Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ELIXIR3 - Strengthening the Norwegian Node of ELIXIR

Alternativ tittel: ELIXIR3 - styrking av den norske ELIXIR-noden

Tildelt: kr 95,0 mill.

ELIXIR Norge er den nasjonale forskningsinfrastrukturen for bioinformatikk, og den norske noden i det europeiske ELIXIR-nettverket. ELIXIR har som misjon å sikre at livsvitenskapelige forskningsdata tas vare på for bruk og gjenbruk, nå og i overskuelig framtid. ELIXIR utvikler derfor databaser, verktøy og opplæringsprogram som gjør det mulig for forskere å analysere og gjenbruke slike data. Gjennom ELIXIR Norge tilbyr vi slike tjenester til norske brukere, i tillegg til at vi bidrar til felles europeiske prosjekter som sikrer FAIR tilgang til data for norske brukere. Gjennom ELIXIR3-prosjektet vil vi videreføre, konsolidere og utvide infrastrukturen vi har bygd opp gjennom de tidligere prosjektene ELIXIR.no, ELIXIR2 og BioMedData, og samtidig forsterke den norske posisjonen i det europeiske nettverket. Vi vil vi styrke norske forskeres evne til å dele, analysere og lagre økende mengder molekylærbiologiske data – av stadig nye typer – ved bruk av toppmoderne ekspertise, e-infrastruktur, verktøy og andre ressurser. Vi vil særlig øke innsatsen innen områder som biodiversitet og biomedisin. Prosjektet koordineres fra Universitetet i Bergen, og omfatter aktiviteter (som sub-noder) ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø, NTNU i Trondheim, og NMBU i Ås.

The ELIXIR3 project will upgrade and strengthen the Norwegian Node of ELIXIR and its efforts to enable safekeeping, with optimal use and re-use, of life science data for present and future research and innovation, within and across disciplines. The project will strengthen its efforts within biomedicine, biodiversity and systems biology, through building and engaging with the relevant user communities, while ensuring user driven development of solutions and services. The efforts will be coordinated with relevant domain-oriented research infrastructures to avoid duplication of effort, while enhancing interoperability of resources, including data and workflows. The services will be made available through the Norwegian e-infrastructure for Life Science and the linked usegalaxy.no data analysis portal: enabling users with varying degrees of computer confluence to effectively upload, process and analyze data in a project-oriented fashion, and to share data in a FAIR manner through open public repositories. The project will strengthen the Support Desk, offering users training and support, enabling them to utilize the Node's infrastructure solutions, bioinformatics tools and workflows, and to perform data management analysis and sharing. In order to do this, we will strengthen our collaboration with data-generating infrastructures, enabling harmonized and coordinated end-user services, including management, analysis and sharing of data, as well as handling, analysis and sharing of sensitive data. We will work with Sigma2 in mobilizing their storage and compute capacity for users in the life science domain. The activities will enable us to engage in the scientific program of ELIXIR, take part in European level projects, and drive developments in areas of special interest and priority for the Norwegian node and users in Norway.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Temaer og emner

BioøkonomiØvrig bioøkonomiFNs BærekraftsmålMål 3 God helseLTP2 Fornyelse i offentlig sektorLTP2 ForskningsinfrastrukturPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserBransjer og næringerLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierBransjer og næringerIKT-næringenIKT forskningsområdeBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeInternasjonaliseringHelseMarinMatMat - BlågrønnFNs BærekraftsmålMål 7 Ren energi for alleLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje LivsvitenskapLandbrukLandbrukFôr og ernæringMatPortefølje Muliggjørende teknologierBransjer og næringerLandbrukFNs BærekraftsmålMål 15 Liv på landLTP2 Bioøkonomi og forvaltningLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiBioøkonomiBransjer og næringerNæringsmiddelindustriBioteknologiGrunnforskningLTP2 HavPortefølje HelsePolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningForskningsinfrastrukturInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgBioteknologiIndustriell bioteknologiLandbrukHusdyrPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matMarinMarin bioteknologiBioteknologiMedisinsk bioteknologiFNs BærekraftsmålMål 2 Utrydde sultPortefølje Industri og tjenestenæringerBransjer og næringerFiskeri og havbrukPolitikk- og forvaltningsområderBioteknologiMarin bioteknologiMatNæringsmiddel og foredlingPortefølje HavLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetPolitikk- og forvaltningsområderForskningBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeFNs BærekraftsmålBransjer og næringerHelsenæringenBioteknologiLandbruksbioteknologiLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseLandbrukPlanterIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterFNs BærekraftsmålMål 14 Liv under vannLTP2 Marine bioressurser og havforvaltning