Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Mangfoldsledelse i tverrkulturelle bærekraftige industriprosjekter

Alternativ tittel: Diversity management in cross-cultural sustainable industrial projects

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektnummer:

322984

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Ledere som vil være med på å forme fremtidens næringsliv, må forstå globalisering og internasjonalisering, og raskt utvikle bærekraftige strategier og forretningsmodeller som tar hensyn til flerkultur. Dette må de gjøre ved å erverve seg mangfoldskompetanse og samarbeide på tvers av kulturelle skillelinjer. Mangfoldsledelse er en avgjørende forutsetning for at potensialet som ligger i bredden av kunnskap og perspektiver i en flerkulturell arbeidsstokk, skal kunne bli en verdi for organisasjonen. Mangfoldsledelse og ledelsesstrategier rettet mot å lykkes med å utnytte potensialet som ligger i kulturell diversitet, har de siste tiårene blitt forsket på innenfor mange akademiske felt. Samtidig er omfanget på forskningslitteraturen innenfor denne tematikken ikke særlig mangfoldig. Forskning og kunnskap om mangfoldsledelse utenfor USA er mangelfull og fragmentarisk. Forskningsprosjektet kan i denne sammenheng bli nyttig, ettersom den utfyller mangfoldsforskningen utenfor USA, og kan bidra til å øke forståelsen for hvordan mangfoldsledelse praktiseres og fungerer i - og på tvers av - ulike kulturelle regioner i Europa. Ved å styrke forskningsbredden, kan prosjektet også øke grunnlaget for videre forskning på potensialet som ligger i mangfold på arbeidsplasser. Forskningsprosjektet tar sikte på å utvikle og beskrive hensiktsmessige mangfolds-ledelsesstrategier og ledergrep for å fremme deling av kunnskap, kreativitet og innovasjon i industriprosjekter med mangfoldige arbeidsstokk. Videre skal det undersøkes hvordan realisering av slikt potensial kan gi verdiskaping i organisasjoner. Forskningsprosjektet legger til grunn at lønnsomhet i nær fremtid vil bli tvunget til å basere seg på miljømessig bærekraftighet. Med bakgrunn i dette vil det bli forsket på tverrkulturelle industriprosjekter i den fornybare energibransjen, slik at funnene vil være relevante for industriaktører som skal samarbeide på tvers av kulturelle skillelinjer i årene som kommer.

Globalisering, internasjonalisering og økt innvandring påvirker norsk næringsliv. Spesielt i vår region opplever organisasjoner at arbeidsstokken i økende grad blir flerkulturell. Dette har bidratt til å styrke oppmerksomheten rundt behovet for mangfoldsledelse. For å utnytte potensialet som ligger i en heterogen arbeidsstokk kreves det, ifølge flere forskere, strategisk og bevisst ledelsesinnsats. Å lykkes med dette kan være en spennende, men en utfordrende og ressurskrevende prosess. Vår hypotese er at vi må gjøre mer for å skape forståelse rundt potensialet som ligger i samfunnets mangfold samt utvikle hensiktsmessige ledelsesstrategier for å tjene på muligheter som ligger i en slik fargerik kompleksitet. Vårt formål er derfor å utvikle kunnskap og innsikt i ledelsestilnærminger slik at flerkulturelle arbeidsfellesskap kan gi gevinster i form av økt innovasjon, kreativitet og tverrkulturell kompetanse. A finne ut hvordan mangfoldsledere tilrettelegger sin måte å jobbe på for å fremme og fasilitere for innovasjon i deres organisasjoner er nyttig både i samfunns-og organisasjonsteoretiske konteksten. Økt kunnskap om mangfoldsledelse kan bidra til målrettet rekruttering av ansatte med ulik kulturell bakgrunn, integrering og effektivisering av arbeidsflyt på flerkulturelle arbeidsplasser i Trøndelag (og Norge forøvrig) og internasjonale prosjekter ledet av norske aktører. Virksomheter opplever at arbeidsstokken i økende grad blir flerkulturell, noe som har bidratt til å styrke oppmerksomheten rundt behovet for mangfoldsledelse.

Aktivitet:

NAERINGSPH-Nærings-phd