Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Biobank Norway 4 - a national biobank research infrastructure

Alternativ tittel: Biobank Norway 4 - en national biobank forskningsinfrastruktur

Tildelt: kr 100,0 mill.

Som nasjonal forskningsinfrastruktur har Biobank Norge (BN1 2011-15, BN2 2016-20, BN3 2020-24) vært helt sentral i etableringen av et moderne og avansert landsdekkende biobanknettverk ved alle partnerinstitusjoner og oppfylt en helt sentral forutsetning for å fremme fremragende forskning. Biobank Norge 4 vil gradvis videreutvikles for å: i) møte nye og presserende behov knyttet til et nytt nasjonalt datalandskapet under Direktoratet for e-helse (NDE), ii) legge grunnlaget for å fremme persontilpasset medisin, og iii) utvikle biobanknettverket for å møte datakritiske, analytiske utfordringer som oppsto under COVID-19-pandemien med stor relevans for nasjonal beredskap generelt. Hovedsakelig på grunn av juridiske utfordringer har NDE satt HAP-utviklingen på en midlertidig pause, men ambisjonen til BN er fortsatt å samarbeide tett med HAP for å legge til rette for sømløs integrasjon av BN-relaterte data på den fremtidige HAP-plattformen. For å nå våre mål samarbeider BN4 også med europeiske og nasjonale søsterinfrastrukturer, inkludert andre forskningsfinansierte infrastrukturer som ELIXIR (European life-sciences Infrastructure for Biological Information), NSC (Norwegian Sequencing Center) og BioMedData. BN4 vil støtte det pågående arbeidet på helsenorge.no for å legge til rette for en digital dialog med forskningsdeltakere og biobankdonorer. Denne synergien vil optimalisere bruken av de betydelige infrastrukturinvesteringer som allerede er gjort ved å utnytte ekspertise og kunnskap hos partnerinfrastrukturer. BN4 innebærer også en sammenslåing med MoBa sin infrastruktursøknad (iMoBa). Dette felles initiativet styrker BN4 vesentlig på flere områder, bl.a. gjennom en enhetlig og strategisk sammenhengende plan for utvikling av løsninger på HAP, videreutvikling av metadata- og visualiseringsverktøy for store genetiske databaser, og sammenstilling av et FAIR-kompatibelt, harmonisert genotypedatasett på tvers av kohorter, et viktig bidrag innen persontilpasset medisin.

Going forward, BN4 will transition nto an exciting next phase of infrastructural development, targeted at: 1) new and urgent needs related to the rapidly evolving national data landscape under NDE, 2) laying foundations to advance precision medicine, and 3) tooling our network to respond to data-critical challenges that have emerged under the COVID-19 pandemic and have a clear relevance for national preparedness in general. In this work, BN4 dovetails closely with Directorate of e-Health to facilitate seamless integration of BN-related data on to a future centralized solution HAP. This includes piloting procedures for the first time with population-based data, which will lay the groundwork for future roll-out of other cohort studies and other types of biodata. In addition, the BN Dir for e-health interface will be instrumental in developing protocols to handle genetic data and will also play a vital role in other essential activities as reflected throughout this application. To achieve our goals BN4 collaborates closely with sister infrastructures such as ELIXIR, the NSC (Norwegian Sequencing Center), and BioMedData to achieve FAIRness with the genetic data. BN4 will also join ongoing work in helsenorge.no building tools that facilitate the dialogue with research participants and biobank donors. This synergy of efforts will greatly enable BN4 to leverage significant infrastructure investments that have already been made, avoiding duplicative efforts and exploiting expertise and know-how at our partner infrastructures. A novel feature of BN4 is our merger with the infrastructure proposal for MoBa (iMoBa). This joint initiative greatly strengthens BN4 on several arenas, including the development and implementation of a unified and strategically coherent plan for solutions within the Health Data Program, extending metadata and visualization tools to cover large genetic databases, and the assembly of a FAIR-compliant, harmonized dataset for research towards precision medicine.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder

Temaer og emner

ArbeidBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiAntimikrobiell resistensFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorBioøkonomiØvrig bioøkonomiFornyelse og innovasjon i offentlig sektorArbeidArbeidslivForskning og innovasjonGlobal helseGlobal helse HIV/AIDSGlobal helseGlobal helse MalariaBioøkonomiGlobal helseGlobal helse ErnæringGlobal helseGlobal helse Mental helseGlobal helseGlobal helse Reproduktiv-, mødre og barnehelseFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningGlobal helseGlobal helse Helsesystem og helsepolitikkGlobal helseGlobal helse TuberkoloseGlobal helseGlobal helse Øvrige smittsomme sykdommerGlobal helseIKT forskningsområdeDigital sikkerhetIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterGlobal helseGlobal helse Ikke-smittsomme sykdommerIKT forskningsområdeKommunikasjonsteknologiIKT forskningsområdeSuperdatamaskiner, fremtidens datasystemerIKT forskningsområdeSmarte komponenterGlobal helseGlobal helse Innovasjon i teknologi og metodeutviklingInternasjonaliseringIKT forskningsområdeVisualisering og brukergrensesnittLandbrukIKT forskningsområdeRobotikk, automatiseringKulturVitenskap og samfunnKulturKultur, språk og mangfoldLandbrukFôr og ernæringInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidLTP3 Bioøkonomi og forvaltningLTP3 Global utvikling, ulikhet, og demokratibyggingPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningKulturLTP3 Klima, miljø og energiPolitikk- og forvaltningsområderLikestilling og inkluderingPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP3 Kultur, sivilsamfunn og medienes rollePolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningResponsible Research & InnovationMatMat, helse og velværeMatUtdanningVelferdNanoteknologi/avanserte materialerHelse, miljø og sikkerhetPortefølje Global utvikling og internasjonale relasjonerUtviklingsarbeidVelferdFamilie og oppvekstNanoteknologi/avanserte materialerNanovitenskap og -teknologiUtdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivLTP3 Innovasjon i stat og kommuneVelferdInntektssikringPortefølje Utdanning og kompetanseGrunnforskningNanoteknologi/avanserte materialerVelferdMigrasjon, innvandring og integreringResponsible Research & InnovationRRI MedvirkningIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiPolitikk- og forvaltningsområderForskningVelferdVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningSamfunnssikkerhetDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningBransjer og næringerIKT-næringenVelferdLevekår og befolkningsutviklingBioteknologiMedisinsk bioteknologiPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringPortefølje Demokrati, styring og fornyelseDigitalisering og bruk av IKTAndreBioteknologiGenerisk biotek metodeutviklingLTP3 VelferdstjenesterPolitikk- og forvaltningsområderVelferdDigitalisering og bruk av IKTeVitenskapPolitikk- og forvaltningsområderBarn og familieBioteknologiFNs BærekraftsmålDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringFNs BærekraftsmålMål 3 God helseBransjer og næringerLTP3 HelseLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonAnvendt forskningIKT forskningsområdeLTP3 IKT og digital transformasjonBransjer og næringerHelsenæringenForskningsinfrastrukturLTP3 ForskningsinfrastrukturLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierPortefølje Velferd, kultur og samfunnPortefølje Industri og tjenestenæringerLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePolitikk- og forvaltningsområderCovid19LTP3 Tillit og fellesskapPortefølje LivsvitenskapDigitalisering og bruk av IKTPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgHelseLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetPortefølje HelsePortefølje Muliggjørende teknologier