Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Musikkpedagogiske forståelser, praksiser og relasjoner i det tverrinstitusjonelle samarbeidsprosjektet Kulturdag.

Alternativ tittel: Music pedagogically understandings, practices and relations in the inter-institutional collaborative project Kulturdag

Tildelt: kr 1,8 mill.

Kulturdag er et utviklingsprosjekt hvor Trondheim kommune forsøker å imøtekomme regjeringens ønske om et økt fokus på de praktisk-estetiske fagene i grunnskolen samt samarbeid mellom kulturskole og grunnskole om de praktisk-etiske fagene. I Kulturdag bidrar kulturskolelærere sammen med grunnskolelærere i grunnskolens musikkundervisning. Ph.d.-prosjektets sentrale problemstilling er: Hvordan utvikles musikkpedagogiske forståelser og praksiser gjennom prosjektet Kulturdag? Hensikten med ph.d.-prosjektet er å bidra til musikkpedagogisk utvikling i både grunnskole- og kulturskolefeltet, samt å dokumentere og undersøke konkret samarbeid mellom grunnskole og kulturskole. Temaet for forskningsprosjektet er musikkundervisning i grunnskole og kulturskole, tverrkompetente samarbeid og musikkpedagogisk utvikling. Tidligere forskning om samarbeid mellom kulturskole og grunnskole tar særlig opp forhold rundt utdanning for lærere i kombinertstillinger samt ledelsesutfordringer ved å innlemme kulturskolepedagoger i grunnskoleundervisningen. På dette feltet kan mitt prosjekt bidra med en praksisnær studie med fokus på nye musikkpedagogiske forståelser og praksiser som blir til i samarbeidet mellom skoleslagene. Teori om praksisarkitekturer og praksisøkologier (Kemmis et al., 2014) er et overgripende teoretisk perspektiv i ph.d.-prosjektet og gir et forskningsfokus på tre hovedområder: hva som blir sagt i Kulturdag, hva som blir gjort i Kulturdag og hvordan ulike aktører relaterer til hverandre i Kulturdag. Forestillingen om praksisøkologier hjelper forskeren til å se en sammenheng og et avhengighetsforhold mellom alle og alt som inngår i økologien (lærere, elever, forskerens, samfunnet, historien etc.). Forskningsprosjektet tar utgangspunkt i en mikroetnografisk studie hvor datamaterialet blir hentet inn ved observasjon, video og intervju. Den mikroetnografiske studien gjennomføres på én skole i Trondheim hvor de har Kulturdag.

Ph.d.-prosjektets formål er å undersøke hvordan musikkpedagogiske forståelser og praksiser utvikles i det kommunale utviklingsprosjektet Kulturdag. I Kulturdag bidrar kulturskolelærere sammen med grunnskolelærere i grunnskolens musikkundervisning. Hensikten med ph.d.-prosjektet er å bidra til musikkpedagogisk utvikling i både grunnskole- og kulturskolefeltet, samt å dokumentere og undersøke konkret samarbeid mellom grunnskole og kulturskole. Temaet for forskningsprosjektet er musikkundervisning i grunnskole og kulturskole, tverrkompetente samarbeid og musikkpedagogisk utvikling. Forskningsprosjektet binder sammen musikk og pedagogikk som fag, og inkluderer praksisfelt og forskningsfelt. Teori om praksisarkitekturer (Kemmis et al., 2014) er et overgripende teoretisk perspektiv i ph.d.-prosjektet og gir et forskningsfokus på tre hovedområder: hva som blir sagt i Kulturdag, hva som blir gjort i Kulturdag og hvordan ulike aktører relaterer til hverandre i Kulturdag. Gjennom undersøkelser av forskningsspørsmål knyttet til disse områdene belyses ph.d.-prosjektets sentrale problemstilling: Hvordan utvikles musikkpedagogiske forståelser og praksiser gjennom prosjektet Kulturdag? Forskningsprosjektet tar utgangspunkt i en mikroetnografisk studie hvor datamaterialet blir generert ved observasjon, video og intervju. Den mikroetnografiske studien gjennomføres i Kulturdagprosjektet ved Charlottenlund barneskole.

Aktivitet:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune