpsrensing, biosensorer, og så videre. Til tross for mange mulige anvendelsesområder for MFC-teknologi, er veien fra vitenskapelige studier i laboratoriet, via teknologiutvikling og prototyping kompleks og lang. Dette er et virkelig tverrfaglig felt som krever en integrert tilnærming. Det finnes i dag ingen forskningsprogrammer eller spesielle kurs som tilbyr mikrobiologi grunnleggende for teknologer og materialforskere, eller som tilbyr tekniske prinsipper til mikrobiologer, og som forbereder spesialister som bidrar med reell fremgang av teknologien for praktiske anvendelser. Eksperter innen dette fremvoksende feltet er få og langt i mellom. Foreløpig er det ingen betydelig MFC-forskningsaktivitet i Norge. Et forskerteam fra UiT har nylig vært engasjert i MFC-forskning, og BRIDGE vil konsolidere disse aktivitetene ytterligere. Eksperter fra tre kontinenter skal utvikle et virtuelt utdannings- og forskningssenter innen MFC ved UiT. Andre aktiviteter er felles etter- og videreutdanningskurs, studentprosjekter, sommerskoler, workshops og opplæring i innovasjon og entreprenørskap. Dette skal forberede forskere fra forskjellige fagfelt på utvikling av MFC-applikasjoner som har samfunnsmessig og miljømessig nytte. Formidlingsaktivitetene i BRIDGE vil ta prosjektresultatene utover akademiske miljøer og forskningsmiljøer for å nå potensielle kommersielle interessenter. MFC-teknologi har kommersielt potensiale, og det antas at BRIDGE kan bidra til å posisjonere Norge som en av de ledende innen dette raskt voksende feltet.

BRIDGE focuses on developing a multidisciplinary post graduate education and research program to train young researchers to be competent in the emerging field of microbial fuel cell technology (MFC). MFCs use enzymatic or microbial bio-catalysts to convert chemical energy directly to electricity and the technology is a promising alternative to existing technologies for many applications such as energy production from biomass, wastewater treatment, medical and biosensors and so on. However, despite the applicability of MFC technology, the route from scientific studies in the lab, technology development and to prototyping is complex and long. It is a truly multidisciplinary field requiring an integrated approach but research programs or special courses do not exist that teach microbiology fundamentals to the technologists and material scientists or engineering principles to the microbiologists that prepare specialists that contribute real progress in this technology for practical applications. Experts in this emerging field are few and far between. Currently, no significant MFC research activity is present in Norway. UiT research team has recently been engaged in MFC research and BRIDGE will further consolidate these activities. The supporting actions by involving experts from three continents will develop a Virtual Education and Research Centre of MFC at UiT. Other activities, joint post graduate courses, student projects, summer schools and workshops and training in innovation and entrepreneurship will prepare researchers from different fields who can develop MFC applications for societal and environmental benefits. Dissemination activities of BRIDGE will take the project outcome beyond academic and research communities to reach the potential stakeholders of the technology. MFC technology has commercial potential and it is believed that BRIDGE can contribute towards positioning Norway as one of the leaders in this fast emerging field.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research