Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

H-work formidlings- og læringsplattform

Tildelt: kr 1,0 mill.

H-work formidlings- og læringsplattform (e-H-work) Mentale helseutfordringer er et økende samfunnsproblem generelt, men også i arbeidslivet spesielt. ¼ av EUs yrkesaktive befolkning er forventet å oppleve mentale helseproblemer gjennom sin levetid (f.eks. symptomer på depresjon, angst, stress og utbrenthet). Mange små og mellomstorebedrifter mangler både opplæring, ressurser og kunnskap om hvordan man skal håndtere arbeidstakeres mentale helse og velvære, og iverksette tiltak. Forsterkningsprosjektet e-H-work har til hensikt å utvikle en formidlings- og læringsplattform for å formidle og praktisk dra nytte av resultatene fra Horizon 2020 prosjektet H-WORK https://h-work.eu/ Målgruppen er i hovedsak ledere og HR-personell i små og mellomstore bedrifter og offentlig sektor som planlegger å fremme mental helse og velvære ved egen bedrift og som ønsker å gjennomføre denne prosessen selv. Det er planlagt tre læringsvideoer og tre instruksjonsvideoer for hvordan man kan gjøre enkle grep for beste praksis. Alt læringsmateriell vil bli samlet i et fleksibelt nettkurs gjennom utvikling av et e-læringskurs for hvordan systematisk fremme mental helse og velvære i egen bedrift som er gratis og tilgjengelig for alle. Moderprosjektet H-work består av et tverrfaglig sammensatt team med ulike eksperter og praktikere fra 9 ulike land som alle med sin unike ekspertise vil bidra inn til utviklingen av formidlings- og læringsplattform. Gjennom digital opplæring og trening i bruk av de verktøy som er utarbeidet i H-WORK, vil man kunne sikre en bredere og mer effektiv utnyttelse av H-WORK sine resultater. Digitale kurs og opplæring er ekstra viktig sett i lys av COVID-19 som ikke bare har økt sannsynligheten for mentale lidelser, men også behovet for digitale løsninger. I Norge har vi en stor offentlig sektor og mange små- og mellomstore bedrifter som ikke nødvendigvis har de økonomiske ressursene til å bruke verken interne ressurser eller leie inn konsulenter for å jobbe med psykososialt arbeidsmiljø og mental helse. Da vil kurs, samt læringsvideoer og instruksjonsvideoer være til kostnadseffektiv og bærekraftig hjelp slik at organisasjonene kan jobbe med dette på egen hånd. På kort sikt vil dette gi ledere og organisasjoner bedre forståelse av gode verktøy som kan bidra til å gjøre det lettere å jobbe med, inkludere og beholde arbeidstakere som har mentale helseproblemer. På lang sikt vil dette forebygge stress, utbrenthet og mentale lidelser, og med det redusere sykefraværet, spare samfunnet for store helsekostnader og dermed ha en samfunnsøkonomisk gevinst. Kunnskap om mental helse vil bidra til å redusere stigma og skape mer åpenhet rundt mental helse. Dette vil gjøre det lettere for enkeltindivider å møte forståelse og søke hjelp.

Det har vært en økning i spredning og alvorlighetsgrad når det gjelder mentale helseproblem i den europeiske populasjonen de siste årene. Horisont 2020-prosjektet H-WORK svarer på denne utfordingen ved å designe, teste og validere instrument for å implementere og evaluere tiltak på flere nivå i organisasjonen (Individ, Gruppe, Leder, Organisasjon = IGLO) for å fremme mental helse og velvære. Målgruppa er små og mellomstore bedrifter og offentlig sektor. Dette forsterkningsprosjektet bygger videre på resultatene fra H-WORK ved å utvikle en formidlings- og læringsplattform. Gjennom å utvikle og tilby lærings- og instruksjonsvideoer og kurs for forskere, studenter, praktikere, arbeidstakere, HR-personell, ledere og policy makere har forsterktingsprosjektet til hensikt å dra ytterligere nytte av resultatene fra H-WORK ved omsette forskning til praksis og læring. Mer spesifikt så vil vi utvikle tre læringsvideoer og tre instruksjonsvideoer for hvordan man kan gjøre enkle grep for beste praksis. Disse videoene vil integreres i et fleksibelt nettkurs (MOOC kurs) for hvordan systematisk fremme mental helse og velvære i egen bedrift som er gratis og tilgjengelig for alle. Vi vil også utvikle en serie med podkaster om mental helse som kan benyttes i MOOC-kursene, men også for å nå ut til den allmenne befolkning for å øke bevissthet rundt mental helse, redusere stigma og refleksjon rundt hva som kan gjøres for å forebygge mentale lidelser og fremme god mental helse. Utover direkte bruk av videoene og podkastene i arbeidet med å fremme mental helse ved egen bedrift vil også videoene kunne brukes i undervisning og foredrag rundt implementering av tiltak for å fremme mental helse og velvære nasjonalt og internasjonalt. På denne måten vil man kunne nå ut til et bredere publikum og maksimere utnyttelse av H-WORK sine resultater.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler