Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

FORREGION ARKTIS

Tildelt: kr 4,3 mill.

Troms og Finnmark er en region med store muligheter. Et mangfoldig universitet, en dyktig instituttsektor og enorme naturressurser gir gode muligheter for næringslivet, gjennom samarbeid og bedre bruk av regionens kompetanse. Det er også et stort vekstpotensial for kompetansemiljøer i regionen, da om lag 2/3 av FoU-leverandørene i aktive prosjekter i fylket kom fra Troms og Finnmark i 2019 (Fylkesvise kunnskapsgrunnlag). En regional tilpasset satsing som stimulerer slike bedrifter og miljøer til i sterkere grad å ta i bruk FoU i sitt utviklingsarbeid er derfor viktig og nødvendig i det nye storfylket. Med bakgrunn i at fylket ligger under landsgjennomsnittet på de fleste FoU-relaterte indikatorene er målet med satsingen at bedriftene skal jobbe mer kunnskapsbasert og strukturert med forskning, og derigjennom komme opp på nasjonalt nivå i FoU-aktivitet. Satsingen forankres i tidligere Troms´ FoU- og innovasjonsstrategi ? Arktiske muligheter og tidligere Finnmarks Regional innovasjonsstrategi for Finnmark. Sentrale momenter fra disse strategiene er samarbeid og systematisk utviklingsarbeid, digitalisering, bærekraft og grønn omstilling.

Næringslivsmentor har hatt stor suksess med å hente inn personer fra privat næringsliv til å bidra inn i undervisningen. Flere prosjekter er planlagt for å øke synergien mellom akademia og det private næringsliv. Næringslivsmentor åpner dørene for enda flere mobilitetsprosjekter som hele regionens næringsliv kan ha nytte av. Ellers har det blitt drevet kompetansemegling i alle deler av storfylket. Dette har resultert i mange søknader til forprosjekter i bedrift, nettverksmøte og flere lokale informasjonsmøter som på sikt kan bidra til økt oppmerksomhet rundt forskning i næringslivet. I 2021 fikk vi inn flere søknader til forprosjekt enn vi hadde midler til. De forprosjektene vi har gitt midler til er lokalisert i hele regionen og dekker et vidt spenn av emner. Miljø, energi og digitalisering har stått i fokus og vi har nå fått en prosjektportefølje som reflekterer dette.

FORREGION Arktis er finansiert gjennom FORREGION-programmet og Troms og Finnmark fylkeskommune. Prosjektet er tuftet på strategien «Arktisk innovasjon – FoUoI-strategi for Troms» og «Innovasjonsstrategi for Finnmark». FORREGION Arktis har to satsingsområder; digitalisering og teknologi og grønn omstilling og bærekraft. Virkemidlene i prosjektet er forprosjekt, kompetansemegling, næringslivsmentor og nettverksmøter. Forprosjekt i bedrift er et viktig lavterskel virkemiddel for bedrifter uten eller med liten erfaring fra forskersamarbeid. FORREGION Arktis har en målsetning om å bidra til 10 forprosjekter i 2021. Kompetansemeglere tilknyttet FORREGION Arktis skal bistå bedrifter fra hele regionen for å finne riktig virkemiddel og forskningsmiljø. Kompetansemeglerne skal også arrangere nettverksmøter. Dette er blitt et viktig virkemiddel for å samle bedrifter som møter de samme utfordringene. Næringslivsmentor har igjennom flere år vært et attraktivt virkemiddel. Her frikjøpes næringsliv for å kunne bidra inn i UoH-sektoren. Næringslivsmentorer har vært med på å skape mye publisitet rundt både UiT og tidligere FORREGION-prosjekt i Troms og Finnmark, og flere av mentorene har hatt stor betydning for universitetets næringslivssamarbeid. I perioden er målet å tilsette 10 næringslivsmentorer, der FORREGION Arktis og UiT finansierer halvparten hver.

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene