Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Transition to Sustainable Resource Efficiency in Metal Production and Recycling

Alternativ tittel: Utvikling av bærekraftig og effektiv ressursutnyttelse i produksjon og resirkulering av metaller

Tildelt: kr 62,4 mill.

SINTEF og NTNU har nå startet innkjøp av utstyr knyttet til nasjonal infrastruktur for utvikling av mer effektiv teknologi rettet mot miljøvennlig metallproduksjon og resirkulering av metallprodukter, inkludert prosesser som gir bedre utbytte og lavere prosesseringskostnader. Instrumentene som nå er ankommet og installert er LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) for måling i flytende aluminium, to XRF-instrumenter (en benkskala og en flyttbar), CombiSense for avanserte massespektroskopimålinger, HYCAL for måling av hydrogen i flytene aluminiumsmelter, sentrifuge med temperaturkontroll, ICP-MS, to potensiostater med boostere og dilatometer for måling av utvidelse som funksjon av temperatur. Utstyret er rettet mot forskning for å dokumentere ny og pålitelig vitenskapelig baserte resultater som er helt nødvendige for å støtte opp om det grønne skiftet. SINTEF og NTNU deltar også i mange EU-prosjekter rettet mot kritiske råmaterialer, sirkulære og bærekraftige prosesser for produksjon og resirkulering av metaller der den nye infrastrukturen er avgjørende for å kunne levere høy vitenskapelig data mot disse områdene. I tillegg er det tilrettelagt for at eksterne forsknings- og industriaktører kan benytte denne infrastrukturen.

A sustainable metal production is strategically important for Norway as a large producer of metal products to the international market (close to 20 % of the mainland export). To achieve optimised and integrated processing methodology through the whole value chain in metal production and metal circularity, the infrastructure focuses on laboratory equipment necessary in the three main, interconnected areas important in metal production: 1. Pyrometallurgical processing, covering equipment necessary to develop new and more environmentally friendly and zero emissions solutions, phasing out fossil-based reduction materials, increased raw material utilisation, and recovery from secondary raw materials. 2. Hydrometallurgical processing, covering equipment necessary for the extraction and separation of components in both primary ores as well as secondary sources with a special focus on recycling complex end of life compounds and metals. 3. Electrometallurgical processing, covering equipment suited both for aqueous and molten salt and oxide electrolysis as well as supporting developments within cell and electrode materials.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder

Temaer og emner

MineralerNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerNanoteknologi/avanserte materialerFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonFNs BærekraftsmålMål 6 Rent vann og gode sanitærforholdPortefølje Energi og transportFNs BærekraftsmålBransjer og næringerAvanserte produksjonsprosesserAnvendt forskningFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturLTP3 Hav og kystUtviklingsarbeidForskningsinfrastrukturMineralerHavbunnsmineralerLTP3 Klima, polar og miljøMineralerGjenvinning av mineralsk råstoffInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPortefølje Klima og miljøBransjer og næringerVareproduserende industriSirkulær økonomiLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneMiljøvennlig energiEnergibruk i industriAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)LTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensMiljøvennlig energiLTP3 Petroleum og mineralerInternasjonaliseringMaterialteknologiFNs BærekraftsmålMål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekstPortefølje ForskningssystemetPortefølje InnovasjonKutt i utslipp av klimagasserGrunnforskningPortefølje Banebrytende forskningKlimarelevant forskningLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP3 ForskningsinfrastrukturLTP3 Klima, miljø og energiPortefølje Muliggjørende teknologierBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)LTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLavutslippMineralerLandbaserte mineralerLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetNaturmangfold og miljø