Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Artificial Intelligence enhanced digital factory twins for wire harness manufacturing

Alternativ tittel: Digitale fabrikktvillinger for produksjon av kabler og fiberoptikk støttet av kunstig intelligens

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektnummer:

322789

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

FORTIFIER vil utvikle en neste generasjons løsning for produsenter av kabler og fiberoptikk ved å legge til nye funksjoner i kunnskapsbasert design og AI forbedret Industry 4.0-teknologi for fleksibel produksjon og produksjon i kombinasjon med PLM-funksjoner (Product Lifecycle Management) og med utnyttelse av fordelene i nye åpne internasjonale og offentlig tilgjengelige standarder. For å oppnå dette kombineres avanserte simuleringsteknikker for fleksible kabler for første gang med utvalgte teknikker for kunstig intelligens for å forutse oppførsel av kabler, for produksjonsplanlegging og for produksjonssimulering av fleksible kabelanordninger, inkludert forbedrede teknikker for kvalitetskontroll. Behovet for pålitelig og sikker styring av forsyningskjeden vil bli løst ved å integrere eksisterende blokkjedeprogramvare. Dette prosjektet har som mål å redusere designtiden med 30%, produksjonsplanleggingskostnadene med 25%, og automatisere datautveksling, deling og arkivering, noe som vil redusere administrasjonskostnadene og kostnader for gjenfinning av informasjons med 50%.

FORTIFIER will develop a next generation solution for wire harness manufacturers by adding new capabilities in knowledge­ based design and AI­ enhanced Industry 4.0 technologies for flexible production and manufacturing in combination with product lifecycle management (PLM) capabilities and exploiting the benefits of new open international and publicly available standards. To achieve this, advanced simulation techniques for flexible wire harness are for the first time combined with selected artificial intelligence techniques for wire behavior predictions, production planning, and manufacturing simulation of flexible wire harness assemblies including improved techniques for quality control. The need in trusted and secure supply chain management will be addressed by integrating existing block chain software. This project aims to reduce design time by 30%, manufacturing planning cost by 25%, and automate data exchange, sharing and archiving processes, which will cut administrative and information search cost by 50%.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena