Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114858 - Gas analyzer with intelligent interface for high volume applications

Alternativ tittel: E!114858 - GAINFUL

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

323215

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Vi skal levere en håndholdt, lavkost, inspeksjonsinstrument for kvalitetskontroll av gassinnholdet i pakker inneholdende matvarer eller farmasøytika. Formålet er å sikre produktets holdbarhetstid og kvalitet. En kompakt gassanalysator basert på laserspektroskopi, inneholdende en intelligent TDLAS-platform og en innovativ digital ytelsesmodell for laseren, vil redusere kostnadene og maksimere instrumentets ytelse. Instrumentet vil bli en game-changer i segmentet for inspeksjon av embalasje. Avfallsreduksjon i matvare- og farmasøytisk produksjon er viktig for å nå FNs bærekraftsmål. En løsning er embalasje med modifisert atmosfære (MAP, Modified AtmosPhere) for å forlenge holdbarheten og bevare produktets kvalitet. Inspeksjon av gassinnhold og forseglingsegenskaper er essensielt for å sikre korrekt MAP-embalasje. Nåværende inspeksjonsinstrumenter er ikke spesielt egnet siden de er beheftet med kort levetid, høy vedlikeholds- og driftskostnader.

We will deliver a handheld low-cost inspection instrument for quality control of gases in packages containing food and pharmaceutics to ensure the product shelf life and quality. A compact gas analyzer based on laser spectroscopy, driven by an intelligent TDLAS platform and an innovative digital laser performance model will reduce the cost and maximize the instrument performance. The instrument will be a game-changer in the packaging inspection segment. Reduction of food and pharmaceutical waste is of critical importance to reach the UN sustainable goals. One solution is packaging with modified atmosphere (MAP) to prolong the shelf life and preserve product quality. Inspection of gas content and sealing properties are essential to ensure correct MAP packaging. Present inspection instruments are not very attractive as they suffer from limited lifetime, high maintenance, and operator costs.

Budsjettformål:

EUROSTARS-EUROSTARS

Temaer og emner

Portefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserPortefølje Industri og tjenestenæringerLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneNanoteknologi/avanserte materialerBioteknologiIndustriell bioteknologiArtikkel 185 (ny fra 2014)LTP2 Uttesting og kommersialisering av FoUBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matFNs BærekraftsmålPolitikk- og forvaltningsområderLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakAvanserte produksjonsprosesserInternasjonaliseringDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)Nanoteknologi/avanserte materialerHelse, miljø og sikkerhetArtikkel 185 (ny fra 2014)EurostarsLTP2 IKT og digital transformasjonPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBioteknologiLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetIKT forskningsområdeLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Muliggjørende teknologierIKT forskningsområdeSmarte komponenterDigitalisering og bruk av IKTMatTrygg verdikjedeInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningBransjer og næringerVareproduserende industriMatInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidMatNæringsmiddel og foredlingBransjer og næringerIKT-næringenAnvendt forskningUtviklingsarbeidPortefølje Naturvitenskap og teknologiAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)