Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Forbedret håndtering av naturhendelser på vei og jernbane infrastruktur i Norge

Tildelt: kr 0,90 mill.

Dette prosjektet har til hensikt å øke virkninger og effekter av prosjektresultatene fra H2020 prosjektet SAFEWAY i Norge. SAFEWAY har til formål å forbedre motstandsevnen mot og tilpasningen til ekstreme hendelser (naturlige og menneskeskapte) på transportinfrastrukturen, samt å forbedre evnen til raskere gjenoppretting etter slike hendelser. Formålet med dette prosjektet er å formidle SAFEWAY resultatene til infrastrukturforvaltere, brukere, og offentlige beslutningstakere. Rammeverk, verktøy og metoder for håndtering av ekstremhendelser på transportinfrastruktur fra SAFEWAY er også relevante og av verdi for norske myndigheter som har ansvar for sikring av norsk transportinfrastruktur mot ekstremhendelser (både naturlige og menneskeskapte) for å forhindre skader og mobilitetsbrudd. Det moderne samfunnet er avhengig av velfungerende transportnettverk som gir mobilitet, sikkerhet og regelmessighet. Å opprettholde den operative tilstanden til veier og jernbaner under ugunstige forhold og å raskt gjenopprette transportforbindelser etter ekstreme hendelser er viktige og krevende oppgaver. Prosjektet tilpasser SAFEWAY verktøy til norske brukergrupper og utarbeider populærvitenskapelig formidlingsmateriell på norsk. Dette materiellet gjøres tilgjengelig via internett og presenteres på målrettede workshop'er for viktige brukergrupper. Prosjektresultater vil også bli presentert på nasjonale konferanser, der transport er tema og på nasjonale/nordiske konferanser med klimapåvirkning på infrastruktur som tema. Det jobbes også med samhandling og nettverksbygging med norske målgrupper i form av separate møter og digital kommunikasjon, samt deltagelse på prosjektmøter.

På kort sikt: • Økt bevissthet og interesse hos norske brukere for innlemmelsen av prosjektresultatene i sine investeringsbeslutninger og vedlikeholdsrutiner • Forbedret oversikt over anvendelsesmulighetene av resultatene i Norge som følge av økt samhandling mellom norske beslutningstakere og forskere • Interaksjon mellom forskere og norske beslutningstakere gir en effektiv og målrettet kunnskapsoverføring. Oppgaver og praktisk trening i verktøy vil sørge for en effektiv tilegning av ferdigheter hos norske brukere • Bedre tilrettelegging for simuleringer av økonomiske konsekvenser som følge av fremtidige usikre hendelser På lengre sikt: • Anvendelse av prosjektresultatene inn mot forskrifter og standarder der dette skulle bli relevant • En forbedret motstandsevne mot og tilpasning til ekstreme naturhendelser i transportinfrastrukturen, samt evne til raskere gjenoppretting etter slike hendelser. Dette vil videre gi økt mobilitet i transportnettverkene og lavere vedlikeholdskostnader.

Dette prosjektet bygger på resultatet av H2020 prosjektet SAFEWAY og har til hensikt å øke virkninger og effekter av disse prosjektresultatene i Norge. SAFEWAY har til formål å forbedre motstandsevnen mot og tilpasningen til ekstreme hendelser (naturlige og menneskeskapte) på transportinfrastrukturen, samt evne til raskere gjenoppretting etter slike hendelser. Formålet med forsterkningsprosjektet er å formidle SAFEWAY resultatene til infrastrukturforvaltere, brukere, og offentlige beslutningstakere. Særlig vekt vil bli tillagt anvendbarheten til resultater som NGI og TØI har utviklet sammen i SAFEWAY. Rammeverk, verktøy og metoder som utvikles og benyttes i SAFEWAY er også relevante og av verdi for norske myndigheter som har ansvar for sikring av norsk transportinfrastruktur mot ekstremhendelser (både naturlige og menneskeskapte) for å forhindre skader og mobilitetsbrudd. Det moderne samfunnet er avhengig av velfungerende transportnettverk som gir mobilitet, sikkerhet og regelmessighet. Å opprettholde den operative tilstanden til veier og jernbaner under ugunstige forhold og å raskt gjenopprette transportforbindelser etter ekstreme hendelser er viktige og krevende oppgaver. Dagens norske klima er allerede en utfordring for transport-infrastrukturen og fører til skader på infrastrukturen og forsinkelser. Et fremtidig endret klima vil utfordre infrastrukturen ytterligere. Prosjektet skal utarbeide populærvitenskapelig formidlingsmateriell på norsk som vil gjøres tilgjengelig via internett og som presenteres på målrettede workshop'er tilpasset viktige brukergrupper. Prosjektresultater vil også ble presentert på nasjonale konferanser, der transport er tema og på nasjonale/nordiske konferanser med klimapåvirkning på infrastruktur som tema. Det vil også bli jobbet med samhandling og nettverksbygging med norske målgrupper i form av separate møter og digital kommunikasjon, samt deltagelse på prosjektmøter.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder