Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Transition to Sustainable Resource Efficiency in Metal Production and Recycling

Alternativ tittel: Utvikling av bærekraftig og effektiv ressursutnyttelse i produksjon og resirkulering av metaller

Tildelt: kr 62,4 mill.

SINTEF og NTNU er sentrale aktører innenfor utvikling av ny og bedre kunnskap som kreves for å gi norsk industri mer effektiv teknologi for mer miljøvennlig metallproduksjon og resirkulering av metallprodukter, inkludert prosesser som gir bedre utbytte og lavere prosesseringskostnader. For å oppnå en effektiv overgang til produksjon og resirkulering med lavest mulig miljøavtrykk, deriblant lavere utslipp og svinn samt mer effektiv bruk av innsatsfaktorer som energi og materialer, er ny og pålitelig vitenskapelig dokumenterte resultater helt nødvendige suksessfaktorer. I tillegg deltar både SINTEF og NTNU i mange EU-prosjekter rettet mot kritiske råmaterialer, sirkulære og bærekraftige prosesser for produksjon og resirkulering av metaller. Forskningsinfrastrukturen er svært viktig for å kunne levere på disse områdene. I tillegg vil SINTEF og NTNU tilrettelegge for at eksterne forsknings- og industriaktører kan benytte denne infrastrukturen.

A sustainable metal production is strategically important for Norway as a large producer of metal products to the international market (close to 20 % of the mainland export). To achieve optimised and integrated processing methodology through the whole value chain in metal production and metal circularity, the infrastructure focuses on laboratory equipment necessary in the three main, interconnected areas important in metal production: 1. Pyrometallurgical processing, covering equipment necessary to develop new and more environmentally friendly and zero emissions solutions, phasing out fossil-based reduction materials, increased raw material utilisation, and recovery from secondary raw materials. 2. Hydrometallurgical processing, covering equipment necessary for the extraction and separation of components in both primary ores as well as secondary sources with a special focus on recycling complex end of life compounds and metals. 3. Electrometallurgical processing, covering equipment suited both for aqueous and molten salt and oxide electrolysis as well as supporting developments within cell and electrode materials.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Temaer og emner

MineralerHavbunnsmineralerForskningsinfrastrukturInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidLTP2 ForskningsinfrastrukturPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriLTP2 HavNanoteknologi/avanserte materialerPortefølje Muliggjørende teknologierLavutslippNaturmangfold og miljøMineralerLandbaserte mineralerLTP2 Klima, polar og miljøPortefølje Industri og tjenestenæringerNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)FNs BærekraftsmålMål 6 Rent vann og gode sanitærforholdAvanserte produksjonsprosesserNaturmangfold og miljøSirkulær økonomiAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)LTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Naturvitenskap og teknologiFNs BærekraftsmålMål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekstLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiUtviklingsarbeidBransjer og næringerInternasjonaliseringMiljøvennlig energiMaterialteknologiSirkulær økonomiGrunnforskningFNs BærekraftsmålFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonPortefølje Energi, transport og lavutslippMineralerLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetMiljøvennlig energiEnergibruk i industriMineralerGjenvinning av mineralsk råstoffBransjer og næringerVareproduserende industriLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP2 Petroleum og mineralerAnvendt forskning