Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mobilisering til mer forskningsbasert innovasjon i Nordland

Tildelt: kr 3,0 mill.

FORREGION Nordland 2021 har bidratt med målrettet mobilisering til økt forskningsbasert innovasjon i fire utvalgte næringsmiljø/klynger: ACT Cluster, Betongklyngen/Concrete Innovation Cluster, Blågrønt Innovasjonssenter Nord (BGINN) og Algenettverk Nord/Norwegian Seaweed Association. Det viktigste verktøyet i prosjektet er kompetansemeglere (KM). Det ble engasjert fire meglere som har jobbet med mobilisering i hver av de fire klyngene. Forprosjekt, mobilitet og nettverksmøter har bidratt til å utløse nye koblinger, samhandling og FoU. Det er gjennomført et delprosjekt med fokus på erfarings- og kompetansedeling fra foregående FORREGION Nordland-prosjekt. En megler med bred erfaring har hatt rollen som mentor for de øvrige meglerne, inkludert direkte rådgivning og bistand, samt forsøkt å mobilisere til samarbeid på tvers av klyngene/sektorene. FORREGION Nordland har oppnådd svært gode resultater: - 5 tildelte mobilitets-/forprosjekter - kompetansemeglingsmøter med mer enn 75 virksomheter i de ulike klyngene/næringsmiljøene - mer enn 30 innsendte FoU-søknader til ulike virkemiddelordninger (Forskningsrådet, SkatteFUNN, Regionale Forskningsfond, Innovasjon Norge, etc.) - relasjonsbygging og sterkt samhold mellom prosjektets 4 meglere - noen påbegynte samarbeidsinitiativer på tvers av klyngene Pandemien har dessverre medført at planlagte samlinger, og dermed mye av basisen for samarbeid på tvers av klyngene, ble avlyst. Fokus har derfor i all hovedsak vært på meglernes mobilisering av bedrifter i sine respektive klynger.

MoNo har skapt effekter i form av at flere bedrifter har fått økt erfaring og kjennskap til virkemidler og forskningsbasert innovasjon som strategi for vekst og utvikling. En rekke bedrifter har gjennomført samarbeid med forskere for første gang, både i formelle prosjekter og i mindre formelle dialogarenaer. Klyngene har ytterligere økt sin modenhet og kjennskap til forskning og innovasjon, og dette er vesentlig for klyngenes videre utvikling. Kompetansemeglerne har etablert relasjoner seg i mellom, og dette er forventet å gi verdi i form av samarbeid, i etterkant av prosjektet. MoNo har ikke klart å etablere sterke bedriftssamarbeid på tvers av klyngene, delvis som følge av at det ikke har vært mulig å arrangere planlagte fysiske samlinger. Det er delt kunnskap og erfaringer på tvers av klyngene, spesielt mellom ACT Cluster og Betongklyngen ifm. sistnevntes søknad om opprykk til ARENA Pro. Meglerne har mobilisert frem mer enn 30 innsendte FoU-prosjekter.

Prosjektet skal forsterke regionale næringsmiljø gjennom målrettet mobilisering til økt forskningsbasert innovasjon. De fire næringsmiljø/klynger som er prioritert i prosjektet har selv formidlet hvordan kompetansemegling kan bidra til nytte og merverdi for deres bedrifter og for videre utvikling av nettverkene. Samtlige har ambisjoner for 2021 som samarbeidet gjennom MoNo kan bidra til å utløse. Det viktigste verktøyet i prosjektet er kompetansemeglere (KM). Det skal engasjeres fire meglere som skal jobbe med mobilisering i hver av de fire klyngene. Forprosjekt, mobilitet og nettverksmøter skal bidra til å utløse nye koblinger, samhandling og FoU. For å sikre videreføring av kompetanse og metode utviklet i mobiliseringsprosjektet MoFI (2017-2020) er det laget et prosjekt som tilrettelegger for kompetansedeling, oppfølging av meglerne, og legger til rette for utvikling av samarbeid på tvers av næringsklyngene. Det er stort potensial for nye samarbeid og prosjektutvikling på tvers av næringsfeltene. Det er viktig at klyngelederne bli kjent med hverandres prosjekter og får mulighet for å se potensial for samarbeid på tvers av næringsfeltene. Prosjektet er designet for å utvikle det regionale innovasjonssystemet og åpne opp for samhandling og skape nye relasjoner og utviklingsaktiviteter. Gjennom prosjektorganiseringen og virkemidlene skal MoNo bidra til dynamikk mellom etablerte klynger som igjen skal styrke næringsmiljøenes utviklingskraft og innovasjonsevne. Klynger har ulikt modenhetsnivå og vil derfor ha stort utbytte av å kunne lære fra hverandre. Gjennom strategisk bruk av verktøyene i MoNo skal alle næringsnettvekene kunne utvikle seg fra eget ståsted og ambisjonsnivå. Økt FoU aktivitet på alle nivå er forventet resultat fra prosjektet.

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene