Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International partnership for advancing microbiome-informed aquaculture

Alternativ tittel: Internasjonalt samarbeid for mikrobiom-informert akvakultur

Tildelt: kr 10,0 mill.

Alle dyr og mennesker lever i symbiose med komplekse mikrobielle samfunn, kalt mikrobiomer. Slike mikrobiomer er viktig for vertens helse og utvikling. Til tross for intens forskning, spesielt på tarmmikrobiomer, gjenstår mange spørsmål når det gjelder det komplekse samspillet mellom vert og mikrober. Fisk er utmerkede modellorganismer for vert – mikrobe-interaksjoner: De er relativt lett å holde bakteriefrie, de representerer evolusjonsmessig tidlige vertebrater, og de lever tett på bakterier i vannet. I dette prosjektet (IPAMA) vil Institutt for bioteknologi og matvitenskap ved NTNU (NTNU-IBT) utvikle samarbeid med verdensledende eksperter på fiskemikrobiomer ved Universitetet i Oregon (UO; USA) og ved Universitetet i Laval (UL; Canada). IPAMA-partnerne representerer komplementær ekspertise (mikrobiell økologi, vertsresponser, genomikk, akvakultur, bakteriefritt fiskehold) og avansert infrastruktur, for eksempel et av verdens største fiskeanlegg for forskning ved Universitetet i Oregon. Vi forventer at synergieffekter vil føre til at vi kan utvikle verdensledende grunnforskning på feltet fisk – mikrobe-interaksjoner. Dette feltet har også et betydelig anvendt potensial, og en viktig målsetning i IPAMA er å identifisere betingelser som kan fremme positive vert – mikrobe-interaksjoner i akvakultur. Et annet viktig mål i prosjektet er forskningsbasert utdanning av master- og PhD-studenter. Hovedmålene for IPAMA er 1) å utvikle samarbeid for å utvikle forskning på fisk – mikrobe-interaksjoner på høyt nivå, 2) å utdanne høyt kvalifiserte master- og PhD-studenter ved å integrere undervisning og forskning i dette feltet, og 3) å fremme samarbeid mellom akademia og akvakulturnæringen. Disse målene skal nås ved å gjennomføre forsknings- og praksisopphold for studenter og ansatte, kortere besøk for å utveksling av ekspertise og bruk av infrastruktur, etablere felles forskningsprosjekt og såkalte «coutelle»-PhDer, og ved organisering av felles kurs, møter og workshops. Vi har allerede hatt et stort antall forskningsopphold i regi av IPAMA: To PhD-kandidater ved NTNU-IBT har hatt to-måneders forskningsopphold ved UO, og en masterstudent ved NTNU-IBT utfører sitt masterprosjekt i samarabeid med UL, og har gjennomført ett av to opphold ved UL. Flere PhD-kandidater fra UO har hatt forskningsopphold ved NTNU-IBT, og vi planlegger opphold for PhD-kandidater fra UL. I tillegg har professor Brendan Bohannen fra UO hatt et to-måneders forskningsopphold ved NTNU-IBT. IPAMA har arrangert en internasjonal workshop med forskere og relevante industriaktører innenfor temaet fisk-mikrobe-interaksjoner. Dette ble organisert i forbindelse med den fjerde internasjonale fiske-mikrobiota-workshopen som fant sted i Wageningen i september 2023, og var en stor sukssess. Vi har gjennomført flere prosjektmøter med deltakere fra alle partner-institusjonene, både i forbindelse med relevante internasjonale vitenskapelige konferanser, og ved NTNU og UL. Vi arbeider nå med felles vitenskapelige manuskripter og konkrete forskingssamarbeid innenfor feltet fisk-mikrobe-interaksjoner.

All animals and humans live in symbiosis with complex microbial communities, microbiomes. These microbiomes are of crucial importance to host health. Despite intensive research, many questions remain regarding the complex interactions between hosts and their microbiomes. Fish are excellent models for host – microbiome interactions: bacteria-free rearing is relatively simple compared to mammalian systems, fish are evolutionary ancient, and they live in close contact with environmental microbes. In the IPAMA project, hosted by NTNU, we will develop a long-term collaboration with world-class experts on fish microbiomes at the University of Oregon (UO, USA) and the University of Laval (UL, Canada). The IPAMA partnership represents complementary expertise (e.g. microbial ecology, host responses, genomics, aquaculture, and bacteria-free fish rearing) and advanced infrastructure, for example one of the worlds’ largest academic fish facilities at UO. We expect large synergies that will enable us to develop internationally leading basic research in the field of fish – microbe interactions. This research has a substantial applied potential, and we aim at identifying rearing conditions and methods that will promote positive host – microbe interactions in aquaculture systems. Another essential element of the project is research-based education of master and PhD students. The main objectives for IPAMA are to 1) Develop collaboration to promote excellence in fish – microbe research, 2) Educate highly qualified master and PhD students by integrating teaching and research in the field of fish – microbe interactions, and 3) Promote collaboration between the research groups and industry. These objectives will be reached through activities such as reciprocal research stays and internships for students and staff, shorter stays to take advantage of the complementary infrastructure and expertise, joint “cotutelle” PhDs, organization of workshops and development of joint courses.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research