Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Biobank Norway 4 - a national biobank research infrastructure

Alternativ tittel: Biobank Norway 4 - en national biobank forskningsinfrastruktur

Tildelt: kr 100,0 mill.

Som nasjonal forskningsinfrastruktur har Biobank Norge (BN1 2011-15, BN2 2016-20, BN3 2020-24) vært helt sentral i etableringen av et moderne og avansert landsdekkende biobanknettverk ved alle partnerinstitusjoner og oppfylt en helt sentral forutsetning for å fremme fremragende forskning. Biobank Norge 4 vil gradvis videreutvikles for å: i) møte nye og presserende behov knyttet til et nytt nasjonalt datalandskapet under Direktoratet for e-helse (NDE), ii) legge grunnlaget for å fremme persontilpasset medisin, og iii) utvikle biobanknettverket for å møte datakritiske, analytiske utfordringer som oppsto under COVID-19-pandemien med stor relevans for nasjonal beredskap generelt. Hovedsakelig på grunn av juridiske utfordringer har NDE satt HAP-utviklingen på en midlertidig pause, men ambisjonen til BN er fortsatt å samarbeide tett med HAP for å legge til rette for sømløs integrasjon av BN-relaterte data på den fremtidige HAP-plattformen. For å nå våre mål samarbeider BN4 også med europeiske og nasjonale søsterinfrastrukturer, inkludert andre forskningsfinansierte infrastrukturer som ELIXIR (European life-sciences Infrastructure for Biological Information), NSC (Norwegian Sequencing Center) og BioMedData. BN4 vil støtte det pågående arbeidet på helsenorge.no for å legge til rette for en digital dialog med forskningsdeltakere og biobankdonorer. Denne synergien vil optimalisere bruken av de betydelige infrastrukturinvesteringer som allerede er gjort ved å utnytte ekspertise og kunnskap hos partnerinfrastrukturer. BN4 innebærer også en sammenslåing med MoBa sin infrastruktursøknad (iMoBa). Dette felles initiativet styrker BN4 vesentlig på flere områder, bl.a. gjennom en enhetlig og strategisk sammenhengende plan for utvikling av løsninger på HAP, videreutvikling av metadata- og visualiseringsverktøy for store genetiske databaser, og sammenstilling av et FAIR-kompatibelt, harmonisert genotypedatasett på tvers av kohorter, et viktig bidrag innen persontilpasset medisin.

Going forward, BN4 will transition nto an exciting next phase of infrastructural development, targeted at: 1) new and urgent needs related to the rapidly evolving national data landscape under NDE, 2) laying foundations to advance precision medicine, and 3) tooling our network to respond to data-critical challenges that have emerged under the COVID-19 pandemic and have a clear relevance for national preparedness in general. In this work, BN4 dovetails closely with Directorate of e-Health to facilitate seamless integration of BN-related data on to a future centralized solution HAP. This includes piloting procedures for the first time with population-based data, which will lay the groundwork for future roll-out of other cohort studies and other types of biodata. In addition, the BN Dir for e-health interface will be instrumental in developing protocols to handle genetic data and will also play a vital role in other essential activities as reflected throughout this application. To achieve our goals BN4 collaborates closely with sister infrastructures such as ELIXIR, the NSC (Norwegian Sequencing Center), and BioMedData to achieve FAIRness with the genetic data. BN4 will also join ongoing work in helsenorge.no building tools that facilitate the dialogue with research participants and biobank donors. This synergy of efforts will greatly enable BN4 to leverage significant infrastructure investments that have already been made, avoiding duplicative efforts and exploiting expertise and know-how at our partner infrastructures. A novel feature of BN4 is our merger with the infrastructure proposal for MoBa (iMoBa). This joint initiative greatly strengthens BN4 on several arenas, including the development and implementation of a unified and strategically coherent plan for solutions within the Health Data Program, extending metadata and visualization tools to cover large genetic databases, and the assembly of a FAIR-compliant, harmonized dataset for research towards precision medicine.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Temaer og emner

Portefølje HelsePortefølje Velferd, kultur og samfunnBioteknologiGlobal helseGlobal helse MalariaGrunnforskningKulturVitenskap og samfunnLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktPolitikk- og forvaltningsområderBarn og familieGlobal helseGlobal helse ErnæringNanoteknologi/avanserte materialerNanovitenskap og -teknologiLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonPortefølje Industri og tjenestenæringerAntimikrobiell resistensDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningKulturKultur, språk og mangfoldBioteknologiMedisinsk bioteknologiPortefølje Muliggjørende teknologierLandbrukLandbrukFôr og ernæringMatNanoteknologi/avanserte materialerSamfunnssikkerhetVelferdFamilie og oppvekstPolitikk- og forvaltningsområderForskningPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningFNs BærekraftsmålIKT forskningsområdeSuperdatamaskiner, fremtidens datasystemerUtdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiUtdanningVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringLTP2 Bioøkonomi og forvaltningBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringBioteknologiGenerisk biotek metodeutviklingGlobal helseGlobal helse HIV/AIDSIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseKulturIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterVelferdVelferdVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningIKT forskningsområdeVisualisering og brukergrensesnittLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelseBransjer og næringerHelsenæringenGlobal helseGlobal helse Reproduktiv-, mødre og barnehelseIKT forskningsområdeRobotikk, automatiseringResponsible Research & InnovationVelferdMigrasjon, innvandring og integreringLTP2 ForskningsinfrastrukturPortefølje Global utvikling og internasjonale relasjonerPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserAnvendt forskningBioøkonomiØvrig bioøkonomiForskningsinfrastrukturInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPolitikk- og forvaltningsområderLikestilling og inkluderingPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningFNs BærekraftsmålMål 3 God helseLTP2 Fornyelse i offentlig sektorResponsible Research & InnovationRRI MedvirkningLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetLTP2 VelferdstjenesterCovid19Global helseGlobal helse Ikke-smittsomme sykdommerGlobal helseGlobal helse Mental helseInternasjonaliseringMatMat, helse og velværeNanoteknologi/avanserte materialerHelse, miljø og sikkerhetPolitikk- og forvaltningsområderVelferdPortefølje Utdanning og kompetanseDigitalisering og bruk av IKTAndreIKT forskningsområdeDigital sikkerhetGlobal helseGlobal helseGlobal helse Øvrige smittsomme sykdommerIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiIKT forskningsområdeSmarte komponenterUtviklingsarbeidVelferdInntektssikringVelferdLevekår og befolkningsutviklingLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje LivsvitenskapFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorHelseBioøkonomiGlobal helseGlobal helse Helsesystem og helsepolitikkGlobal helseGlobal helse TuberkoloseForskning og innovasjonDigitalisering og bruk av IKTeVitenskapDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderIKT forskningsområdeKommunikasjonsteknologiLTP2 Innovasjon i stat og kommuneArbeidArbeidslivDigitalisering og bruk av IKTGlobal helseGlobal helse Innovasjon i teknologi og metodeutviklingIKT forskningsområdeBransjer og næringerIKT-næringenLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleLTP2 Global utvikling, ulikhet og demokratibyggingArbeid