Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Forskningsmobilisering Agder

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektnummer:

322582

Prosjektperiode:

2021 - 2021

Geografi:

Målet med forskningstøttet innovasjon er skape nye og trygge eksisterende arbeidsplasser, økt konkurranseevne og verdiskaping for deler av Agders næringsliv. Innovasjon innenfor satsingsområdene forventes å bli svært viktige for næringsutviklingen framover. Siden oppstarten i 2017 har Forskningsmobilisering Agder støttet 123 bedrifter med midler til innkjøp av forskningstjenester. Vi finansierer også kompetansemegling og nettverksmøter for å koble sammen næringsliv og forskning. For å komme i betraktning må prosjektene ligge innenfor de kompetanseområder som programmet satser på. Disse er definert som følger: - Ny teknologi og nye forretningsmodeller som bidrar til Agders visjon om å bli en helelektrisk region - Ny teknologi og nye forretningsmodeller som bidrar til lavere utslipp og bedre levekår i Agder. Det forventes at omstilling til grønn økonomi ligger til grunn for alle prosjekter, og dette vil bli vektlagt og prioritert i søknadsbehandlingen.

2021 har båret preg av å være år nummer to i en pandemi som har stukket kjepper i hjulene for svært mange foretak. Vi har aldri fått så mange henvendelser om utsettelse av igangsatte prosjekter, og antall avsluttede prosjekter står ikke i stil med antall oppstartede prosjekter. Men selv om det er store forsinkelser har vi god kontakt med søkerne underveis, og de er stort sett optimistiske og vil holde frem med sine prosjekter. Det er dog tilfredsstillende at vi tross pandemiens utfordringer har klart å få på beina 23 forprosjekter av meget bra kvalitet.

Formålet med Forskningsmobilisering Agder er å få flere bedrifter til å bruke forskning i innovasjonsarbeidet, øke innovasjonsgraden (det at regionen samlet sender flere søknader) og forskningsgraden (kvaliteten i den enkelte søknad heves). Forskningsmobilisering Agder er et av virkemidlene i å nå målsettingen om de tre bærekraftdimensjonene; økonomisk-, sosial- og miljømessig bærekraft i regionen. For å lykkes med dette må vi mobilisere til prosjekter og samarbeid som bidrar til innovasjon og utslippskutt i et samarbeid mellom akademia og næringsliv og offentlig sektor. Forskningsmobilisering Agder vil være et virkemiddel for å stimulere til økt modenhet og etablering av prosjekter som støtter den overordnede visjonen for regionen.

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene