Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Biobank Norway 4 - a national biobank research infrastructure

Alternativ tittel: Biobank Norway 4 - en national biobank forskningsinfrastruktur

Tildelt: kr 100,0 mill.

Som nasjonal forskningsinfrastruktur har Biobank Norge (BN1 2011-15, BN2 2016-20, BN3 2020-24) vært helt sentral i etableringen av et moderne og avansert landsdekkende biobanknettverk ved alle partnerinstitusjoner og oppfylt en helt sentral forutsetning for å fremme fremragende forskning. Biobank Norge 4 vil gradvis videreutvikles for å: i) møte nye og presserende behov knyttet til et nytt nasjonalt datalandskapet, tidligere ledet av Direktoratet for e-helse (NDE), nå FHI og Helsedirektoratet, ii) legge grunnlaget for å fremme persontilpasset medisin, og iii) utvikle biobanknettverket for å møte datakritiske, analytiske utfordringer som oppsto under COVID-19-pandemien med stor relevans for nasjonal beredskap generelt. På grunn av juridiske utfordringer med datadeling i skyløsning, ble utviklingen HAP stanset, men BN er sterkt involvert i en alternativ løsning utviklet av universitetene basert på TSD (UiO), HUNT Cloud (NTNU) og SAFE (UiB). BN arbeider med en vei inn for tilgang til alle biobanker, en løsning som vil integreres med Helsedataservice og deres forskerportal for tilgang til registerdata. For å nå våre mål samarbeider BN4 også med nasjonale og europeiske «søsterinfrastrukturer», inkludert andre Forskningsråds-finansierte infrastrukturer som ELIXIR, NorCRIN, NSC (Norwegian Sequencing Center) og BioMedData. BN4 vil støtte det pågående arbeidet på helsenorge.no for å legge til rette for en digital dialog med forskningsdeltakere og biobankdonorer. Denne synergien vil optimalisere bruken av de betydelige infrastrukturinvesteringer som allerede er gjort ved å utnytte ekspertise og kunnskap hos partnerinfrastrukturer. BN4 innebærer også en sammenslåing med MoBa sin infrastruktursøknad (iMoBa). Dette felles initiativet styrker BN4 vesentlig på flere områder, bl.a. gjennom en enhetlig og strategisk sammenhengende plan for utvikling av gode digitale administrative løsninger, inklusive databanker for tilbakeføring av analyseresultater som i sin tur kan benyttes av alle forskere etter søknad. Vi bidrar i videreutvikling av metadata- og visualiseringsverktøy for store genetiske databaser, og sammenstilling av et FAIR-kompatibelt, harmonisert genotypedatasett på tvers av kohorter, et viktig bidrag innen persontilpasset medisin. BN har også et startet et strukturert forskningssamarbeid med industrielle aktører, bl.a. med et oppstartsselskap delvis støttet av Forskningsrådet. BN er sterkt involvert i den europeiske forskningsinfrastrukturen for biobanker, BBMRI-ERIC og leder gjennom NTNU, i samarbeid med BBMRI-ERIC, et nylig startet (01.01.2024) EU-prosjekt for å utvikle et nytt konsept for en europeisk forskningsinfrastruktur for store medisinske kohorter (INTEGRATE LMedC).

Going forward, BN4 will transition nto an exciting next phase of infrastructural development, targeted at: 1) new and urgent needs related to the rapidly evolving national data landscape under NDE, 2) laying foundations to advance precision medicine, and 3) tooling our network to respond to data-critical challenges that have emerged under the COVID-19 pandemic and have a clear relevance for national preparedness in general. In this work, BN4 dovetails closely with Directorate of e-Health to facilitate seamless integration of BN-related data on to a future centralized solution HAP. This includes piloting procedures for the first time with population-based data, which will lay the groundwork for future roll-out of other cohort studies and other types of biodata. In addition, the BN Dir for e-health interface will be instrumental in developing protocols to handle genetic data and will also play a vital role in other essential activities as reflected throughout this application. To achieve our goals BN4 collaborates closely with sister infrastructures such as ELIXIR, the NSC (Norwegian Sequencing Center), and BioMedData to achieve FAIRness with the genetic data. BN4 will also join ongoing work in helsenorge.no building tools that facilitate the dialogue with research participants and biobank donors. This synergy of efforts will greatly enable BN4 to leverage significant infrastructure investments that have already been made, avoiding duplicative efforts and exploiting expertise and know-how at our partner infrastructures. A novel feature of BN4 is our merger with the infrastructure proposal for MoBa (iMoBa). This joint initiative greatly strengthens BN4 on several arenas, including the development and implementation of a unified and strategically coherent plan for solutions within the Health Data Program, extending metadata and visualization tools to cover large genetic databases, and the assembly of a FAIR-compliant, harmonized dataset for research towards precision medicine.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder

Temaer og emner

Fornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningUtdanningAnvendt forskningDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorDigitalisering og bruk av IKTeVitenskapVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringPolitikk- og forvaltningsområderLikestilling og inkluderingPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorPortefølje HelseInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidAntimikrobiell resistensIKT forskningsområdeKommunikasjonsteknologiPortefølje InnovasjonForskningsinfrastrukturKulturKultur, språk og mangfoldFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderBarn og familiePolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningLTP3 HelsePolitikk- og forvaltningsområderNanoteknologi/avanserte materialerNanovitenskap og -teknologiFNs BærekraftsmålMål 3 God helseLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensBioøkonomiBioøkonomiØvrig bioøkonomiBioteknologiMedisinsk bioteknologiLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje Mat og bioressurserLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonGlobal helseGlobal helse Ikke-smittsomme sykdommerSamfunnssikkerhetLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningCovid19MatLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierMatMat, helse og velværeNanoteknologi/avanserte materialerLTP3 Tillit og fellesskapGlobal helseGlobal helse Mental helseLandbrukFôr og ernæringPortefølje Muliggjørende teknologierNanoteknologi/avanserte materialerHelse, miljø og sikkerhetLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktArbeidResponsible Research & InnovationRRI MedvirkningLandbrukForskning og innovasjonPortefølje Velferd og utdanningVelferdFamilie og oppvekstInternasjonaliseringBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelGlobal helseGlobal helse Øvrige smittsomme sykdommerLTP3 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiGlobal helseGlobal helse TuberkoloseBransjer og næringerIKT-næringenGlobal helseGlobal helseGlobal helse Helsesystem og helsepolitikkDigitalisering og bruk av IKTPolitikk- og forvaltningsområderVelferdArbeidArbeidslivIKT forskningsområdeDigital sikkerhetIKT forskningsområdeLTP3 VelferdstjenesterGlobal helseGlobal helse Innovasjon i teknologi og metodeutviklingPortefølje Banebrytende forskningPortefølje ForskningssystemetDigitalisering og bruk av IKTAndreResponsible Research & InnovationBransjer og næringerHelsenæringenGlobal helseGlobal helse Reproduktiv-, mødre og barnehelseGlobal helseGlobal helse MalariaIKT forskningsområdeRobotikk, automatiseringBioteknologiVelferdMigrasjon, innvandring og integreringGrunnforskningPortefølje Demokrati og global utviklingKulturVitenskap og samfunnLTP3 Innovasjon i stat og kommuneKlimarelevant forskningUtviklingsarbeidVelferdLTP3 Bioøkonomi og forvaltningFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorIKT forskningsområdeVisualisering og brukergrensesnittLTP3 Klima, miljø og energiVelferdLevekår og befolkningsutviklingGlobal helseGlobal helse HIV/AIDSKulturLTP3 ForskningsinfrastrukturVelferdInntektssikringBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiIKT forskningsområdeSmarte komponenterBioteknologiGenerisk biotek metodeutviklingHelseIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterFNs BærekraftsmålPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringVelferdVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseUtdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningIKT forskningsområdeSuperdatamaskiner, fremtidens datasystemerPolitikk- og forvaltningsområderForskningLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapLTP3 IKT og digital transformasjonGlobal helseGlobal helse ErnæringLTP3 Global utvikling, ulikhet, og demokratibygging