Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

VRI Rogaland 2021 - Klimasmart verdiskaping

Tildelt: kr 3,4 mill.

2021 kan regnes som siste år i prosjektperioden 2017?2021. Vi visste imidlertid ikke i 2017 at det ville bli slik, og avtalene som den gang ble inngått med kompetansemeglerne, gikk ut i desember 2020. Vi måtte derfor i starten av året gjennom en ny anbudsprosess for å få kompetansemeglere på plass. De var klare i løpet av mars, og dermed ble 2021 et nokså kort prosjektår. Gjennom kompetanse¬meglingen og andre tiltak har vi i 2021 forsøkt å rigge et apparat som i større grad dekker hele fylket, slik at vi også er tettere på aktuelle søkere i fylkets 10 (nå 11) distriktskommuner. Den regionale medfinansieringen av VRI Rogaland består blant annet av distriktsmidler som må brukes inn mot denne målgruppen. I tillegg til at vi i 2021 har hatt hele 17 kompetansemeglere i sving, er det derfor inngått samarbeid med alle de fire næringshagene i fylket, for at de skal kanalisere aktuelle aktører i sine distriktskommuner videre til kompetansemeglerne. Vi har også startet på en kursrekke med uerfarne søknadsskrivere som målgruppe. Pandemien fikk en del å si for aktiviteten. Når møteplassene uteble, forsvant også de naturlige arenaene der kompetansemeglerne oftest kommer i kontakt med nye bedrifter. Vi lå derfor litt langt etter skjema da vi nærmet oss november. Men vi hentet oss inn igjen ved å mobilisere noen ekstra krefter de siste to månedene. Alt i alt kan vi si oss fornøyde med måloppnåelsen tatt i betraktning at 2021 var et spesielt år. 21 forprosjekter, 6 nettverksmøter og 10 student til låns-prosjekter fikk innvilget støtte fra VRI Rogaland. 17 kompetansemeglere har vært i aksjon. De har bistått ca. 170 bedrifter over tid. I tillegg har de hatt avklaringsmøter med ca. 140 bedrifter. De har bidratt i en rekke søknadsprosesser til andre programmer. Til sammen ble 68 av disse søknadene levert i 2021. Ca. 45 ble innvilget og utløste til sammen i overkant av 288 millioner kroner til regionale aktører.

Mobilisering til prosjekter med fokus på klimasmart verdiskaping støtter opp om regionens satsing på grønn omstilling. Prosjektet "VRI Rogaland - Klimasmart verdiskaping" var kun ettårig, og virkningene av prosjektet vil derfor ikke bli synlige før mot slutten av 2022. Kompetansemeglerne bisto ca. 170 bedrifter over tid, og i tillegg hadde de avklaringsmøter med ca. 140 andre bedrifter. 21 forprosjekter, 6 nettverksmøter og 10 student til låns-prosjekter fikk innvilget til sammen 4,3 millioner i støtte fra VRI. Meglerne bidro i tillegg i en rekke andre søknadsprosesser. Til sammen ble 68 søknader levert til andre programmer etter bistand fra meglerne i 2021. Ca. 45 ble innvilget og utløste til sammen i overkant av 288 millioner kroner. Resultatene vil på sikt bidra til økt konkurranseevne og vekst hos næringslivet i Rogaland, og vi forventer at det vil føre til sikring og etablering av grønne arbeidsplasser i fylket samt være et bidrag til FNs bærekraftsmål.

VRI Rogaland skal i 2021 oppnå sine mål ved hjelp av de fire virkemidlene som er beskrevet i programplanen for FORREGION: - Kompetansemegling (ca. 10 kompetansemeglere) - Forprosjekter (inntil 150 000 i støtte + ev. mva.) - Nettverksmøter (inntil 50 000 i støtte) - Student til låns (inntil 30 000 i støtte) Virkemidlene støttes opp med annen type mobiliseringsarbeid, som opplæring i søknadsutvikling o.l. Aktivitetsmål: Kompetansemeglerne vil bistå minst 150 bedrifter i å identifisere og utvikle prosjekter, finne best egnet forskningsmiljø, identifisere rett virkemiddel og bistå som sparringpartner i søknadsprosesser til disse. Samtidig vil vi tilby opplæring i søknadsutvikling spesielt rettet mot bedrifter i distriktene. Det er også et mål å støtte 8 nettverksmøter. Resultatmål: 25 forprosjekter 10 student-til-låns-prosjekter Mobilisering av søknader til andre virkemidler: - RFF Rogaland: 10 søknader - Skattefunn: 15 søknader - NFR hovedprosjekter: 8 søknader - NFR PES: 10 søknader - EU: 4 søknader - Innovasjon Norge: 20 søknader - Andre: 20 søknader Det er også et resultatmål at minst 80 % av bedriftene som får støtte til forprosjekter, skal øke sin kompetanse, få nyttige kontakter i forskningsmiljøene og videreføre prosjektet i andre ordninger.

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene