Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Fysisk aktiv læring i musikkliteracy

Alternativ tittel: Movement-based learning in music literacy

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektnummer:

323180

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Geografi:

En viktig del av opplæring i musikkfag, er å lære noter. Man trenger noter for å lese, tolke, forstå og kommunisere musikk. Kompetanse i å bruke noteskrift kalles musikkliteracy. Musikklærere opplever at noter i mange tilfeller kan være med på å ødelegge elevenes motivasjon i stedet for å styrke dem, og mange lærere strever med å oppnå resultatene man ønsker for elevene. Ettersom notesystemet har en relativ enkel og logisk oppbygning, kan man spørre seg om det finnes måter å undervise på som gjør at elevene kan oppleve høyere mestring og bedre resultater i musikkliteracy. Tradisjonell noteopplæring i norske kulturskoler er ofte preget av at læreren forklarer og eleven lytter. Elevene tilegner seg ny kunnskap ved å høre på muntlige forklaringer, ofte støttet gjennom bruken av lærebøker. Det finnes imidlertid andre undervisningsmetoder som ser ut til å gi gode resultater i andre fag, for eksempel fysisk aktiv læring (FAL). Det betyr at eleven bruker kroppen aktivt i læringen. Eleven kan for eksempel hoppe paradis på gangetabellen, eller ha fysisk stafett hvor man skal stave engelske gloser. I dette prosjektet undersøkes hvorvidt det kan være hensiktsmessig å ta i bruk fysisk aktiv læring i musikkliteracy. Hvordan opplever elevene undervisning i musikkliteracy når man bruker fysisk aktiv læring? Har en slik tilnærming betydning for læringskvaliteten? Kan man utvikle supplerende metoder innen fysisk aktiv læring til bruk i undervisning i musikkliteracy? Formålet med prosjektet er å fremskaffe ny kunnskap til musikklærere som igjen vil kunne føre til endringer i undervisningspraksis. Deltakere i prosjektet er elever og lærere fra Knuden - Kristiansand kulturskole. Elevene vil få opplæring i musikkliteracy gjennom fysisk aktiv læring. Underveis vil forskeren samle inn informasjon om lærernes og elevenes opplevelser ved hjelp av observasjon, lyd- og bildeopptak samt intervjuer.

Prosjektets tematikk er musikkundervisning, nærmere bestemt musikkliteracy – som betyr evnen til å lese, skrive og tolke musikk. For musikere er noter et viktig redskap for å huske, lagre og kommunisere musikk. Musikklærere vet imidlertid at det å lære noter i mange tilfeller kan være med på å ødelegge motivasjonen for musikkutøving i stedet for å styrke den, og mange lærere strever med å oppnå resultatene man ønsker for elevene. I dette prosjektet skal det undersøkes om man kan endre elevens og lærerens opplevde læringssituasjon og læringskvalitet ved å bruke andre læringsmetoder enn de tradisjonelle, kognitive tilnærmingene som er mest vanlige i norske kulturskoler. Prosjektet vil utforske modeller og metoder som baserer seg på fysisk aktiv læring – som betyr at elevene bruker kroppen aktivt i læringsprosessen. Et eksempel på mulig tilnærming til fysisk aktiv læring i musikkliteracy kan være å tegne et stort notesystem på gulvet, og lede eleven gjennom konkrete oppgaver som eleven skal løse ved å bevege seg fysisk oppover og nedover i notesystemet for å forstå systemets oppbygning. Formålet med prosjektet er å fremskaffe ny kunnskap til musikklærere som igjen vil kunne føre til endringer i undervisningspraksis. Deltakere i prosjektet er elever og lærere fra Knuden Kristiansand kulturskole. Elevene vil få opplæring i musikkliteracy gjennom fysisk aktiv læring. Underveis vil forskeren samle inn informasjon om lærernes og elevenes opplevelser ved hjelp av observasjon, lyd- og bildeopptak samt intervjuer. Det vil bli tatt etiske hensyn, særlig med tanke på at barn skal delta i studien. Datamaterialet vil belyses av læringsteorier med hensikt om å forstå på hvilken måte den fysiske tilnærmingen kan ha konsekvenser for oppfatningen av læringskvalitet i musikkliteracy.

Aktivitet:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune