Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Infrastructure for Multiphase Flows

Alternativ tittel: Norsk Infrastruktur for Flerfase

Tildelt: kr 26,4 mill.

Flerfasestrømning involverer flere ulike typer fluider som beveger seg mens de gjensidig påvirker hverandre. Slike strømninger finnes mange steder og spiller en nøkkelrolle i en rekke industrielle anvendelser, f. eks. i tilknytning til petroleums-rørledninger og CO2 transport. Vitenskapelig sett er flerfasestrøm komplekse fenomener som er vanskelige å modellere presist. I beregninger på rørstrøm er de beste verktøyene som finnes i dag basert på en kombinasjon av idealiserte modeller og empiriske målinger. Sistnevnte er nettopp hvor den Nasjonale Infrastruktur for Flerfasestrømning spiller en nøkkelrolle, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF og IFE har unike laboratoriefasiliteter for flerfaseforskning som har vært avgjørende for olje- og gassindustrien og dens verdiskaping. Dette prosjektet tar sikte på: 1. Å sikre at infrastrukturfasilitetene er toppmoderne, fullt operative og leverer forskning av høy kvalitet 2. Å sikre tilgang til, og bruk av verdens største flerfase database. Prosessutstyret og de vitenskapelige instrumentene som brukes til å produsere eksperimentelle data av høy kvalitet for infrastrukturen krever kontinuerlig oppgradering, vedlikehold og utvidelse. Å sikre denne etterspørselen gjør at infrastrukturen når nye prestasjoner. Dette prosjektet vil etablere en omfattende database med funksjonalitet for å støtte forskningsområder som prediktiv analyse og reguleringsteknikker. En slik database vil sørge for at dataene forblir relevante også på lang sikt, og oppfylle O&G-industriens strategiske mål om produksjonsoptimalisering og digitalisering. Infrastrukturen vil være høyaktuell i forhold til CO2 transport og lagring; og for O&G-industrien hvor spesielt gassproduksjon vil spille en nøkkelrolle i den europeiske energimiksen på veien mot et energisystem med lavt karbonavtrykk. I sum vil dette prosjektet sørge for at strømningslaboratoriene til IFE og SINTEF beholder sin posisjon som leverandør av strømningsdata i øverste verdensklasse.

SINTEF and IFE have unique laboratory facilities for multiphase flow research at an international level. The laboratories perform experiments for both industrial and academic partners and are among the best in the world in their focus areas, with a capacity for multiple different measurement methods. To ensure that the laboratories can continue to deliver up-to-date experimental data to national and international research environments, the partners apply together for infrastructure funding for upgrade, maintenance, operation and expansion of existing process equipment and instrumentation. The application also includes funding to establish an extensive searchable database for large amounts of multiphase data which have been collected over decades. Providing access to the world's largest multiphase flow datasets will enable new fields of development for production optimization via digitalization and improved multiphase flow modelling. This application is based on the project outline IMF-2020.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder

Temaer og emner

Politikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningPetroleumCO2-håndteringCCS - transportPortefølje Energi og transportLTP3 Petroleum og mineralerBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetMiljøteknologiMiljøvennlig energiMiljøvennlig energi, annetKlimarelevant forskningLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)LTP3 ForskningsinfrastrukturPortefølje Muliggjørende teknologierLTP3 Klima, miljø og energiPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningPortefølje ForskningssystemetMineralerDigitalisering og bruk av IKTBransjer og næringerLTP3 IKT og digital transformasjonPetroleumProduksjon, prosessering og transportTjenesterettet FoUMineralerHavbunnsmineralerLTP3 Uttesting og kommersialisering av FoUMiljøvennlig energiVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)Portefølje InnovasjonLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerKutt i utslipp av klimagasserForskningsinfrastrukturPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningMineralerLandbaserte mineralerCO2-håndteringLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPolitikk- og forvaltningsområderAvanserte produksjonsprosesserDigitalisering og bruk av IKTeVitenskapBransjer og næringerOlje, gassDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorLTP3 Hav og kystLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensCO2-håndteringCCS - lagring