Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Enhance Rainwater Harvesting and Innovative wastewater management in Norway

Tildelt: kr 0,82 mill.

Prosjektnummer:

322715

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Regnvann som er samlet i innsjøer eller i vannmagasiner har vært hovedkilde for vannforsyning i Norge. Regnvann i byer, også kalt overvann, ble sett på som "et problem" som måtte fraktes bort fra urbane områder så raskt som mulig i tidligere ingeniørpraksis. Klimaendringer har forårsaket hyppigere ekstreme nedbørshendelser med økede konsekvenser av flomskader i byer og økede forurensingsutslipp fra kloakkledningsnettet, men også tørke og vannmangel i noen perioder. For å redusere de negative virkningene er det viktig å innføre tiltakene for overvannshåndtering lokalt med blå-grønne løsninger og utnytte regnvannet og gråvannet for ulike formål. I H2020 prosjekt Waste2Fresh - Smart innovative system for recycling wastewater and creating closed loops in textile manufacturing industrial processes arbeides det med problemstillinger som knapphet på ferskvannsressurser og utfordringer med vannforurensning. Disse problemstillingene forverres av energikrevende industrier. Prosjektet håndterer utfordringene og industriens behov ved å utvikle og demonstrere et lukket system for resirkulering av industrielt avløpsvann, inkludert bruk av regnvann som en ressurs i de integrerte systemprosessene. Prosjektet ENRICH - Enhance Rainwater Harvesting og Innovativ Wastewater Management in Norway - ble utviklet for å øke kunnskapen om disse utfordringene og forsterke virkningen av H2020 prosjektet i Norge. Prosjektet har følgende mål: . Formidle det innovative prosjektskonseptet og tilnærmingen i H2020 prosjektet Waste2Fresh i Norge . Øke interesse og kunnskap for å utnytte regnvannressurser og gjenbruk av industrielt avløpsvann (grått vann) til ulike formål. . Analysere sosiale og miljømessige fordeler samt den økonomiske verdien av regnvann og gråvann . Skape muligheter og langsiktige effekter, som tilpasning til klimaendringer, utvikling av grønne teknologier, økning av jobbmuligheter, osv. Prosjektet skal gjennomføre følgende aktiviteter: . Samarbeide og bidra til Klimatilpasningsdagene 2021 og 2022 som er en nasjonal konferanse innen fagfeltet overvannshåndtering, herunder fremheve regnvann og gråvann som viktige ressurser i Norge. . Organisere et internasjonalt webinar om regnvannhøsting (RWH) og overvannshåndtering, og lære fra internasjonale erfaringer. . Skrive vitenskapelige publikasjoner. . Delta i internasjonale konferanser og workshops for å kommunisere med relevante aktører og formidle prosjektresultatene. . Formidle kunnskapen om RWH-SWM til utdanningssektoren gjennom samarbeid med universiteter. . Planlegging av pilotprosjekter gjennom samarbeid med forskningsinstitutter, offentlig og privat sektor og brukere.

There have been several water problems globally, such as flooding, drought, water shortage, water pollution, and groundwater depletion. All these issues are related to rainwater: flooding occurs because of excessive rainwater; drought and water shortage are results of a reduced rainfall; non-point source pollution occurs during rainfall or runoff transportation; and groundwater depletion is caused by reduced rainwater infiltration because of increasing of impermeable surfaces and over-exploitation of groundwater. Traditionally, rainwater is treated as a “waste” in many cities, thus is drained away. Few engineers and citizens recognize the importance of rainwater, its social and environmental benefits and economic value. Therefore, proper rainwater management (RWM) is required to mitigate most of these global water challenges, ensuring sustainability and enhancing the resilience of the existing urban water infrastructure systems. The fundamental questions regarding exploitation of rainwater and reusing grey water in Norway are: • Can the Rainwater resources be collected and used safely for different purposes? • How to transfer from the Rainwater problems to resources in urban catchments? • How to increase the reuse potentials of grey water and recycling wastewater resources? Based on the concept and approach from H2020 project Waste2Fresh and the recent research and innovation progress on rainwater harvesting and stormwater management in Norway, the project ENRICH introduces a new paradigm of rainwater and wastewater management to the targeting groups in Norway, including water and wastewater agencies in municipalities, innovation water companies, research institutes and universities to treat rainwater and wastewater as resources for recycling and reuse. The objectives of the project are to be achieved through tight collaboration of the project partners in collaboration with vannklyngen- Smart Water Norway and full-support from the H2020 project team members.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler