Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Smart Building Hub (SBHUB) - Norwegian e-Infrastructure for energy-flexible and healthy buildings

Alternativ tittel: Smart Building Hub (SBHUB) - Norsk e-infrastruktur for energifleksible og sunne bygninger.

Tildelt: kr 27,2 mill.

Smart Building Hub (SBHUB) er en e-infrastruktur som vil tilgjengeliggjøre detaljerte data fra bygninger for forskning og utvikling. For å bygge bro mellom FoU på energieffektive og fleksible bygninger på den ene siden, og FoU på smart grids på den andre siden, er det nødvendig å ha detaljerte målinger med timesoppløsning (eller lavere) av elektrisitet, varme, lokal energiproduksjon og inneklimaparametere. Foreløpig finnes det ingen infrastruktur i Norge i dag som gir tilgang til data for forskere og utviklere på en godt organisert måte. Dette vil Smart Building Hub løse slik at vi kan få dypere innsikt i og forståelse for hvordan bygninger kan bidra i det fremtidige fornybarsamfunnet, som samtidig sikrer at byggene er helsefremmede å oppholde seg i. E-infrastrukturen består av både hardware og software for å måle detaljerte data for inneklima og energibruk til bygninger. Dataene vil bli organisert etter bygningskategori og geografisk plassering. Allerede nå er det data tilgjengelig fra etablerte fysiske forskingsinfrastrukturer som vil benytte Smart Building Hub til å lagre, organisere og bruke data til analyse. Dette inkluderer piloter i forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) som: FME ZEB (nullutslippsbygninger), ZEN (nullutslippskvarter i smarte byer), CINELDI (senter for intelligent elektrisitetsdistribusjon) samt Senter for forskningdrevet innovasjon (SFI) Klima 2050. ZEB-laboratoriet, som er et fullskala næringsbygg for å utforske individuelle komponenter og materialer i praktisk bruk (ferdigstilt i 2020), vil også benytte SBHUB til å lagre sine måledata. SBHUB vil ha en viktig betydning for utviklingen av smarte byer og nullutslippsområder ved å lagre, organisere og gjøre data tilgjengelig for tverrfaglig analyse, forskning og innovasjon. Den detaljerte måledatabasen vil gi økt kvalitet på forskningen gjennom bedre kvantitative og kvalitative analyser, og sist men ikke minst vil dataene bidra til å skape nye energitjenester i bygg- og energisektoren.

Smart Building Hub will contribute to merging the gap between R&D on energy efficient & flexible buildings and R&D on Smart Grids. To achieve this, it is crucial to have well organized and interlinked databases consisting of detailed measurements (sub-metering beyond the main meter) with high time resolution (hourly data and even minute data in some cases) of electricity consumption, heat consumption, onsite energy generation and indoor climate parameters. Currently, there is no infrastructure in Norway giving access to researchers and solution developers for deep insight into the energy and indoor climate in buildings. The data acquisition infrastructure consists of both hardware and software equipment for sub-metering to investigate detailed indoor climate and energy consumption of buildings. The data will be organized per building category, e.g. small house, apartment block, office, school, hotel, and geographical location. The business model for Smart Building Hub consists of two levels of access for external users: free access, with summarized annual values, and paid access, containing high resolution values and correlations between variables. Within the research topic of energy use in buildings, an extensive physical infrastructure has been established in previous and ongoing Research Centres for Environment-Friendly energy, FME ZEB (Zero Emission Buildings), ZEN (Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities), CINELDI (Centre for Intelligent Electricity Distribution) as well as the Centre for Research-Driven Innovation SFI Klima 2050 (Risk reduction through climate adaptation of buildings and infrastructure). Amongst them, the ZEB Laboratory is a full-scale commercial building for exploring individual components and materials in practical use that was completed in 2020. All these physical labs will be an important part of the Smart Building Hub.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet