Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Accessible tourism for inclusion and value creation in rural areas (ACCESSTOUR)

Alternativ tittel: Reiseliv for alle: Inkluderende og bærekraftige reiselivsdestinasjoner i distriktet.

Tildelt: kr 11,2 mill.

ACCESSTOUR har som mål å avdekke og fremme potensialet for verdiskaping som ligger i tilgjengelig reiseliv (accessible tourism) som perspektiv og strategi for aktører involvert i naturbasert reiseliv og offentlig tjenesteproduksjon på rurale reiselivsdestinasjoner. ACCESSTOUR ønsker dermed å bidra til å øke tilgjengeligheten og verdiskapingen for både reiselivsnæringen og for besøkende og lokalbefolkning med ulik funksjonsevne. Prosjektet skal utvikle og teste verktøy for å kartlegge og evaluere tilgjengelighet på destinasjoner og i virksomheter, samt utforske og teste hvordan teknologi kan bidra til økt tilgjengelighet. Tilgjengelighetsnivå er nært knyttet til offentlige tjenester og fellesgoder som transport, parkeringsplasser, sanitæranlegg og tilrettelagte rekreasjonsområder. Prosjektgruppen er derfor tverrsektorielt sammensatt, og både kunnskap og løsninger vil samskapes av forskere, destinasjonsselskap, reiselivsaktører, museer, sluttbrukere og offentlige aktører tilknyttet de fire naturbaserte destinasjonene Vesterålen, Lofoten, Valdres og Telemark. Den første perioden av prosjektet er brukt til formidling, etablering av konsortiumet, og prosjektoppstart med kick-off-samling og planlegging av neste faser i prosjektet. Prosjektet ble i juni 2021 presentert med poster på NNFF9 ? Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming sin 9. forskningskonferanse. (https://ez.inn.no/konferanser/nnff-9.-forskningskonferanse). September 2021 var 25 personer fra prosjektpartnerne samlet på Beitostølen til kick-off. ENAT (European Network for Accessible Tourism) bidro med internasjonale erfaringer og kunnskap om ulike ressurser som kan være til nytte for partnerne i prosjektet (kartleggingsverktøy, standarder, guider og handbøker). De delte også erfaringer fra tidligere og eksisterende prosjekter som ENAT er, eller har vært involvert i, om tilgjengelig reiseliv. ENAT bidro også med konkrete tips for å øke partnernes innsikt i hvordan man best kan informere om tilgjengelighet i egen virksomhet som reiselivsaktør. I tillegg til faglige bidrag fra ENAT, bidro partnerne Øystre Slidre kommune, Stiftelsen Beitostølen Helsesportssenter, Beitostølen Utvikling, Beito Husky og Grete Hedalen med innlegg om hvordan deres virksomheter jobber i forhold til tilgjengelighet for både besøkende og innbyggere. Prosjektpartnerne var også på besøk hos Beitostølen Helsesportsenter for å få en innføring i deres tilnærming til tilrettelegging for likeverdig deltakelse i opplevelser. Brukerperspektiver på tilgjengelig reiseliv ble formidlet gjennom foredrag fra FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon) ved Cato Lie og en innbygger på Beitostølen. Prosjektsamlingen ble avrundet med en workshop hvor partnerne, delvis i grupper og delvis i plenum, delte erfaringer, kunnskap, kunnskapshull og ambisjoner for sine virksomheter og for prosjektet. I 2021 besluttet UNWTO at World Tourism Day 2021 den 27. september skulle fokusere spesielt på turisme for inkluderende vekst. I den anledning skrev tre av forskerne i ACCESSTOUR en kronikk om inkluderende reiseliv i lys av FNs bærekraftsmål, publisert i Oppland arbeiderblad og Lofotposten. Som forberedelse til å utvikle verktøy for kartlegging av tilgjengelig naturbasert reiseliv, planlegges det nå for gjennomføring av en brukerundersøkelse i prosjektet første halvår 2022. Prosjektteamet har i løpet av fjerde kvartal arbeidet med et utkast til spørreskjema, og spørreskjemaet vil bli gjort ferdig og sendt ut første kvartal 2022. Målet med denne undersøkelsen er å øke kunnskapen om reisevaner og reisepreferanser blant mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.

The point of departure for ACCESSTOUR is the tangible shortage of awareness and competence on Accessible Tourism (AT) in the Norwegian rural and nature-based tourism industry - as well as in related research fields, public sector and policies at local and national level. The project emphasizes the so far untapped potential for value creation in AT as strategy and perspective among stakeholders involved in rural and nature-based tourism industry in a Norwegian context. AT holds potential to support the operationalisation of important UN sustainable development goals, and this project will explore this potential. Not least, AT may open the tourism market for new customer groups, and new markets, including elderly retired people and local citizens. AT have a significant potential for the tourism sector to reach in the coming years, considering the aging population and the prevailing pandemic situation. The overall objective is to produce knowledge on how to develop sustainable and accessible rural local communities and nature-based tourism destinations, through stakeholder collaboration. The project will build knowledge, create generic models and methodologies and capacity within the tourism industry and public sector with the aim of increasing accessibility and value for both business, visitors and local citizens with different disabilities, using a customer journey framework. The study will take place in 4 Norwegian regions (Lofoten, Vesterålen, Valdres, Telemark), all nature-based and rural tourism destinations dominated by small tourism enterprises (SMEs). The project will develop generic models for how to develop sustainable and accessible tourism destinations, including methodologies and digital technologies to be used by SMEs and public sector, and models for multi-stakeholder co-creation. Potential risks are COVID-19 impacts challenging the methodological design (reduced travel possibilities), as well drop-out risk among SME partners due to bankruptcy.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena