Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Smart Ice Detection Warning Service

Alternativ tittel: Smart isdeteksjon med varslingstjeneste

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektnummer:

322829

Prosjektperiode:

2021 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

SIDEWISE (Smart Ice DEtection WarnIng Service for Eldrely) har verifisert at en kombinasjon av sensorikker og programvare kan detektere svart is eller underkjølt regn på gater, fortauer, bymiljøer, med mere. Dette muliggjør en utvikling av en ny behovsdrevet varslingstjeneste for ulike aktører om status på kommuners infrastruktur (plasser, gater, veier og fortauer), offentlige bygg (aldershjem, sykehus, etc.) og bolig/-komplekser. Behovet var opprinnelig rettet inn mot å trygge omgivelser for de eldre, men prosjektet har også avdekket et behov på generelt grunnlag. Markedssamtaler har avdekket flere komplimenterende behov som oppfølging og drift av gater, veier, gangstier og offentlige rom av offentlige aktører og entreprenører. Holdeplasser for busser og stasjoner er f.eks. områder som ofte kan oppleves som glatte. Ny sensorikk kombinert med avansert programmering (AI/ML), kan varsle om glatte områder, på veier, fortauer, inngangspartier, holdeplasser og offentlige rom. I tillegg så vil nye tjenester kunne effektivisere drift av infrastruktur som når og hvor skal områder hvor folk og kjøretøyer ferdes strøs med sand eller salt. Samfunnets nytteverdi for prosjektets muligheter er stor. Innbyggere vil kunne få vesentlig bedre livskvalitet (Samfunnsregnskap) ved at de kan få informasjon om uteforhold. Antall fallulykker kan reduseres med tilhørende reduksjon i offentlige kostnader. Kommuner og entreprenører kan levere bedre kvalitet på tjenester som går ut på å sikre fremkommelighet for privatbiler, busser og nyttekjøretøyer, samtidig som kostnadene kan reduseres. SIDEWISE er med andre ord godt posisjonert innenfor megatrenden Smarte Samfunn, og det er planlagt at prosjektet søkes videreført for å produktifisere teknologien og dataløsninger.

Prototype som består av sensorikk og programvare er verifisert, og fremtidig produkt (sensorikk) er velegnet til å kobles inn i eksisterende og dagens lyktestolper. Aktører innenfor dette markedssegmentet - både kommuner med sine smarte samfunn satsinger og leverandører av intelligente gate/veibelysning har signalisert stor interesse og iver i å samarbeide med prosjektet. Dialog med markedsaktører har avdekket andre komplimenterende muligheter. Vedlikehold og drift av motorveier, gater, veier, gågater og torg hvor kjøretøyer kan utrustes med sensorikk er et nytt segment. Andre nye segmenter er kollektivtrafikken, eiendomsutviklere og eiendomsdriftere. Dette er aktører som alle er opptatt av å ivareta trygghet og sikkerhet alle dere brukere på ene siden og effektivisering av drift på andre siden.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020