Tilbake til søkeresultatene

MSCA-TOPP-UT-Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater

URBASIS- ESR 4.3: Testing of seismicity and attenuation models/decision support - Toppfinansiering

Tildelt: kr 0,27 mill.

URBASIS (New challenges for Urban Engineering Seismology)- prosjektet handlar om å få betre forståing for seismologiske prosessar og effektar av jordskjelv i urbane områder. PhD - prosjektet ESR 4.3 (Testing of seismicity and attenuation models/decision support) handlar om å teste og vurdere predikasjonmodellar for jordskjelv og jordristingar (Ground Motion Models). Dei siste åra har mengda jordskjelvdata og målingar auka enormt, noko som no gjer det mogleg å betre teste nøyaktigheita til prediksjonsmodellar. Med å betre kvantifisere usikkerheita til prediksjonsmodellar, kan ein betre formidle seismisk risiko- og fare vurderingar (Seismic risk and hazard) til ingeniørar og avgjerdstakarar.

Budsjettformål:

MSCA-TOPP-UT-Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater

Finansieringskilder