Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Grønn og bærekraftig vareproduksjon i Norge; Produktivitet – Hjemhenting og Eksport

Tildelt: kr 0,30 mill.

For å redusere negative effekter på klima og miljø, må verden og Norge gjennom en overgang til vareproduksjon og produkter med lavere miljømessig fotavtrykk. Det må sikres at industriell produksjon skjer på en grønn og bærekraftig måte, samtidig som vi skaper vekst. Norge er rikt på naturressurser og råvarer, og flere av disse sendes i dag ut av landet for prosessering og foredling. Her ligger det en mulighet til å bidra til grønn vekst og økt videreforedling av råvarer i Norge. Målet for hovedprosjekt er å etablere en operativ plattform for innovasjonsdrevet grønn omstilling i vareproduksjon (Manufacturing) som både vil gi hjemhenting av vareproduksjon til Norge, styrke eksporten og i tillegg gi grønnere produksjonsprosesser og produkter. Hovedprosjektet vil bidra til utvikling av sirkulær og bærekraftig vareproduksjon gjennom forskning, innovasjon, og teknologiutvikling. Industrielle case har en sentral plass som en del av plattformen og forskning og innovasjoner innen produkt, prosess og organisering vil bidra til industrielle case og kommersialisering i tråd med sirkulære forretningsmodeller. Prosjektet vil vektlegge alle tre faktorer i bærekraft: Miljø, økonomi og sosiale forhold. Satt i sammenheng med et helhetlig søkelys på produkter, prosesser og organisasjon vil man kunne utvikle løsninger som utvikler næringsvirksomheten i en grønnere retning. Dette vil bli illustrert gjennom industricases som igjen bilder inn i sprednings aktivitetene i MTNC.

Budsjettformål:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Finansieringskilder