Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Adapting new concepts towards a multi-hazards platform for Oslo

Tildelt: kr 0,99 mill.

Prosjektets hovedmål er å utvide bruken av resultatene fra TURNkey, et EU-prosjekt ledet av NORSAR i perioden 2019-2022. En ny generasjon Decision Support Systems (DSS) relatert til jordskjelv fare og risiko ble utviklet i TURNkey prosjektet. I dette prosjektet undersøker vi hvordan metodene kan brukes for risikostyring av kombinerte naturfarer (multi-hazards) i Oslo. Byen er spesielt utsatt for flom og kvikkleireskred. Klimaendringene vil medføre en økning i antall hendelser og det gjør det viktig å vurdere skadebegrensende tiltak for å redusere sosiale og økonomiske tap i samfunnet og på infrastruktur. Prosjektet er gjennomført i tett samarbeid med Beredskapsetaten i Oslo kommune for å vurdere hvordan metodikken kan innpasses i eksisterende prosedyrer og verktøy for beredskap og byplanlegging i Oslo kommune.

NORSAR og Beredskapsetaten i Oslo kommune arrangerte en workshop om risikostyring av kombinerte naturfarer 13. september 2022 i Lillestrøm. Deltakerne var i hovedsak beredskapsansvarlige fra kommuner i Stor-Oslo, representanter fra Oslo politidistrikt og Oslo brann og redningsetat. Vi tok utgangspunkt i metodikken fra det EU-finansierte TURNkey prosjektet og vi demonstrerte hvordan metodikken kan benyttes nasjonalt vist gjennom et senario der det har gått et kvikkleireskred i bydel Alna i Oslo. Skadebegrensende tiltak ble undersøkt i prosessen og deltakerne fikk delta i vektlegging av de ulike kriteriene. Gjennom denne øvelsen viste vi at resultatene er sensitive for interessentenes innspill. NORSAR skal i samarbeid med Beredskapsetaten i Oslo kommune nå vurdere hvordan metodikken kan innpasses i eksisterende prosedyrer og verktøy for beredskap i Oslo. I tillegg skal NORSAR videreutvikle metodikken og scenarioet fra Alna i et nytt EU prosjekt, MEDiate, som NORSAR leder med mål å forbedre beslutningsgrunnlaget og systemene for å håndtere risiko ved kombinerte naturkatastrofer.

Norway is exposed to floods, wind, landslides and avalanches. With climate change, these natural hazards will become more frequent. The Project applying for supplementary funding will explore ways to implement the main product of the TURNkey Project, a multi-sensor-based earthquake information system, facilitating Earthquake Forecasting and enabling Early Warning and Rapid Response actions, in Norway and to other types of natural hazards. During the Project, NORSAR will collaborate closely with the Emergeny Department of the Oslo municipality to analyze how the Horizon 2020 project methodology can be extended and integrated in the existing policy tools for emergency response and city planning for Oslo.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder