Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

CO-2-Feed; utvikling av fôr ved CO2-fermentering

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

323133

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Overordnet skal prosjektet etablere produksjon av bærekraftige, proteinrike fôrressurser ved bruk av CO2-basert, bakteriell fermentering i Norge. Dagens fôr med høy andel av soya står for opp mot 75% av laksens klimaavtrykk, med en belastning av økosystem, biodiversitet (regnskog) og miljø. Utvikling av klimanøytralt fôr med lav belastning på miljø og økosystem er derfor en absolutt forutsetning for å nå nasjonale ambisjoner om 3-5 ganger produksjonsvekst for norsk havbruk frem mot 2050, og nødvendig for å nå nasjonale og internasjonale mål om reduserte klimautslipp samt vekst i global akvakultur. Etablering og skalering av slik produksjonsplattform i Norge vil bidra til en ny, bærekraftig leverandørnæring for fôringredienser og fôrproduksjon med betydelig økt verdiskaping på flere områder. Samtidig vil den norske havbruksnæringen få en betydelig grønn konkurransekraft i tråd med EU sin nye taksonomi for bærekraft, og styrke sin posisjon som en helhetlig og ressurseffektiv leverandør av bærekraftig sjømat i takt med det globale behovet. I dette forprosjektet skal ledende forskningsmiljø, teknologikompetanse og kommersielle aktører, i dialog med havbruksnæringen og sterke klynger, utvikle konsept for storskala produksjon av fôrressurser fra CO2 og hydrogen. Produksjonsteknologien er verifisert hos NORCE gjennom RFF prosjektet H2 to Feed, hvor protein er produsert. Formålet med et hovedprosjekt er å videreutvikle fermenterings- og prosessteknologien opp til relevant pilotskala, og dokumentere bruk gjennom fullskala fôringsstudier. Hovedprosjekt vil ha som målsetning å løfte denne teknologiplattformen fra TRL 3/4 til en etablert pilotreaktor TRL 6(7) tilknyttet NBioC i Risavika, og danne grunnlag for konsept og investeringsbeslutning om fullskala anlegg og videre kommersialiseringsløp. Forprosjektet skal utvikle grunnlag for Hovedprosjekt, og etablere et godt søkerkonsortium, med nødvendig kompetanse og ressurser for å løfte prosjektet.

Budsjettformål:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Finansieringskilder