Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Biobank Norway 4 - a national biobank research infrastructure

Alternativ tittel: Biobank Norway 4 - en national biobank forskningsinfrastruktur

Tildelt: kr 100,0 mill.

Som nasjonal forskningsinfrastruktur har Biobank Norge (BN1 2011-15, BN2 2016-20, BN3 2020-24) vært helt sentral i etableringen av et moderne og avansert landsdekkende biobanknettverk ved alle partnerinstitusjoner og oppfylt en helt sentral forutsetning for å fremme fremragende forskning. Biobank Norge 4 vil gradvis videreutvikles for å: i) møte nye og presserende behov knyttet til et nytt nasjonalt datalandskapet, tidligere ledet av Direktoratet for e-helse (NDE), nå FHI og Helsedirektoratet, ii) legge grunnlaget for å fremme persontilpasset medisin, og iii) utvikle biobanknettverket for å møte datakritiske, analytiske utfordringer som oppsto under COVID-19-pandemien med stor relevans for nasjonal beredskap generelt. På grunn av juridiske utfordringer med datadeling i skyløsning, ble utviklingen HAP stanset, men BN er sterkt involvert i en alternativ løsning utviklet av universitetene basert på TSD (UiO), HUNT Cloud (NTNU) og SAFE (UiB). BN arbeider med en vei inn for tilgang til alle biobanker, en løsning som vil integreres med Helsedataservice og deres forskerportal for tilgang til registerdata. For å nå våre mål samarbeider BN4 også med nasjonale og europeiske «søsterinfrastrukturer», inkludert andre Forskningsråds-finansierte infrastrukturer som ELIXIR, NorCRIN, NSC (Norwegian Sequencing Center) og BioMedData. BN4 vil støtte det pågående arbeidet på helsenorge.no for å legge til rette for en digital dialog med forskningsdeltakere og biobankdonorer. Denne synergien vil optimalisere bruken av de betydelige infrastrukturinvesteringer som allerede er gjort ved å utnytte ekspertise og kunnskap hos partnerinfrastrukturer. BN4 innebærer også en sammenslåing med MoBa sin infrastruktursøknad (iMoBa). Dette felles initiativet styrker BN4 vesentlig på flere områder, bl.a. gjennom en enhetlig og strategisk sammenhengende plan for utvikling av gode digitale administrative løsninger, inklusive databanker for tilbakeføring av analyseresultater som i sin tur kan benyttes av alle forskere etter søknad. Vi bidrar i videreutvikling av metadata- og visualiseringsverktøy for store genetiske databaser, og sammenstilling av et FAIR-kompatibelt, harmonisert genotypedatasett på tvers av kohorter, et viktig bidrag innen persontilpasset medisin. BN har også et startet et strukturert forskningssamarbeid med industrielle aktører, bl.a. med et oppstartsselskap delvis støttet av Forskningsrådet. BN er sterkt involvert i den europeiske forskningsinfrastrukturen for biobanker, BBMRI-ERIC og leder gjennom NTNU, i samarbeid med BBMRI-ERIC, et nylig startet (01.01.2024) EU-prosjekt for å utvikle et nytt konsept for en europeisk forskningsinfrastruktur for store medisinske kohorter (INTEGRATE LMedC).

Going forward, BN4 will transition nto an exciting next phase of infrastructural development, targeted at: 1) new and urgent needs related to the rapidly evolving national data landscape under NDE, 2) laying foundations to advance precision medicine, and 3) tooling our network to respond to data-critical challenges that have emerged under the COVID-19 pandemic and have a clear relevance for national preparedness in general. In this work, BN4 dovetails closely with Directorate of e-Health to facilitate seamless integration of BN-related data on to a future centralized solution HAP. This includes piloting procedures for the first time with population-based data, which will lay the groundwork for future roll-out of other cohort studies and other types of biodata. In addition, the BN Dir for e-health interface will be instrumental in developing protocols to handle genetic data and will also play a vital role in other essential activities as reflected throughout this application. To achieve our goals BN4 collaborates closely with sister infrastructures such as ELIXIR, the NSC (Norwegian Sequencing Center), and BioMedData to achieve FAIRness with the genetic data. BN4 will also join ongoing work in helsenorge.no building tools that facilitate the dialogue with research participants and biobank donors. This synergy of efforts will greatly enable BN4 to leverage significant infrastructure investments that have already been made, avoiding duplicative efforts and exploiting expertise and know-how at our partner infrastructures. A novel feature of BN4 is our merger with the infrastructure proposal for MoBa (iMoBa). This joint initiative greatly strengthens BN4 on several arenas, including the development and implementation of a unified and strategically coherent plan for solutions within the Health Data Program, extending metadata and visualization tools to cover large genetic databases, and the assembly of a FAIR-compliant, harmonized dataset for research towards precision medicine.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder

Temaer og emner

Bransjer og næringerIKT-næringenDigitalisering og bruk av IKTeVitenskapGlobal helseGlobal helse Ikke-smittsomme sykdommerBransjer og næringerDigitalisering og bruk av IKTIKT forskningsområdeKommunikasjonsteknologiMatMat, helse og velværePolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelArbeidArbeidslivPolitikk- og forvaltningsområderResponsible Research & InnovationRRI MedvirkningLTP3 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleIKT forskningsområdeDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorInternasjonaliseringGlobal helseGlobal helse Innovasjon i teknologi og metodeutviklingLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensNanoteknologi/avanserte materialerHelse, miljø og sikkerhetPortefølje ForskningssystemetFornyelse og innovasjon i offentlig sektorCovid19HelseLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneGlobal helseGlobal helse Mental helseFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorGlobal helseGlobal helse MalariaPortefølje Velferd og utdanningUtviklingsarbeidBioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderBarn og familieVelferdInntektssikringGrunnforskningNanoteknologi/avanserte materialerNanovitenskap og -teknologiGlobal helseGlobal helse TuberkoloseVelferdLevekår og befolkningsutviklingKulturVitenskap og samfunnUtdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivGlobal helseGlobal helse Helsesystem og helsepolitikkIKT forskningsområdeSmarte komponenterKlimarelevant forskningFNs BærekraftsmålGlobal helseGlobal helse Reproduktiv-, mødre og barnehelseLTP3 Bioøkonomi og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderForskningBransjer og næringerHelsenæringenLTP3 Klima, miljø og energiLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapIKT forskningsområdeRobotikk, automatiseringLTP3 ForskningsinfrastrukturLTP3 IKT og digital transformasjonResponsible Research & InnovationGlobal helseGlobal helse Øvrige smittsomme sykdommerPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningLTP3 Innovasjon i stat og kommuneIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiIKT forskningsområdeSuperdatamaskiner, fremtidens datasystemerPortefølje Demokrati og global utviklingGlobal helseAnvendt forskningVelferdMigrasjon, innvandring og integreringPolitikk- og forvaltningsområderVelferdPolitikk- og forvaltningsområderLikestilling og inkluderingIKT forskningsområdeDigital sikkerhetInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidLTP3 VelferdstjenesterForskningsinfrastrukturPortefølje Banebrytende forskningPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningDigitalisering og bruk av IKTAndreFNs BærekraftsmålMål 3 God helseBioøkonomiØvrig bioøkonomiLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningUtdanningPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringAntimikrobiell resistensPortefølje HelseDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorPortefølje InnovasjonKulturKultur, språk og mangfoldFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningBioteknologiMedisinsk bioteknologiLTP3 HelseGlobal helseGlobal helse ErnæringLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP3 Global utvikling, ulikhet, og demokratibyggingGlobal helseGlobal helse HIV/AIDSNanoteknologi/avanserte materialerBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiLandbrukBioteknologiGenerisk biotek metodeutviklingSamfunnssikkerhetKulturMatPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringVelferdFamilie og oppvekstVelferdLandbrukFôr og ernæringIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktVelferdVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningIKT forskningsområdeVisualisering og brukergrensesnittIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseForskning og innovasjonBioøkonomiArbeidPortefølje Mat og bioressurserLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 Tillit og fellesskapPortefølje Muliggjørende teknologier