Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

ICRAD Tackling Chronic Wasting Disease in Europe

Alternativ tittel: Håndtering av Chronic Wasting Disease i Europa

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektnummer:

322907

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Skrantesjuke (CWD) er en dødelig prionsykdom hos hjortedyr, først beskrevet i Colorado i USA på slutten av 1960-tallet. Siden har den spredd seg til mange andre stater og til Canada. Prionsykdommer finnes også hos eksempelvis storfe (BSE), småfe (scrapie) og menneske (Creutzfelt Jakobs sykdom). Blant prionsykdommer hos dyr er det kun BSE som er vist overført til mennesker og har forårsaket dødelig variant Creutzfeldt-Jakobs sykdom. Selv om CWD kun regnes som en dyresykdom gir ferske rapporter om eksperimentell oral overføring til aper (makaker) grunn til bekymring. I Europa ble CWD påvist i 2016, hos villrein i Norge. Tilfeller har også blitt avdekket hos elg og ett tilfelle hos hjort. Undersøkelser har vist at det er forskjell mellom CWD-stammer funnet hos hjortedyr i Fennoskandia og i Nord-Amerika. Det er også forskjeller mellom stammene funnet hos villrein, elg og hjort i Norge. Dette betyr at risikovurderinger og sykdomsforvaltning ikke bare kan være basert på kunnskap fra Nord-Amerika, og at det er presserende behov for forskning på CWD-prioner funnet i Europa. Prosjektet vil integrere forskning om sykdomsutvikling, smittespredning og bestandsdynamikk, og vil ved hjelp av modellering bidra til vurdering av overvåkingsstrategier. Videre vil prosjektet bidra til å belyse genetiske faktorer med mulig betydning for sykdomsutvikling, som kan være aktuelle for bruk sykdomskontroll gjennom avlsprogrammer. Risikoen for overføring av europeiske CWD-prionstammer til sau, storfe, gris og menneske vil bli vurdert ved hjelp av en ultrafølsom metode (PMCA) for påvisning av prioner, og forsøk med levende gnagere (transgene mus som uttrykker prionprotein fra en annet art). Økt kunnskap om ulike CWD-stammer sitt potensiale for å kunne gi sykdom hos ulike arter (krysse artsbarrierer) og hvilke arter som er mest utsatt, vil gjøre det mulig å bedre overvåking og kontrolltiltak.

Chronic wasting disease (CWD) is an emergent prion disease first identified the late 1960s, which has since spread rapidly among cervids in North America with devastating consequences for populations in some areas. Among prion diseases, BSE can transmit to humans and has resulted in >220 deaths from variant CJD. Although there is no epidemiological evidence to date suggesting spread of CWD to humans, recent reports of experimental oral transmission to non-human primates give cause for concern. In Europe the first cases of CWD were identified in 2016 in wild reindeer (20) in Norway. Additional cases were found in moose in Norway (7), Finland (2) and Sweden (4), and 1 red deer in Norway. Biochemical properties of prions from Norwegian CWD cases and their transmission in rodent models have shown that the European and North America CWD strains are different. This means that risk assessments and control strategies cannot not be solely based on evidence from CWD in North America, and that further research specific to the European context is urgently required. This project will integrate research on the epidemiology and population dynamics of the disease in affected countries, and through mathematical and statistical models, will evaluate surveillance strategies. The outcomes will have an impact on the modelling of CWD spread, and may also identify PRNP alleles associated with disease resistance that could be used in selective breeding programmes for disease control. The risks of transmission of European CWD isolates to sheep, cattle, pigs and humans will be assessed using the in vitro method PMCA and in vivo models (transgenic mice expressing PrP from the target species). Understanding which CWD strains are most likely to cross species barriers, and which species are most at risk, will allow better targeting of surveillance and control measures.

Aktivitet:

BIONÆR-Bionæringsprogram