Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Yield of Ultrasound for the Next Generation (YOUNG) - Heart and Brain Interactions in Children

Alternativ tittel: Ultralyd for neste generasjon (YOUNG) – Ny kunnskap om hjerte-hjerne samspillet hos barn

Tildelt: kr 10,0 mill.

Fremskritt innen behandling av barn som er født for tidlig, har medfødte hjertefeil eller andre sykdommer, har gitt bedre overlevelse. Men ettervirkningene av behandlingene har skapt en raskt voksende gruppe overlevere med senskader på hjerne- og hjerte. For å bedre langtidsutkomme, kan teknikker som viser virkningen av sykdom på hjerte- og hjernefunksjon bidra til å optimalisere behandlingen. YOUNG-INTPART prosjektet har mål om å utvikle ett innovativt nettverk for utvikling og testing av skånsom avbildningsteknologi rettet mot disse sårbare barna. Vi vil sette søkelys på ultralydapplikasjoner for overvåkning av hjernens blodstrøm hos spedbarn og for avbildning av hjertefunksjon hos barn. Ultralydgruppen ved NTNU har i mange år vært langt fremme innen utvikling av ultralydteknologi til diagnostisering og overvåkning av sykdom, og har jobbet i nært samarbeid med St. Olavs Hospital og norsk industri. De siste årene har Trondheim-gruppen jobbet tett med det kliniske teamet ved The Hospital for Sick Children (SickKids) i Toronto, Canada for å utvikle og validere ny ultralydteknologi for barn. SickKids er en av verdens ledende helseinstitusjoner og engasjerer de seg i en rekke tiltak for å forbedre barns helse rundt om i verden. Universitetet i Toronto er det største kanadiske universitetet og er rangert blant de 20 beste i forskjellige internasjonale rangeringer. YOUNG-INTPART-nettverket tar sikte på å utvide og formalisere det eksisterende partnerskapet mellom institusjonene våre til et ledende knutepunkt for innovasjon, klinisk forskning og utdanning. Dette kan vi oppnå gjennom felles PhD-studenter samt felles kurs og workshops som forbedrer vår internasjonale synlighet og utvikler undervisnings- og opplæringsprogrammer på master og doktorgradsnivå. Vårt langsiktige mål er i tråd med Forente Nasjoners mål for bærekraftig utvikling nummer 3: «God helse og velvære»

Advances in treatment have improved the survival of preterm infants and newborns with congenital heart defects and other diseases. This has however created a rapidly growing group of survivors affected with the impact of events in early life on their heart and brain function. To improve long-term outcomes techniques that can detect the impact of disease on heart and brain function could help to optimize treatments. Through our partnership between NTNU and The Hospital for Sick Children (Sick Kids) in Toronto, we want to develop a highly innovative network for non-invasive pediatric imaging technology targeting the most vulnerable population of children. The ultrasound group at NTNU has for many years been an international leader in cardiovascular ultrasound technology development, working in close collaboration with St. Olav’s hospital and Norwegian industry. It is hosting CIUS, the second center of innovation. Over the last years, the Trondheim group has closely worked with the clinical team at SickKids and the University of Toronto to develop and clinically validate novel ultrasound technology for children. SickKids is one of the world’s leading pediatric health-care institutions. As part of their mission of “Healthier Children. A Better World” it engages in a variety of initiatives to improve child health around the world. The University of Toronto is the largest Canadian University and is ranked within the top-20 in different international academic rankings. The YOUNG-INTPART network aims to further expand and formalize the existing partnership between our institutions into a hub for world-class innovation, clinical research and education. This will be achieved through shared research PhD students; organization of joint courses and workshops improving our international visibility and develop teaching and training programs at masters and PhD-level. Our long-term goal is in line with UN’s sustainable development goal number 3 “Good health and well-being”.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research