Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

European Universities Outreach

Tildelt: kr 0,95 mill.

Universitetet i Bergen deltar i den europeiske universitetsalliansen Arqus sammen med universiteter i Granada, Graz, Leipzig, Lyon, Padova and Vilnius. FORSTERK-prosjektet bygger på H2020 Arqus R.I. prosjektet som har som mål å addressere globale samfunnsutfordringer gjennom økt felles forskning. Arqus ble først finansiert gjennom en pilotutlysning i Erasmus+ in 2019 og Horisont 2020-tildelingen styrker forsknings- og innovasjonsdimensjonen i alliansen, i synergi med utdanningsmålene for alliansen. Synergier mellom forskning og utdanning, og involvering av medborgere i å sette forskningsagenda er hovedprioriteringer i de neste europeiske rammeprogrammen, og for Det europeiske forsknings- og innoasjonsområdet (ERA) og Det europeiske utdanningsområdet (EEA). FORSTERK-prosjektet vil adressere dette i to ulike spor: Et som fokuserer på det overordnede målet for Europeiske universiteter om forsterkede synergier mellom forskning og utdanning, og et som er direkte tilknyttet arbeidspakken UiB leder i Arqus R.I. der målet er å styrke medvirking fra medborgere i agenda-setting. Midlene vil bidra til å dele god praksis, resultater og erfaringer fra arbeidet i Arqus-alliansen, og bidra til økt nasjonal "impact" av norsk deltagelse i initiativet. Det vil organiseres en nasjonal konferanse som en arena for å teste konrkete verktøy for involvering av medborgere, for å dele og diskutere praksis, barrierer og gode eksempler, og for å bidra til økt medvirkning til forskings- og innovasjonsagenda. European Universities Outreach vil øke "impact" i Norge gjennom spredning og deling av resultater.

The University of Bergen participates in the Arqus European University Alliance together with six other universities: Granada, Graz, Leipzig, Lyon, Padova and Vilnius. This application builds on the H2020 Arqus R.I. project that aims to address current global societal challenges through intensified joint research. Arqus was first funded under the first pilot call under Erasmus+ in 2019 and the Horizon 2020 project further strengthens its research and innovation dimension, in synergy with the education mission. Synergies between research and education and stakeholder involvement in research agenda are key priorities for the next European framework programmes and the recent communications on the European Research Area and the European Education Area. This project addresses these two pressing matters and it is divided in two tracks: one that focus in the overarching aim of the European Universities Initiative where these alliances are perceived as “test beds” and the second that it is directly linked to the work package led by UiB in Arqus R.I. and intends to enhance the engagement of Norwegian stakeholders in education, research and innovation in agenda setting. Supplementary funding would allow us to share best practices, outcomes and lesson learned from Arqus alliance and contribute to widening and strengthening the national impact of Norwegian participation in the European Universities Initiative. A national conference on stakeholders’ engagement will be an arena to test concrete tools for stakeholder involvement, to share and discuss current practices, barriers, best examples and, -to this end, - to emphasize and increase stakeholder’s importance (specifically citizens and students) in the co-creation of research and innovation agenda setting. European Universities Outreach will extend its impact for Norway by disseminating and communicating their results and maximizing its effects in the Norwegian context.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler