Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Klimapositiv industri i Grenland

Tildelt: kr 0,30 mill.

Industriregionen Grenland utgjør Norges største industriområde med omtrent 6000 industriarbeidsplasser, en omsetning på over 30 milliarder kroner. og eksportandel på over 90% fra de største bedriftene. Her slippes det årlig ut 22% av klimagassutslippene fra norsk industri. Industrien i Grenland har gjennom Industrial Green Tech (IGT) en ambisjon om å bli verdens første klimapositive industriregion innen 2040. I dette ligger det at dagens 10 millioner tonn med samfunnskritiske produkter, som gjødsel, betong, plast og metaller, skal produseres med et negativt CO2-fotavtrykk. En klimapositiv industriregion vil kreve forskings og utviklingsaktiviteter innen tre hovedområder: i) Allerede identifiserte bedriftspesifikke tiltak (veikartet), ii) klimapositive teknologier og iii) industrielle fellesprosjekter. Utover et reelt bærekraftsformål, vil dette gi økt industriell produksjon i regionen, økt utvikling og eksport av grønn teknologi for industri, og raskere gjennomføring av grønn omstilling i prosessindustrien med tilknyttet næring. Forprosjektet innebærer verifisering, forankring og konkretisering av bedriftsspesifikke prosjekter og samarbeidsprosjekter innen områdene karbonfangst, CCU, hydrogen/ammoniakk, energieffektivisering, prosessoptimalisering, biobasert industri og klimapositiv teknologi. Forprosjektet skal gjennomføres som et samarbeidsprosjekt med involvering fra alle de store utslippsaktørene i regionen, samt teknologiaktører og instituttsektoren. Å hente ut synergier fra arbeid i enkeltbedriftene og skape løsninger på tvers av bedriftene vil i stor grad bidra til både økt bærekraft og global konkurransedyktighet for bedriftene. Finansiell støtte gjennom Grønn Plattform vil være avgjørende for gjennomføringen av studier og utredninger av klyngeløsninger.

Budsjettformål:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform