Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Waste MANAGEment and organic WASTE valorisation to advanced biofuels

Tildelt: kr 0,96 mill.

MANAGEWASTE er tildelt "Forsterkningsmidler til norske deltakere i Horizon 2020-prosjekter". Prosjektet er knyttet til et H2020 -prosjekt, WASTE2ROAD - Biofuels from WASTE TO ROAD transport. Formålet med NFRs forsterkningsmidler er å øke virkningen av Norges deltakelse i Horizon 2020 -prosjekter på samfunnet, inkludert norske kommuner og andre offentlige institusjoner, bedrifter, og interesseorganisasjoner. Spesielt dekker finansieringen målrettet formidling av WASTE2ROADs prosjektresultater gjennom aktiviteter, for eksempel nyhetsbrev, workshops, deltakelse og presentasjoner på konferanser, etc.. WASTE2ROAD er et 4-årig prosjekt som tar sikte på å utvikle avansert biodrivstoff fra ulike utvalgte, rimelige, allment tilgjengelige biogene avfallstyper. Prosjektet har et ambisiøst omfang som dekker hele verdikjeden fra avfallshåndterings- og forbehandlingsstrategier lokalt og konvertering til oljer ved termisk behandling. Slike oljer må foredles ved hydrogenering eller sambehandles med fossil råolje til drivstoff som oppfyller kravene til bruk i motorer og kjøretøy. Et av de viktigste stadiene i verdikjeden er strategier og informasjon om avfallssortering og forbehandling, og omfatter et stort utvalg av biogene råvarer (for eksempel blandet trevirke, matavfall og svartlut). Basert på erfaring fra WASTE2ROAD, er foredling av avfall forbundet med spesielle utfordringer, inkludert variabel og inhomogen sammensetning av avfall, få redusert forurensninger til akseptable grenser for videre behandling, rask forringelse av avfallet under lagring og transport, stabilisering og logistikk. WASTE2ROAD -aktivitetene for håndterings- og sorteringsstrategier for ulike typer avfallsfraksjoner for videre oppgradering er en verdifull kompetanse og erfaring som kan overføres til relevante aktører i Norge. Det er etablert gjennom kontakt med kommuner, avfallshåndteringsfirmaer og andre interessenter. I den første rapporteringsperioden tok vi kontakt med flere organisasjoner med interesse for avfallsbehandling, bioenergi og sirkulær økonomi. Disse organisasjonene har store nettverk og hjelper oss med å oppnå størst mulig påvirkning gjennom formidling av prosjektmaterialet til de norske interessentene. Ett nyhetsbrev er skrevet og distribuert og tilgjengelig på WASTE2ROADs nettsted. En prosjektfilm er under utarbeidelse. SINTEF forbereder den første workshopen som vil finne sted i begynnelsen av 2022. Mer informasjon vil være tilgjengelig via prosjektets nettsted (https://www.sintef.no/projectweb/waste2road ).

WASTE2ROAD is a 4-year project which aims to develop advanced biofuels from selected low-cost, widely available and diverse biogenic wastes. The project has an ambitious scope covering the whole value chain from waste management and pre-treatment strategies in local regions, to bio-conversion (liquefaction) and co-refining, through to validation of the biofuels' end-use compatibility in engines and transport vehicles. One of the most important stages of the value chain is strategies and information on waste sorting and pre-treatment, looking at a wide variety of feedstocks. Based on experience from WASTE2ROAD, valorisation of waste is associated with special challenges, including variable and inhomogeneous composition of waste, reduction of contaminants to acceptable limits for further processing, fast deterioration of the waste during storage and transport, stabilization, and logistics. The WASTE2ROAD activities in management and sorting strategies of various types of waste fractions for further upgrading is a valuable competence and experience that can be transferred to relevant actors in Norway, established through collaboration with waste management agencies in Norwegian municipalities and other interested stakeholders. In Norway, the largest biofuel network bringing together the leading Norwegian research institutions, universities, key national and international partners, major forestry resources owners and regional authority is the FME centre, BIO4FUELS. The focus of BIO4FUELS is on the biomass from the forestry sector as well as the downstream processing from bio-conversion to co-processing. The role of the supplementary funding project (MANAGEWASTE) will be addressing the specific challenges related to the use of municipal waste fractions, focusing mainly on urban organic waste (defined as source separated waste from private households, food waste from retail, organic waste from food processing and food waste from catering), and contaminated wood.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler