Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Climate-induced geohazards mitigation, management, and education in Japan, South Korea, and Norway (GEOMME)

Alternativ tittel: GEOMME - forsknings- og utdanningsnettverk i Japan, Sør-Korea og Norge for klimainduserte geofarer

Tildelt: kr 10,0 mill.

Geofarer, inkludert jordskred, flom og snøskred, er økende utfordringer i GEOMME-partnerlandene Japan, Sør-Korea og Norge. Klimaendringer forventes å øke frekvensen og omfanget av hendelser i fremtiden, og demografiske endringer samt infrastrukturutvikling øker ytterligere samfunnsmessig eksponering. GEOMME-partnerskapet fremmer internasjonalt samarbeid i utdanning og forskning med mål om å forbedre tilpasningsevnen til partnerlandene mot klimadrevne geofarer. Partnerskapet fokuserer på fire emner (et per år): (I) geofarer i et endrende klima (2022), (II) storskala modellering av geofarer (2023), (III) overvåkning og varslingssystemer (2024), og (IV) grønne løsninger/tiltak for å redusere fare og risiko (2025). Disse emnene utgjør de tematiske samarbeidsområdene og er identifisert basert på partnerenes ekspertise og oppfattede kunnskapshull. Konsortiet i GEOMME-partnerskapet består av seks forskningsorganisasjoner (universiteter og forskningsinstitutter): (1) Norges Geotekniske Institutt (NGI) (2) Universitetet i Tromsø (3) Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources (KIGAM) (4) Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST) (5) National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention (NIED), og (6) Research Institute for Natural Hazards and Disaster Recovery at Niigata University Partnerne samarbeider også med Aurland kommune for å rette aktivitetene mot aktuelle problemstillinger i Norge. Hvert institutt bidrar med unik kontekstuell og teknisk ekspertise på geofarer, risikostyring, og komplementære emner – slik som klimatilpasning og beredskap. GEOMME-partnerne har utviklet og gjennomført to kurs for master- og doktorgradsstudenter som fokuserer på de to første vitenskapelige temaene (I og II). Begge kursene ble utviklet i samarbeid av alle partnerne og inneholdt en kombinasjon av forelesninger, oppgaver og praktiske feltbaserte øvelser. Det første GEOMME-kurset, med tittelen 'Geofarer i et endrende klima', ble avholdt over to uker ved Universitetet i Tromsø (Norge) i august 2022. Kurset hadde 12 studentdeltakere og 14 eksperter, som deltok både som deltakere og forelesere. Kurset fokuserte på emner som klimaendringer i Norge, klimaets rolle i geofarer, sikring og naturbaserte løsninger – med eksempler fra Norge, Sør-Korea og Japan. Det andre GEOMME-kurset, 'Modellering av flom-, jord-, og snøskred over store arealer', ble holdt i Niigata, Japan av Niigata Universitet og NIED i november 2023. Kurset samlet 16 student- og praktikerdeltakere med 18 eksperter over en to ukers periode. Emner inkluderte: Introduksjon til naturfarer i Japan, grunnleggende om dybdeintegrerte strømningsmodeller, modellering av snø- og flomskred, interaksjoner med strukturer, frekvensanalyse, storskala tilnærminger til farekartlegging og kvantitativ risikovurdering. Aktivitetene tok fordel av den unike konteksten i Japan og introduserte deltakerne for både tekniske og sosiale aspekter av fare- og risikostyring. Innholdet for to tematiske moduler ble utviklet i forbindelse med hvert kurs. Disse modulene har blitt brukt som forstudiemateriale under kursene og vil bli gjort tilgjengelig gjennom prosjektets nettside tidlig i 2024. Ytterligere aktiviteter har så langt inkludert: • Oppstartsmøte for prosjektet høsten 2021 • To workshops og ekskursjoner – Aurland kommune og Vest-Norge i 2022 og Niigata og omkringliggende områder i Japan i 2023. Begge hendelsene ble holdt i forbindelse med GEOMME-kursene. • 9 tekniske webinarer med over 30 deltakere, som nå inkluderer gjester fra flere institutter utenfor kjerne-partnerskapet. • 13 bilaterale utvekslinger for forskere, studenter og andre instituttrepresentanter for å utvikle felles forskningsaktiviteter, publikasjoner og formalisere samarbeid på institusjonsnivå. • Deltakelse på konferanser – både utdannings- og tekniske sesjoner • Samarbeid i tidlig fase for felles søknader til FoU-prosjekter To ytterligere kurs er under planlegging for 2024 (Sør-Korea) og 2025 (Norge), med fokus på de to gjenværende vitenskapelige temaene (III og IV).

The GEOMME international partnership for Climate-induced geohazards mitigation, management, and education coalesces international expertise in research and education from South Korea, Japan, and Norway. The partnership focuses on excellence in education and research to increase societal resilience against climate-induced geohazards. Geohazards are geological and environmental conditions that may lead to loss of life and widespread damage. They include floods, landslides, debris flows, rockfalls and avalanches, among others. Geohazards can have devastating impacts on society, affecting population, economy, industry, cultural heritage, and the natural environment. Climate change is amplifying the risk to population and infrastructure, with generally wetter and warmer weather and more intense and frequent precipitation. New developments in mountainous areas increase societal exposure. Transport infrastructure (roads, railways, bridges) are particularly vulnerable as the networks traverse regions exposed to geohazards. GEOMME identifies four areas for scientific advancement in geohazard research and education (termed 'progression domains', PD): PD1: Geohazards and risk in a changing climate, PD2: Geohazards and risk over large spatial scales, PD3: Advanced simulations, modelling, and monitoring of geohazards, and PD4: Green solutions in hazard- and riskmitigation practice. The PDs form the thematic areas of collaboration and are identified based on the expertise of the Partners, the unique research infrastructure available in each institute, and perceived knowledge gaps. The GEOMME partnership will enable exchange of knowledge and ideas, research collaboration, training, and graduate education. GEOMME will develop four courses, one from each PD, and integrate aspects of research, experience, and field-based teaching and learning. Activities will rotate from one country to the other and will focus on the thematic PDs.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research