Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Blink i Norge

Tildelt: kr 0,55 mill.

«Blink i Norge» handler om å forsterke virkningene av Lyses deltakelse i Horizon 2020-prosjektet Triangulum og hvordan disse kan gi økt effekt i Norge. Målet er å introdusere den innovative videoplattformen Blink i en norsk kontekst, samtidig som det bygges videre på Lyses erfaringer etter å ha pilotert løsningen i Triangulum. Blink er testet i andre kontekster en den har vært brukt i før, i dette tilfellet for hjemme- og miljøtjenesten i Strand kommune. Ansatte i disse tjenestene opplever ofte tidspress og kapasitetsutfordringer. Etter at miljøtjenesten hadde fått noen uker på å gjøre seg kjent med Blink ble det bekreftet at videre testing av løsningen kunne passe godt for enkelte av deres tjenestemottakere, og på bakgrunn av dette ble det sendt ut en undersøkelse for å få bedre innsikt i hvilke tilpasninger som kunne gjøres for å styrke løsningen for bruk hos kommunen. Forslagene i undersøkelsen bygget både på tilbakemeldinger fra kommunen og antakelser fra Lyse. Kort oppsummert: - Miljøtjenesten fikk overlevert enhetene juni 2021 - Det ble foretatt en undersøkelse om nye forbedringsforslag og nye funksjoner etter at miljøtjenesten hadde fått tid til å gjøre seg kjent med løsningen på lik linje som hjemmetjenesten. - Følgende tilleggsfunksjoner ble vurdert som mest nyttig for miljøtjenesten; Flerpartsamtale, pårørendefunksjon og «kontakt meg»-knapp. - Det ble valgt å gå videre med pårørendefunksjon fordi denne tilpasningen var mulig å gjennomføre innenfor prosjektets rammer. Denne funksjonaliteten var også etterlyst av flere pårørende. - Innsamling og konfigurering av nettbrett ved overgang til nytt API ble foretatt i desember 2021. - Miljøtjenesten fikk tilbakelevert nettbrettene i begynnelsen av februar 2022 og har siden da fått testet at nye funksjoner fungerer slik de skal. - Evalueringsmøtet i april 2022 omfattet erfaringer som er nærmere beskrevet senere i rapporten, herunder formidling av aktivitet og resultater internt i Strand kommune, samt videreføring av løsningen. Lyse har gjennomført workshoper sammen med helsepersonell i kommunen for å bedre forstå deres hverdag og behov, og ikke minst hvilke behov deres brukere har. I løpet av prosjektperioden har det også kommet ønsker om at pårørende kunne bruke løsningen. Dette har igjen resultert i nye tilpasninger. Vi har tidligere rapportert om hvordan løsningen har fungert for hjemmesykepleiere, og vil i denne sluttrapporten si mest om de nye brukerbehovene og resultatene fra utprøvingen i kommunens miljøtjeneste. Etter å ha testet løsningen i miljøtjenesten, uttaler helsepersonellet at «vi absolutt ser nytten og verdien av tjenesten». Totalt har kommunen hatt 6 nettbrett i bruk, og ca. 20 brukere har deltatt i testing. Momenter som fremheves av helsepersonellet: ? Løsningen er langt bedre enn kun telefonkontakt, da bruken av «Blinken» (som er det helsepersonell kaller tjenesten) medfører at brukere som tidligere måtte besøkes for å få dem opp og i gang for dagen, gjør at dette nå kan løses gjennom videotjenesten. ? Man får en bedre forståelse for hvordan brukeren har det, da alt fra påkledning til ansiktsuttrykk og mimikk gir verdifull informasjon om brukeren. ? Man ser for seg at tjenesten egner seg godt i andre enheter hvor man har ambulerende team, slik som innen psykisk helse. ? «Tjenesten er lett å bruke» og man ser at den øker deres effektivitet ved at man kan unngå en god del kjøreturer man måtte ha gjennomført hvis man ikke hadde «Blinken». ? Bruken av Blink-tjenesten er nå eget punkt i miljøtjenestens arbeidsplan for dagen. ? Man kan bruke Blink-tjenesten inne på kontoret og foreta administrasjonsarbeid på samme sted. Strand kommune planlegger nå å delta i et prosjekt som fokuserer på barn og unge i habilitering, og man vil vurdere å teste ut «Blinken» også i denne aldersgruppen. I Blink i Norge-prosjektet har alderen på brukerne ligget mellom 20 og 40 år. Det nye prosjektet vil involvere 9 kommuner i Rogaland, og vi håper da at tjenesten tas i bruk av flere kommuner. Blink-tjenesten vil trolig videreføres i et eget selskap, og partner i Triangulum-prosjektet Omsyn har allerede tatt kontakt med Strand kommune for å diskutere en mulig videreføring av tjenesten hos dem. Det blir i så fall en betalt tjeneste for kommunen, hvor man vil ha drift og support inkludert. Strand kommune har sendt ut en informasjonsmail til alle ansatte i Helse og Omsorg, samt til kommunens administrasjon og ordfører hvor de informerer om erfaringer i Blink i Norge-prosjektet finansiert av Norges Forskningsråd. Vi hadde i vår opprinnelige plan tenkt å lage en informasjonsvideo fra prosjektet, men dette har vist seg vanskelig på grunn av forhold knyttet til personvern innen helseområdet.

I siste prosjektperiode er det oppnådd følgende resultater; - Tjenesten er blitt testet ut i flere ulike kontekster innen helse og omsorgstjenester i en kommune. - Vi har fått gjennomført flere tilpasninger i brukerbehov og administrasjon i forhold til opprinnelig tjeneste som ble brukt i Triangulum-prosjektet. - Tilpasninger og forbedringer har vært basert på tilbakemeldinger fra kommunen Når det gjelder de to langsiktige effektene skissert i søknaden: - Strand kommune akter å samarbeide med 8 andre kommuner i Rogaland i et prosjekt der Blink kan bli brukt innen habilitering for barn og unge. Generelt vil avlasting innen helse og omsorg være sentrale siktemål i videre arbeid med Blink.

Hovedformålet i H2020-prosjektet Triangulum var å prøve ut en innovativ form for videokommunikasjon som både kan gjøre hverdagen bedre for innbyggerne og forbedre omsorgsfunksjonen i byene. Etter en grunnleggende teknologisk forbedring av tjenesten under prosjektet, framgår resultatene først og fremst av replikeringen i følgebyene Sabadell og Praha i form av tjenlig brukeropplevelse for omsorgtjenestene og mottakerne av dem. Dette førte også til at Blink ble oppført på Horisont 2020s Innovation Radar etter prosjektslutt. For å utnytte erfaringene i et forsterkningsprosjekt som dette, har Lyse innledet samarbeid med Strand kommune i Rogaland, der vi tidligere har samarbeidet om blant annet Tingenes internett-løsninger. Tre hovedaktiviteter utgjør den røde tråden: Dialog med brukerkommunen, tilpasning av løsning og formidling. Bruk av videotjenester som er skreddersydd til en kommune sine behov kan bidra til at flere kan bo hjemme lenger og dermed gi betydelige kostnadsbesparelser. En slik tjeneste kan også redusere ensomhet - blant annet på grunn av COVID-19 - og øke graden av inkludering hvis man også tar inn pårørende som en del av tjenesten. Hvis den i tillegg kan tilpasses nye brukergrupper og behov, vil den samfunnsmessige verdien og relevansen øke ytterligere. Ettersom behovene i norske kommuner i stor grad er sammenfallende, kan en vellykket test sammen med Strand kommune gi betydelig effekt også i andre norske kommuner. Dette forutsetter dokumentasjon og kommunikasjon gjennom den ett år lange prosjektperioden som skaper involvering og økt oppmerksomhet om Blink. Innhold og formidlingsform må anlegges bredt nok til at målgruppene kan omfatte både helsepersonell, pårørende, omsorgsmottakere, beslutningstakere og formidlere av helsekunnskap.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder