Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Biobank Norway 4 - a national biobank research infrastructure

Alternativ tittel: Biobank Norway 4 - en national biobank forskningsinfrastruktur

Tildelt: kr 100,0 mill.

Som nasjonal forskningsinfrastruktur har Biobank Norge (BN1 2011-15, BN2 2016-20, BN3 2020-24) vært helt sentral i etableringen av et moderne og avansert landsdekkende biobanknettverk ved alle partnerinstitusjoner og oppfylt en helt sentral forutsetning for å fremme fremragende forskning. Biobank Norge 4 vil gradvis videreutvikles for å: i) møte nye og presserende behov knyttet til et nytt nasjonalt datalandskapet under Direktoratet for e-helse (NDE), ii) legge grunnlaget for å fremme persontilpasset medisin, og iii) utvikle biobanknettverket for å møte datakritiske, analytiske utfordringer som oppsto under COVID-19-pandemien med stor relevans for nasjonal beredskap generelt. Hovedsakelig på grunn av juridiske utfordringer har NDE satt HAP-utviklingen på en midlertidig pause, men ambisjonen til BN er fortsatt å samarbeide tett med HAP for å legge til rette for sømløs integrasjon av BN-relaterte data på den fremtidige HAP-plattformen. For å nå våre mål samarbeider BN4 også med europeiske og nasjonale søsterinfrastrukturer, inkludert andre forskningsfinansierte infrastrukturer som ELIXIR (European life-sciences Infrastructure for Biological Information), NSC (Norwegian Sequencing Center) og BioMedData. BN4 vil støtte det pågående arbeidet på helsenorge.no for å legge til rette for en digital dialog med forskningsdeltakere og biobankdonorer. Denne synergien vil optimalisere bruken av de betydelige infrastrukturinvesteringer som allerede er gjort ved å utnytte ekspertise og kunnskap hos partnerinfrastrukturer. BN4 innebærer også en sammenslåing med MoBa sin infrastruktursøknad (iMoBa). Dette felles initiativet styrker BN4 vesentlig på flere områder, bl.a. gjennom en enhetlig og strategisk sammenhengende plan for utvikling av løsninger på HAP, videreutvikling av metadata- og visualiseringsverktøy for store genetiske databaser, og sammenstilling av et FAIR-kompatibelt, harmonisert genotypedatasett på tvers av kohorter, et viktig bidrag innen persontilpasset medisin.

Going forward, BN4 will transition nto an exciting next phase of infrastructural development, targeted at: 1) new and urgent needs related to the rapidly evolving national data landscape under NDE, 2) laying foundations to advance precision medicine, and 3) tooling our network to respond to data-critical challenges that have emerged under the COVID-19 pandemic and have a clear relevance for national preparedness in general. In this work, BN4 dovetails closely with Directorate of e-Health to facilitate seamless integration of BN-related data on to a future centralized solution HAP. This includes piloting procedures for the first time with population-based data, which will lay the groundwork for future roll-out of other cohort studies and other types of biodata. In addition, the BN Dir for e-health interface will be instrumental in developing protocols to handle genetic data and will also play a vital role in other essential activities as reflected throughout this application. To achieve our goals BN4 collaborates closely with sister infrastructures such as ELIXIR, the NSC (Norwegian Sequencing Center), and BioMedData to achieve FAIRness with the genetic data. BN4 will also join ongoing work in helsenorge.no building tools that facilitate the dialogue with research participants and biobank donors. This synergy of efforts will greatly enable BN4 to leverage significant infrastructure investments that have already been made, avoiding duplicative efforts and exploiting expertise and know-how at our partner infrastructures. A novel feature of BN4 is our merger with the infrastructure proposal for MoBa (iMoBa). This joint initiative greatly strengthens BN4 on several arenas, including the development and implementation of a unified and strategically coherent plan for solutions within the Health Data Program, extending metadata and visualization tools to cover large genetic databases, and the assembly of a FAIR-compliant, harmonized dataset for research towards precision medicine.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder

Temaer og emner

Antimikrobiell resistensBioøkonomiArbeidArbeidslivArbeidForskning og innovasjonFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiBioøkonomiØvrig bioøkonomiGlobal helseGlobal helse Helsesystem og helsepolitikkFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningFornyelse og innovasjon i offentlig sektorGlobal helseGlobal helse ErnæringGlobal helseGlobal helse HIV/AIDSGlobal helseGlobal helseGlobal helse Øvrige smittsomme sykdommerGlobal helseGlobal helse Innovasjon i teknologi og metodeutviklingGlobal helseGlobal helse Reproduktiv-, mødre og barnehelseGlobal helseGlobal helse Ikke-smittsomme sykdommerLTP3 Global utvikling, ulikhet, og demokratibyggingGlobal helseGlobal helse TuberkoloseIKT forskningsområdeKommunikasjonsteknologiGlobal helseGlobal helse MalariaLTP3 Klima, miljø og energiIKT forskningsområdeDigital sikkerhetInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidGlobal helseGlobal helse Mental helseNanoteknologi/avanserte materialerNanovitenskap og -teknologiIKT forskningsområdeVisualisering og brukergrensesnittKulturVitenskap og samfunnIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalysePolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningInternasjonaliseringLTP3 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterResponsible Research & InnovationRRI MedvirkningKulturKultur, språk og mangfoldMatIKT forskningsområdeRobotikk, automatiseringVelferdInntektssikringLandbrukResponsible Research & InnovationIKT forskningsområdeSmarte komponenterLTP3 Innovasjon i stat og kommuneLandbrukFôr og ernæringVelferdVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningIKT forskningsområdeSuperdatamaskiner, fremtidens datasystemerNanoteknologi/avanserte materialerNanoteknologi/avanserte materialerHelse, miljø og sikkerhetVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringKulturPolitikk- og forvaltningsområderForskningUtdanningLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapLTP3 Bioøkonomi og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningUtviklingsarbeidPortefølje Banebrytende forskningLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktBioteknologiMedisinsk bioteknologiVelferdDigitalisering og bruk av IKTeVitenskapMatMat, helse og velværePolitikk- og forvaltningsområderBarn og familieVelferdLevekår og befolkningsutviklingDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderVelferdGrunnforskningDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorPolitikk- og forvaltningsområderLikestilling og inkluderingFNs BærekraftsmålMål 3 God helsePortefølje Mat og bioressurserBransjer og næringerHelsenæringenPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringDigitalisering og bruk av IKTSamfunnssikkerhetPortefølje Velferd og utdanningCovid19LTP3 HelseUtdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivForskningsinfrastrukturLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetVelferdFamilie og oppvekstIKT forskningsområdeLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 IKT og digital transformasjonVelferdMigrasjon, innvandring og integreringLTP3 Tillit og fellesskapPortefølje Muliggjørende teknologierLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierBransjer og næringerIKT-næringenPolitikk- og forvaltningsområderIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgPortefølje Demokrati og global utviklingDigitalisering og bruk av IKTAndreBioteknologiGenerisk biotek metodeutviklingLTP3 VelferdstjenesterFNs BærekraftsmålLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonAnvendt forskningLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensBransjer og næringerHelseLTP3 ForskningsinfrastrukturPortefølje ForskningssystemetPortefølje HelsePortefølje Innovasjon