Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

ERA NET ICT-AGRI-FOOD SoCoRisk Implementation of soil compaction risk assessment system – end-user's evaluation of potentials and barriers

Tildelt: kr 1,4 mill.

Jorda er fundamentet for planteproduksjon. Jordpakking som skyldes kjøring med landbruksmaskiner er imidlertid en betydelig trussel for jordas kvalitet. Stadig økt størrelse og vekt på maskinene resulterer i en økt risiko for pakking spesielt av undergrunnsjorda, dvs. jorda under vanlig pløyedybde i dagens driftssystemer. Skader på jordstrukturen i disse dypere sjiktene viser seg å være av langvarig karakter. Jordpakking påvirker jordas økologiske funksjoner og særlig forhold som regulerer lagring og transport av vann (flomepisoder) og plantevekst. Jordpakking får derfor uheldige virkninger på miljø og økonomi både for bonden og samfunnet. Et hjelpemiddel for å unngå jordpakking vil være et brukervennlig dataprogram som gir risiko for jordpakking under spesifikke forhold. Terranimo®, (www.terranimo.dk) er en jordpakkingsmodell som finnes online, og som beregner risiko for jordpakking under ulike jordforhold og for ulike jordbruksmaskiner. Likevel blir Terranimo® relativt lite brukt som hjelpemiddel for å planlegge arbeidet på jordet av bønder og rådgivere. Målet med dette prosjektet er at Terranimo® skal inngå som en del av bondens planleggingsrutiner for å unngå jordpakking både på kort og lang sikt. Terranimo® beregner risiko for jordpakking ved å sammenligne jordas bæreevne og belastningen som landbruksmaskinen påfører jorda. Generelt har våt jord liten bæreevne, og risikoen for pakkingsskader er derfor større på våt sammenlignet med tørr jord. Antatt endring i klima med mer nedbør vil resultere i mer alvorlig jordpakking. Belastningen som landbruksmaskinen påfører jord er avhengig av vekt, hjulutrustning, lufttrykk i dekk, kontaktflate etc. Informasjon om jordtype og jordfuktighet, samt beskrivelsen av landbruksmaskiner legges inn i Terranimo®, som beregninger jordas bæreevne. Den mekaniske belastning blir visualisert i et diagram for hvert enkelt hjul, med rød farge som varsler om at jorda utsettes for en plastisk deformasjon som innebærer at jorda blir skadelig pakket og grønn for liten risiko for pakking. Samarbeidspartnerne i prosjektet, Danmark, Italia, Norge, Sverige og Sveits danner en nord-sør gradient med ulikt klima og derfor ulik risiko for jordpakking, ulike «vinduer» for når jorda er laglig for bearbeiding, og ulik lengde på vekstsesongen. I 2023 ble lokalt relevante data om maskiner og jordegenskaper samlet inn for scenariostudiene og sendt til prosjektleder i Danmark. Dataene brukes sammen med lignende data fra de andre deltakerlandene for å sammenligne forhold i deltakerlandene og illustrere potensialet til Terranimo® i ulike formidlingsaktiviteter. Living Labs er en viktig del av arbeidsmåten i prosjektet og består av gjentatte møter mellom en gruppe utvalgte bønder i Trøndelag og prosjektdeltakerne for å diskutere muligheter og begrensninger ved bruk av Terranimo®. Første møte fant sted høsten 2021. Det andre Living Lab-møtet ble arrangert på Kvithamar 7. februar 2023 og fokuserte på resultater fra SoCoRisk-prosjektet så langt, inkludert veiing av maskineri, og alternativene/mulighetene i den nye, forbedrede versjonen av Terranimo® (https://terranimo.world/). Den nye versjonen innpasser flere av forslagene som ble diskutert i det første Living lab-møtet i 2021, for eksempel mulig bruk på smarttelefoner, og mer brukervennlighet med enkle og mer avanserte bruksmuligheter. Living lab-møtet inkluderte også diskusjoner blant deltakerne om veien videre for prosjektet og bruken av Terranimo®. I januar og februar 2023 ble det dessuten gjennomført dybdeintervjuer med utvalgte bønder angående bruk av Terranimo® på egen gård. Den 24. oktober 2023 gjennomførte de norske partnerne i SoCoRisk-prosjektet et webinar med 37 deltakere om Terranimo® som et beslutningsstøtteverktøy for å unngå jordpakking på gårder, som bl.a. viste resultater fra prosjektet.

Ever increasing weights of farm machinery particularly result in compaction of the subsoil (the soil below tillage depth) – subsoil compaction is particularly serious because it is effectively persistent. Compaction adversely affects soil ecosystem services, in particular regulating services (e.g. flood control) and production services (e.g. agricultural production), resulting in significant ecological and economic damage to farmers and society. The aim of this project is to integrate the use of Terranimo®, a decision support tool for prevention of soil compaction, into farmer’s strategic planning. We will use a broad approach involving soil scientists, agronomists, and social scientists as well as farmers, contractors, advisers and representatives from authorities. In particular, end-users, i.e. farmers, will have a central role – we will select 4 to 5 farms as case studies in each of the five participating countries (Norway, Sweden, Denmark, Switzerland, and Italy). Within living labs, we will address potentials and barriers of using Terranimo along a north-south gradient in Europe, and for a range of farming systems. Based on the identified barriers and potentials, we will develop new ways of using Terranimo® for farmers’decisions. The ambition is to improve farmers’ day-to-day planning of field operations, including hiring of contractors with their respective machinery, but also, to enable strategic planning of investments in new machinery and adjustments to crop rotations based on identification of critical field operations. An immediate output from this project is an improved use of Terranimo by farmers to reduce the risk of soil compaction. In a long-term perspective, the improved awareness and sensitivity to soil compaction problems due to Terranimo decision support may result in a better alignment of crop rotations and farm machinery to sitespecific conditions and may change the design and development of machinery to reduce their negative impact on soil.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram