Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Autocratization Dynamics: Innovations in Research-Embedded Learning

Alternativ tittel: Autokratiserings dynamikker: Innovasjon i forskningsbasert undervisning

Tildelt: kr 10,0 mill.

Demokratiet utfordres og liberale normer og institusjoner undergraves og uthules, også i etablerte demokratier. Gjennom å utvikle ny forskning og forskningsbasert læring, utforsker Autocratization Dynamics-prosjektet disse trendene. Målet er å få en bedre forståelse av: - dynamikkene som presser i retning av mer illiberale og autokratiske styreformer - hva som gjør demokratiske institusjoner og samfunn sårbare - og motstandsdyktige - mot autokratiserings-press - forhold som muliggjør demokratisk motstand En sentral søyle i prosjektet er det årlige ph.d.-kurset "Effects of Lawfare: Courts and law as battlegrounds for social change" og den integrerte internasjonale konferansen "Bergen Exchanges on Law &; Social Transformation" (Bergen Exchanges), med fokus på demokrati, autokratisering, og motstand mot autokratisering. I hver utgave av PhD kurset og Bergen Exchanges-konferansen belyser vi ulike skjæringspunkter mellom autokratisering og andre samfunnsutfordringer som klima, urfolks rettigheter, barnevern, kjønn og seksuelle og reproduktive rettigheter. I 2023 ble det lagt særlig vekt på press mot akademisk frihet, som et utbredt og urovekkende trekk ved autokratiseringsprosesser. Vi organiserer det årlige Autocratization Dynamics-prosjektmøtet i forkant av PhD-kurset og Bergen Exchanges, slik at forskere fra partner-institusjonene kan samarbeide intensivt om forskning og undervisning gjennom en 10-dagers periode. Det gjør det også mulig å bygge et bredere, globalt og tverrfaglig Autocratization Dynamics-nettverk med andre sentrale forskere på feltet. Å støtte opp om initiativer fra studenter og unge forskere er et sentralt mål for prosjektet. I 2022 ble Sør-Sør-nettverket opprettet av studenter og unge forskere fra Bergen Exchanges PhD-kurset, ledet av studenter fra partner-institusjoner. Initiativet tar sikte på å styrke stemmene til unge forskere fra Latin-Amerika, Afrika og Asia og øke deres muligheter til å bli de sentrale stemmene i debatter som angår dem. Med støtte fra prosjektet fortsatte Sør-Sør-nettverket å utvikle sitt bokprosjekt gjennom 2023. De organiserte blant annet et panel på Law & Society (LSA)-konferansen i Puerto Rico hvor de presenterte utkast til kapitler. På LSA arrangerte vi også et Autocratization Dynamics-panel med seniorforskere fra partnerinstitusjoner. Begge panelene var svært godt besøkt og genererte engasjerte diskusjoner på høyt nivå – og stor interesse for prosjektet. Sør-Sør-nettverket sikret seg midler fra Fritt Ord for å bringe nettverksmedlemmer til Bergen Exchange 2023, hvor de arrangerte et svært godt besøkt panel. I mars 2023 støttet Autocratization Dynamics-prosjektet utveksling av doktorgradsstudenter til en studentledet, tverrfaglig konferanse om konstitusjonell rett ved vår partner University of Texas, Austin. Vi vil gjøre det samme for 2024-utgaven av konferansen. Utvikling av studentledet og forskningsbasert undervisning er et sentralt mål for Autocratization Dynamics-prosjektet. Ph.d.-kurset Effects of Lawfare forbedres kontinuerlig gjennom anbefalinger fra studenter og foreleserne, blant annet gjennom plenumsdiskusjoner om kurset på Bergen Exchanges. Involvering av fjorårets alumni i innledende møter med nye ph.d.-studenter (som vi innførte i 2023) øker studentenes mulighet til å påvirke kursets innhold og form. Bergen Exchanges er kjernen i ph.d.-kurset og studentene inviteres til å delta på scenen i diskusjoner om temaer nær egen forskning, på lik linje med etablerte forskere på feltet. I 2023 ble PhD-studentene også invitert til å presentere forskningen sin i form av postere som ble hengt opp i lokalet. Neste år vil vi også trykke posterne i konferanseprogrammet for å øke synligheten av studentenes forskningen og legge enda bedre til rette for engasjement og nettverksbygging. Autocratization Dynamics-prosjektet har også muliggjort utvikling av studentinvolvert og -ledet undervisning på BA- og MA-nivå. Det har vært sentralt i re-designet av det engelskspråklige masterprogrammet ved Institutt for Politikk og Forvaltning ved UiB (Governance and Politics of Global Challenges) hvor forskere fra partnerinstitusjoner er engasjert på flere måter, blant annet gjennom å legge til rette for studentutveksling. Forskere fra Autocratization Dynamics-nettverket er også blitt invitert til å holde (digitale/fysiske) forelesninger og seminarer gjennom året. Våren 2024 skal ph.d.-studenter fra partnerinstitusjoner bidra til utvikling og undervisning av et master-emne om kjønnet autokratisering som skal integreres med en ph.d.-konferanse. Et tverrfaglig BA/MA UiB-kurs om konstitusjon og politikk ble redesignet i 2023 for å gjøre studentledede digitale boksamtaler med forskere fra partner-institiusjoner og Autocratization Dynamics-nettverket til en sentral del av kurset. Felles forskningsprosjekter under utvikling rundt flere temaer, inkludert motstand mot autokratisering; kjønnet autokratisering; og urfolks rettigheter i politikk for klimaomstilling.

"Autocratization Dynamics" aims to further strengthen UiB-CMI LawTransform as a global hub for research at the intersection of law and politics, and as a leading centre for innovations in horizontal research-embedded education, by forging long-term partnerships with leading research and educational institutions in the field. With partner institutions drawn from among the strongest education and research institutions in Brazil, Canada, India, Norway South Africa and the United States, we aim to create new research on the effects of autocratization dynamics across the globe. The proposed collaboration will secure the advancement of research and education of the highest quality in Norway by developing new interdisciplinary research projects deepening our efforts to understand the role of law in authoritarian dynamics – both in the global south and in the north – and how this plays out in key policy areas. Through innovative research-embedded course developments and student-driven teaching modules Autocratization Dynamics will confront the challenging global environment of competing information streams and where factual information increasingly is politicized and the value of science and academic freedom undermined. To better understand the challenges posed by autocratization and how legal tools may be used to legitimize undemocratic politics, a key aim of all universities in our consortium is to educate students to become active and critical producers of knowledge. To do so, we aim to create a partnership between researchers and students where the students are in the driver's seat in the development of courses and research projects. LawTransform has significant experience facilitating horizontal exchange on research ideas between senior and junior scholars; building international, interdisciplinary partnerships on research projects, and cross-faculty and cross-institutional teaching, both face-to face and digital. The project will build on and further develop this.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research